Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Koordinuje organizačnú a legislatívnu činnosť na EU v Bratislave. Zodpovedá za tvorbu Štatútu EU v Bratislave, za tvorbu Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na EU v Bratislave a za ich registráciu na MŠVVaŠ SR. Koordinuje tvorbu ostatných vnútorných predpisov v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vypracúva Organizačný poriadok EU v Bratislave  a Organizačný poriadok rektorátu EU v Bratislave a metodicky usmerňuje tvorbu organizačných poriadkov celouniverzitných pracovísk a účelových zariadení. Participuje na príprave ročných plánov a dlhodobých koncepčných zámerov rozvoja EU v Bratislave. Administratívne zabezpečuje práce spojené s činnosťou prorektora pre rozvoj. Vedie korešpondenciu s nadriadenými a inými orgánmi a pracoviskami súvisiacu s agendou na úseku organizácie a rozvoja EU v Bratislave. Za činnosť referátu zodpovedá jeho zamestnanec prorektorovi pre rozvoj.

 

Kontakty

PUPÁKOVÁ, Zuzana, Mgr.

PUPÁKOVÁ, Zuzana, Mgr.

referentka

E3.12 +421 2 6729 5362 zuzana.pupakova@euba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave