1. stupeň štúdia

Ekonomika a manažment podniku

Bachelor's Programme

Profil absolventa

Cieľom výchovy študentov na študijnom programe bakalárskeho štúdia „Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku“ je získať schopnosť ekonomicky myslieť, predvídať nové javy a tendencie, organizovať a riadiť firmu, podnikať v medzinárodnom priestore a ovládať metódy vedenia ľudí. Absolvent študijného programu bude odborne pripravený z oblasti teórie a praxe podnikového manažmentu a podnikovej ekonomiky tak, aby dokázal analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa však v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov (nielen v angličtine) sa dobre uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.

Uplatnenie absolventa

Záujemcovia o štúdium na ľubovoľnom stupni štúdia sú počas prijímacieho konanie, resp. bezprostredne pred ním informovaný nielen o možnostiach štúdia, ale aj o perspektíve uplatnenia. Záujem o štúdium na FPM je stále pomerne vysoký a čo je osobitne potešiteľné, absolventi fakulty nemajú problémy pri svojom uplatnení v podnikovej a podnikateľskej praxi. Nachádzajú široké uplatnenie v SR i v zahraničí, predovšetkým ako:

 • manažéri a ekonómovia podnikov rôznej veľkosti a rôzneho typu, organizácií podnikateľského charakteru,
 • manažéri a ekonómovia neziskových organizácií v sektore štátnej a verejnej správy (napr. v zdravotníctve, v školstve a pod.),
 • finanční manažéri v podnikoch, finanční analytici a odborníci v bankách, poisťovniach, na burzách a v ďalších inštitúciách,
 • účtovníci, kontrolóri, audítori, znalci v špecializovaných inštitúciách,
 • odborníci v poradenských firmách a vzdelávacích inštitúciách pracovníci vládnych orgánov a inštitúcií,
 • úspešní podnikatelia v rôznych oblastiach hospodárskej sféry ako aj v celom rade ďalších funkcií a pracovných zaradení, pričom dosahujú vynikajúce výsledky v napĺňaní pracovnej kariéry.

Na základe informácií, ktoré má fakulta k dispozícii, odhadujeme najvyššie uplatnenie v podnikovej sfére (cca. 60%), vo finančnom sektore (cca. 20%). Absolventi študijných programov FPM v zásade pôsobia v oblastiach, ktoré po teoretickej stránke študovali počas štúdia na FPM, pritom poznatky majú možnosť študenti nadobúdať aj počas zahraničných pobytov a stáží v rámci programov organizovaných EU v Bratislave (najmä LLP programov).
Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie: bakalár („Bc.“).

Viac informácií

 

2. stupeň štúdia

Všeobecný manažment

Master's Programme

Master's degree program of study General Management prepares professionals for middle and higher managerial positions in companies, the performance of which requires a general, cross-cutting and universal theoretical and practical knowledge and skills. The content and nature of the study enable to gain extensive knowledge and develop personal and professional prerequisites for competent solution of specific tasks resulting from economic practice with the requisite degree of creativity and independence. 

Core courses (selection):

 • Strategic Management,
 • International Management and International Business,
 • Communication in Management,
 • Financial management,
 • Business Information System,
 • Organizational Behaviour,
 • Strategy of Sale,
 • Logistics,
 • Project Management,
 • Organizing, Control,
 • Financial Analysis and Financial Planning,
 • Leadership,
 • Managerial Simulations

Duration: 4 semesters

Degree: "Engineer" (corresponding to Master of Science).

Programme leader: Prof. Štefan Slávik, Ph.D.

Viac informácií

International Finance

Master's Programme

The study programme support critical thinking and encourages students to deeply and thoroughly analyze theories, problems and open questions in order to be able to formulate a balanced argument to explain the internal processes in organizations. The programme is delivered in co-operation with the Nottingham Trent University, Great Britain.

Core Courses (selection):

 • Microeconomics,
 • International Finance,
 • International Taxation,
 • Management and Operations of Commercial Banks,
 • Macroeconomics,
 • Financial Forecasting,
 • Financial Operations,
 • Public Finance Management,
 • Corporate Finance,
 • Information Systems and Programming in Finance,
 • Financial Analysis and Prognosis,
 • Tax Theory and Tax Policy,
 • International Financial Markets,
 • Derivates Markets,
 • Corporate Policy and Investment Strategy

Duration: 4 Semesters

Degree: Graduates are awarded a diploma of UEBA with the academic title “Engineer” (corresponding to Master of Science). Graduates who apply for joint diploma are granted „Master of Science“ in International Finance by the Nottingham Trent University Business School.

Global Finance

Master's Programme

 

Core Courses (selection):

Duration: 4 Semesters

Degree: