Centrum informačných technológií je vyprofilovaný ako špecializované celouniverzitné pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na informačné technológie, výpočtovú techniku, multimediálnu techniku a programové vybavenie. CIT je vedecko-výskumným, poradenským, informačným, školiacim, servisným a gestorským pracoviskom pre oblasť výpočtovej techniky, multimediálnej techniky, informačných technológií a informačných systémov, ktorý testuje a prináša do praxe najnovšie poznatky a skúsenosti z oblasti vedy a výskumu výpočtovej techniky, informačných technológii a informačných systémov. Metodicky usmerňuje obstarávanie softvéru a hardvéru.

Výhradne zabezpečuje pripájanie pracovísk EU v Bratislave do siete EU - NetEU, SANET a Internet, spravuje a prideľuje internetové adresy.

CIT komplexne zabezpečuje činnosti a úlohy EU v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií v súlade s jej potrebami.

 

Organizačný poriadok CIT

 

Kontakty

KRIŽOVENSKÝ, Marián, Ing.

KRIŽOVENSKÝ, Marián, Ing.

riaditeľ

D9.14 +421 2 6729 5114 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
NAVRÁTILOVÁ, Jana

NAVRÁTILOVÁ, Jana

sekretariát

D9.15 +421 2 6729 5115 +421 2 6729 5195 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Oddelenia

Oddelenie technicko-hospodárske

Je zamerané na technickú podporu, na zabezpečenie hospodárenia a zásobovania náhradnými dielami a spotrebným materiálom a vytvára materiálne podmienky pre aktivity CIT.

Zabezpečuje prevádzku a rozvoj počítačových sietí optických, štruktúrovaných a bezdrôtových (WiFi) na všetkých bratislavských fakultách a pracoviskách, vrátane študentských domovov.

Zamestnanci oddelenia zabezpečujú montáž, opravy a modernizáciu výpočtovej techniky, počítačových sietí, prídavných zariadení k výpočtovej technike, prevádzku záložných napájacích zdrojov a klimatizácie pre výpočtovú techniku na sále a v uzloch siete v pôsobnosti CIT.

Zodpovedá za preberanie novej výpočtovej techniky a príslušenstva, zabezpečuje jej otestovanie a inštaláciu na príslušných pracoviskách.

Zamestnanci oddelenia posudzujú a vyraďujú zastaranú alebo chybnú, neopraviteľnú, výpočtovú techniku.

V rámci hospodárskej činnosti oddelenie zabezpečuje v spolupráci s útvarom riaditeľa CIT rozpracovanie rozpočtu, spracovanie podkladov pre vystavovanie objednávok a faktúr, spravuje sklady elektronického a prevádzkového materiálu pre oblasť výpočtovej techniky.

 

Kontakty

NOVÁK, Augustín, Ing.

NOVÁK, Augustín, Ing.

vedúci oddelenia

D9.16 +421 2 6729 5116 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
FÁBRY, Róbert, Ing.

FÁBRY, Róbert, Ing.

referent

D9.31 +421 2 6729 5131 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
GÁBRIŠ, Igor, Ing.

GÁBRIŠ, Igor, Ing.

referent

D9.20 +421 2 6729 5120 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
HAVRAN, Roman

HAVRAN, Roman

referent

D9.23 +421 2 6729 5123 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
HRACHOVINA, Vladimír, Ing.

HRACHOVINA, Vladimír, Ing.

referent

D9.21 +421 2 6729 5121 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
KATRINEC, Augustín

KATRINEC, Augustín

referent

D9.20 +421 2 6729 5120 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie služieb užívateľom

Prevádzkuje počítačové učebne v objektoch Výučba 1 a Výučba 2, ktoré sú v správe CIT.

Zabezpečuje internetovú prezentáciu na www serveroch programovaním webových stránok a zverejňovaním dokumentov, správu a aktualizáciu webových stránok pracovísk na univerzite.

Zabezpečuje prístup a nahrávanie zmlúv na Centrálny register zmlúv pri Úrade vlády SR a povinné zverejňovanie objednávok a faktúr na webe univerzity.

Zamestnanci oddelenia zabezpečujú výrobu a distribúciu identifikačných kariet pre študentov a zamestnancov a ich prolongovanie na ďalšie obdobie. Z databázy držiteľov čipových kariet poskytujú údaje do prístupových, stravovacích a externých informačných systémov v rozsahu poskytnutého súhlasu používateľov čipových kariet.

Oddelenie poskytuje poradenskú činnosť a konzultácie v oblasti informačných technológií používateľom výpočtovej techniky a zabezpečuje prevádzku svetelných informačných panelov na univerzite.

Oddelenie prevádzkuje kontaktné pracovisko pomoci užívateľom Helpdesk.

 

Kontakty

SUŠKOVÁ, Zuzana, Ing.

SUŠKOVÁ, Zuzana, Ing.

vedúca oddelenia

D9.44 +421 2 6729 5144 +421 2 6729 5369 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
BÉDER, Andrej

BÉDER, Andrej

referent

D2.07 +421 2 6729 1670 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ČUPERKOVÁ, Hildegard

ČUPERKOVÁ, Hildegard

referentka

8. poschodie +421 2 6729 5687 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
JAVORKA, Michal

JAVORKA, Michal

referent

8. poschodie +421 2 6729 5687 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
MORHÁČOVÁ, Katarína

MORHÁČOVÁ, Katarína

referentka

D9.39 +421 2 6729 5139 +421 2 6729 5555 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
VISKUPOVÁ, Dana, Ing.

VISKUPOVÁ, Dana, Ing.

referentka

D9.43 +421 2 6729 5143 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

HELPDESK

+421 2 6729 5555 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie informačných systémov

Oddelenie zabezpečuje analýzu a návrh subsystémov informačných systémov pracovísk a fakúlt EU v Bratislave a ich správu, spravuje celouniverzitné informačné systémy na riadenie pedagogického procesu a zabezpečuje zavádzanie a správu informačných systémov pre riadenie a správu EU v Bratislave. Oddelenie vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť pre zamestnancov EU v Bratislave v oblasti požívania informačných systémov na pracoviskách.

Oddelenie zabezpečuje v zmysle zákona o vysokých školách prevádzku Centrálneho registra študentov, Centrálneho registra zamestnancov a Centrálneho registra záverečných prác EU v Bratislave.

 

Kontakty

ČARNECKÁ, Jiřina, Ing.

ČARNECKÁ, Jiřina, Ing.

vedúca oddelenia

D9.33 +421 2 6729 5133 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
CETTL, Juraj, Bc.

CETTL, Juraj, Bc.

referent

D9.30 +421 2 6729 5130 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
PEŤURA, Vladimír, Ing.

PEŤURA, Vladimír, Ing.

referent

D9.10 +421 2 6729 5110 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie správy systémov a sietí

Zabezpečuje inštaláciu, údržbu a správu operačných systémov a aplikačného programového vybavenia na serveroch, pracovných staniciach, v počítačových učebniach. Zabezpečuje softvérové pripájanie do počítačových sietí LAN a do celouniverzitnej siete NetEU, pripojenie do sietí WAN, manažment a nastavovanie prenosových vlastností celouniverzitnej siete NetEU a optickej siete WAN. Monitoruje prevádzku a odstraňuje poruchy v sieti. Oddelenie výlučne spravuje adresný priestor v sieti NetEU a prideľuje IP internetové adresy užívateľom všetkých bratislavských pracovísk EU v Bratislave.

Oddelenie spravuje celoškolské licenčné programy Campus Agreement, Microsoft Select, SAS, Oracle a iné, ďalej zabezpečuje serverové certifikáty od certifikačnej autority SANET-TCS a Disig a je výlučným registrátorom domén za univerzitu a pracoviská EU v Bratislave v SK-NIC (Slovák toplevel domain registri).

Oddelenie zabezpečuje systémovú a sieťovú prevádzku databázových serverov, aplikačných serverov, poštových serverov, serverov WWW a iných celouniverzitných serverov v správe CIT. Zabezpečuje antivírovú a antispamovú ochranu komunikácie na sieti, aplikácií na serveroch a v e-mailoch, ako aj na pracovných staniciach inštalovaním potrebného softvérového vybavenia a jeho aktualizácie prostredníctvom distribučných serverov.

Spolupracuje na výskumných úlohách a rozvojových projektoch predovšetkým v oblasti rýchlej komunikácie, prístupových práv a centrálnych serverov.

 

Kontakty

NOVÁK, Martin, Ing.

NOVÁK, Martin, Ing.

vedúci oddelenia

D9.37 +421 2 6729 5137 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
BLÁHA, Peter

BLÁHA, Peter

referent

D9.06 +421 2 6729 5132 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
HLAVENKA, Filip, Ing.

HLAVENKA, Filip, Ing.

referent

D9.06 +421 2 6729 5132 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
KRAUSOVÁ, Dagmar, Mgr.

KRAUSOVÁ, Dagmar, Mgr.

referentka

D9.12 +421 2 6729 5153 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
SOLČIANSKY, Martin

SOLČIANSKY, Martin

referent

D9.40 +421 2 6729 5140 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie audiovizuálnej techniky

Oddelenie zabezpečuje prevádzku audio a video techniky a prevádzku didaktickej techniky pre pedagogický proces na všetkých univerzitných pracoviskách.

Zamestnanci oddelenia zabezpečujú prevádzku audio, video a tlmočníckej techniky vo všetkých priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Zamestnanci oddelenia vykonávajú poradenskú a konzultačnú činnosť pri obstarávaní a využívaní prostriedkov výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre zamestnancov EU. Pripravujú podklady a špecifikácie k nákupom výpočtovej a audiovizuálnej techniky pri verejnom obstarávaní, aktívne sa zúčastňujú prác v odborných komisiách pre obstarávanie, vyraďovanie a likvidáciu výpočtovej a audiovizuálnej techniky.

 

Kontakty

NEMEC, Andrej, Ing.

NEMEC, Andrej, Ing.

vedúci oddelenia

D9.07 +421 2 6729 5107 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ČARNECKÝ, Juraj

ČARNECKÝ, Juraj

referent

D9.08 +421 2 6729 5108 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ONDREJKA, Roman

ONDREJKA, Roman

referent

D9.40 +421 2 6729 5140 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.