Prihlasovanie na letnú školu je predĺžené do 24. apríla 2018.

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa na dvojsemestrálnom kurze Learning-centred and Reflective Teaching. From Theory to Good Practice (Vyučovanie zamerané na študentov. Od teórie k dobrej praxi). Kurz poskytne účastníkom teoretický a praktický základ v oblastiach ako sú tvorba syláb predmetov a plánov hodín, vedenie prednášok a seminárov/cvičení, vedenie záverečných prác, využitie informačných technológií vo vyučovaní, hodnotenie študentov a iné. Kurz pozostáva z letnej školy a následnej online časti.

Letná škola sa bude konať 18. - 25 augusta 2018 v Brne. Počas zimného semestra 2018/2019 účastníci v spolupráci s mentorom začlenia získané poznatky do svojej pedagogickej praxe a následne vyhodnotia, aké výsledky priniesol tento nový spôsob vyučovania.

Letná škola a kurz prebehnú v anglickom jazyku pod vedením zahraničných lektorov z University of Birmingham, University of Ulster, Stredoeurópskej univerzity v Budapešti a Masarykovej univerzity v Brne. Absolventi získajú medzinárodný certifikát, ktorý udeľuje britská Staff and Educational Development Association a je uznávaný na európskej úrovni aj v mnohých mimoeurópskych krajinách. Kurz je riadne akreditovaný v rámci NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave ako celouniverzitný predmet pre doktorandov v hodnote 10 ECTS (kód NNX15010). Pre účastníkov z Ekonomickej univerzity je kurz zdarma, a to vďaka grantu z programu Erasmus+ 2016-1-SK01-KA203-022551. Účastníci budú mať plne zabezpečené ubytovanie (2-posteľová izba), stravu a občerstvenie.

 

Kto sa môže prihlásiť

Prihlásiť sa môžu doktorandi Ekonomickej univerzity v Bratislave/Košiciach zo všetkých fakúlt a odborov, u ktorých je vysoký predpoklad, že budú v zimnom semestri 2018/2019 učiť aspoň jeden predmet v bakalárskom alebo inžinierskom programe. To znamená, že budú zapojení do vyučovania aspoň troch hodín kurzu – semináre, cvičenia, prednášky a pod., a ideálne aj hodnotenia študentov. Absolvovanie praktickej časti (po letnej škole) je integrálnou súčasťou kurzu. Predpokladáme, že kurz je relevantný najmä pre doktorandov, ale môžu sa naň prihlásiť aj absolventi PhD., ktorí momentálne učia ako odborní asistenti.

 

Kritériá výberu

V akademickom roku 2018/2019 ponúkame miesto pre 10 doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave/Košiciach. Hlavným kritériom výberu je motivácia zlepšiť svoje pedagogické znalosti a schopnosti. Požadujeme znalosť angličtiny na strednej úrovni, t.j. schopnosť porozumieť zahraničným lektorom, prečítať zadanú literatúru, zapájať sa do diskusií a ďalších aktivít a písať v angličtine (najmä kratšie texty, ako je napríklad plán hodiny). Každú prihlášku budú hodnotiť dvaja posudzovatelia.

 

Ako sa prihlásiť

Prihláška sa podáva v angličtine a zahŕňa:

 1. životopis (1-2 strany): doterajšie vzdelanie, pedagogické skúsenosti, oblasti záujmu vo vyučovaní a výskume, najdôležitejšie publikácie.
 2. popis pedagogických skúsenosti (800 slov)
 3. motivačný list (400-600 slov)

Prihlášky sa podávajú elektronicky na adresu gabriela.pleschova@euba.sk ako jeden súbor, ktorý obsahuje všetky tri časti nazvaný menom a priezviskom uchádzača, napr. jan_novak.doc. Termín pre podanie prihlášok je 25. marec 2018.

 

Cestovný grant a štipendium

Účastníckom kurz bude vyplatený cestovný grant vo výške €275 (bez ohľadu na výšku skutočných cestovných nákladov). Podmienkou je aktívne absolvovanie celej letnej školy. Niekoľko absolventov kurzu, ktorí odovzdajú písomné úlohy v najvyššej kvalite, získa štipendium vo výške €200.

Viac informácií získate na stránke: www.euba.sk/aku alebo kontaktujte koordinátorku kurzu Dr. Gabrielu Pleschovú gabriela.pleschova@euba.sk O skúsenostiach s kurzom sa možno porozprávať aj s účastníkmi prvého ročníka programu 2017/2018.

Veľmi sa tešíme na Vaše prihlášky a na spoluprácu s Vami.

Za organizačný tím,
Gabriela Pleschová, 10. 1. 2018

 

Inštrukcie k prihláške

An essay on teaching experience.

In this essay of about 800 words applicants should discuss their teaching experience reflecting on the following questions:

 • Have you taught at the university level either by acting as a seminar leader, teaching assistant or independent lecturer?
 • What characterizes the course(s) you have taught so far? (Name, subject, class size, level, class composition, number of sessions per week, length of the sessions, student preparedness, etc.)

If you have taught more than one course, it is preferred that—after listing all courses taught— you single out one course and discuss that course in the rest of the essay.

 • How did you teach? (Prevalent teaching methods, experience with using other methods —e.g. lectures, discussion, lab activities, games, simulations, etc.)
 • What was one aspect of your teaching you think went well? What did you consider the biggest challenge you faced?
 • Whom do you usually discuss your teaching with, how frequently and what do these conversation on teaching entail?

If the applicant has not taught in any capacity thus, s/he should note that fact at the beginning of the essay, and discuss the above issues related to the university course they liked most during their undergraduate career. Thus, this entails an evaluation of the teaching practices of the professor of the chosen course and renders a couple of questions (e.g. other courses taught) void.

Motivation Letter

In a second essay of 400-600 words, applicants should address their motivation to participate in the program and their future plans and ambitions as educators. In this, they should consider the following questions:

 • What kind of educators you want to become? What do you currently do to improve as teacher?
 • What has motivated you to apply for this program?
 • What do you think characterizes good teaching?
 • How do you see yourself different at the end of the program from who you are today as a teacher?

 

Kurikulum predmetu pre doktorandov – začínajúcich VŠ učiteľov

Výskumný plán a metodológia pre vyhodnotenie vplyvu školiaceho programu pre doktorandov – začínajúcich učiteľov

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

logo erasmus plus

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.