EU v Bratislave sa hlási k hodnotám a princípom zakotveným v Magna Charta Universitatum. V súlade s uvedeným dokumentom univerzita najmä:

 • rozvíja svoju činnosť na princípoch autonómnosti, morálnej a vedeckej nezávislosti od politiky a rešpektuje akademické slobody,
 • uplatňuje princíp neoddeliteľnosti vzdelávacej činnosti od vedy a výskumu,
 • podporuje kritické myslenie v tvorivej činnosti zamestnancov univerzity,
 • odmieta neznášanlivosť a podporuje dialóg vo všetkých oblastiach činnosti univerzity,
 • uplatňuje a rozvíja tradície a hodnoty demokracie a európskeho humanizmu,
 • rozvíja tradície európskeho dialógu a podporuje interakciu medzi kultúrami,
 • rešpektuje a uplatňuje princíp rovnosti príležitostí.

 

Okrem rešpektovania vyššie uvedených hodnôt a princípov univerzita podporuje a oceňuje v správaní a v postojoch učiteľov, zamestnancov a študentov najmä:

 • morálnu integritu,
 • povedomie spoločenskej zodpovednosti a jej aktívne uplatňovanie,
 • uplatňovanie zmyslu pre povinnosť, výkonnosť a kvalitu v práci a štúdiu,
 • uplatňovanie princípu dodržiavania pravidiel a základných dokumentov univerzity a na ne nadväzujúcu zodpovednosť za vlastné konanie a zodpovednosť voči EU v Bratislave a celej spoločnosti,
 • lojálny postoj k univerzite, inštitucionálnu spolupatričnosť a verejné obhajovanie jej záujmov,
 • snahu o neustály integrálny osobnostný rozvoj a celoživotné vzdelávanie bez rozdielu pozície na univerzite,
 • inovatívnosť a tvorivosť, zmysel pre tímovú prácu,
 • dodržiavanie zásad profesijnej etiky vo vzťahu dovnútra univerzity i vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu,
 • medziľudskú empatiu, vzájomnú úctu a toleranciu, ochotu viesť konštruktívny dialóg a diskusiu.

V súlade so svojím poslaním, princípmi a hodnotami sa univerzita usiluje formovať študentov tak, aby sa uplatnili nielen ako odborne erudovaní ekonómovia, manažéri a iní odborníci v spoločensko-ekonomickej praxi, ale aby sa vo svojom profesijnom a občianskom živote správali v súlade s hodnotami, ktoré univerzita vyznáva a presadzuje.

 

Interná smernica č. 9/2014 - Etický kódex vedeckovýskumnej činnosti vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka Ekonomickej univerzity v Bratislave