Štúdium študijného programu Manažment predaja pripravuje študentov na vykonávanie profesií v oblasti biznisu, predaja a medzinárodných aktivít, ktoré riešia komplexné marketingové a obchodné problémy vyžadujúce strednodobé a dlhodobé rozhodnutia, modelovanie virtuálneho správania trhových subjektov a ich interakciu na marketingové prostredie, poznanie metód riadenia obchodných systémov. Absolventi získavajú diplom „inžinier“ („Ing.“) Ekonomickej univerzity v Bratislave a diplom „Master 1“ (M1)  Európskych štúdií, špecializácia „Riadenie“, resp. „Master  2“ (M2) Európskych štúdií, špecializácia „Finančné riadenie a európsky priestor“ Lotrinskej univerzity v Nancy.