V kontexte zasadzovania sa za vytváranie komunity pôsobiacej v oblasti vedy a výskumu založenej na hodnotách otvorenej spoločnosti, vzájomného porozumenia a rešpektovania individuálnej i kultúrnej diverzity v zmysle Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na obdobie rokov 2015-2019 s výhľadom do roku 2023 vytvárajú fakulty EU v Bratislave priestor pre tzv. senior mentoring. Jeho cieľom je zdieľanie skúseností emeritných profesorov a emeritných profesoriek univerzity s jej doktorandmi ako napr. v prípade medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov FPM EU v Bratislave Ekonomika, financie a manažment podniku X. konanej 10. novembra 2016 a zameranej na prezentáciu čiastkových výstupov doktorandov končiacich v ak. roku 2016/2017 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 (http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=10112).

 

Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii "hosťujúci profesor" na Ekonomickej univerzite v Bratislave