Pri napĺňaní svojho poslania EU v Bratislave uplatňuje a aj v budúcom období bude uplatňovať princíp upevňovania a rozvoja akademickej excelentnosti a kvality vo všetkých oblastiach činnosti. Na upevňovaní tohto princípu sa univerzita podieľa najmä tak, že:

  • pri príprave základných vzdelávacích a výskumných projektov vychádza z porovnávania úrovne jej činnosti s uznávanými univerzitami obdobného charakteru v EÚ a vo svete, ako aj so štandardmi kvality platnými na európskej a celosvetovej úrovni a reflektuje ich vo svojich procesoch. Pri rozvoji výskumu vychádza z premisy, že výskum je základným východiskom a sprievodným javom zvyšovania kvality vzdelávania,
  • priebežne uskutočňuje zmeny potrebné na dosiahnutie excelentnosti najmä podporou a rozvojom inovácií vo vybraných oblastiach svojej činnosti,
  • nepretržite zdokonaľuje a rozvíja svoje študijné programy s cieľom pripravovať pre prax absolventov, ktorí svojím odborným profilom, teoretickými a praktickými znalosťami zodpovedajú potrebám trhu práce v SR v EÚ,
  • svojou vzdelávacou činnosťou pripravuje absolventov schopných sústavne rozvíjať svoje odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie v súlade s požiadavkami vzdelávacích štandardov medzinárodných akreditačných agentúr,
  • podporuje a rozvíja vzdelávanie založené na rozvoji ekonomického myslenia a na procesoch aktívneho učenia sa a sústavne hodnotí dosahovanie stanovených výsledkov vzdelávacieho procesu na každom stupni štúdia a v každom vyučovanom predmete, modernizuje formy a metódy vzdelávania v súlade s technologickým pokrokom,
  • podporuje spoluprácu s uznávanými univerzitami v stredoeurópskom regióne, na európskej a širšej medzinárodnej úrovni, smerujúcu k zvyšovaniu kvality vlastných vzdelávacích a vedecko-výskumných činností,
  • akceptuje svoju prirodzenú domácu i medzinárodnú konkurenciu, uplatňuje a rozvíja mechanizmy vzájomnej inšpirácie v spolupráci s ňou, podporuje vzájomnú súťaživosť a ambície porovnávať sa s uznávanými univerzitami výskumného typu tak v rámci domáceho, ako aj širšieho medzinárodného priestoru,
  • využíva spätnú väzbu v záujme rozvoja a zlepšenia kvality všetkých foriem činnosti a života na univerzite,
  • vytvára vhodné podmienky pre zabezpečenie vnútornej integrity univerzity.

Podľa hodnotiacej správy vo vzťahu ku komplexnej akreditácii činností EU v Bratislave schválenej na 88. zasadnutí Akreditačnej komisie 22. - 25.8.2015 je EU v Bratislave „jediná škola svojho druhu na Slovensku a je obdobným typom vysokej školy, ktorý je aj v Čechách, Rakúsku, Maďarsku, v Anglicku (LSE), vo Švédsku (SSE), v Taliansku (Bocconi) či v Rusku. Vo všeobecnosti je takýto typ vysokej školy netypický, keďže sa na takejto univerzite v podstate učí a skúma iba v jednej oblasti výskumu. Okrem oblasti výskumu ekonómia a manažment poskytuje Ekonomická univerzita vzdelávanie a realizuje výskum v oblasti výskumu informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie a od roku 2010 po založení Fakulty aplikovaných jazykov rozšírila tieto oblasti aj na oblasť výskumu humanitné vedy. Výnimočnosť EU v Bratislave je v súčasnosti aj v tom, že ako jediná vysokoškolská inštitúcia v SR poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch na všetkých troch stupňoch štúdia. V oblasti výskumu pokrýva univerzita rovnako všetky odbory v oblasti ekonómie a manažmentu.“. Analytický prehľad uvedených relevantných hodnotených oblastí v prípade komplexnej akreditácie činností EU v Bratislave 2015 je obsiahnutý v nasledujúcich tabuľkových prehľadoch.

 

Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania

Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej školy