Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore  Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment  a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment.

Výkonným pracoviskom pre znaleckú a vzdelávaciu činnosť Znaleckého ústavu Ekonomickej univerzity v Bratislave je pracovisko v Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zabezpečuje vypracovávanie znaleckých posudkov a expertíz v oblasti ohodnocovania majetku podniku, jeho častí alebo jednotlivých zložiek majetku, a to jednak na základe objednávok podnikateľských subjektov a jednak na základe uznesení orgánov verejnej moci. Ekonomická univerzita v Bratislave ako znalecký ústav zároveň spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti SR pri tvorbe novej legislatívy v oblasti znalectva a pri organizovaní odbornej skúšky znalcov v odbore Ekonómia a manažment.

Hlavným poslaním Ekonomickej univerzity ako znaleckého ústavu je:

 • Plniť funkciu rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti.
 • Poskytovať Ministerstvu spravodlivosti SR súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej, metodickej a konzultačnej činnosti.
 • Vykonávať znaleckú činnosti plnením poslania znaleckého ústavu pri riešení obzvlášť obtiažnych prípadoch vyžadujúcich si vedecké posúdenie, a to v odboroch: Ekonomika a riadenie podnikov (odvetvie: Oceňovanie a hodnotenie podnikov ) a Ekonómia a manažment (odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling, Financie).
 • Zabezpečiť vzdelávaciu činnosť v oblasti znaleckej činnosti.
 • Zabezpečiť  vedeckovýskumnú činnosť zameranú na  rozvoj vedy v oblasti znaleckej činnosti.
 • Spolupracovať s Ministerstvom spravodlivosti pri príprave legislatívnych predpisov týkajúcich sa znaleckej činnosti.

Znalecký ústav zabezpečuje ohodnocovanie majetku podnikov ako zložiek majetku pre rôzne právne úkony:

 • kúpa a predaj podnikového majetku,
 • peňažné a nepeňažné vklady do podnikania,
 • navyšovanie základného imania podniku,
 • stanovenie hodnoty akcií a obchodovania s nimi,
 • podklady pre bankové (úverové) operácie,
 • stanovenie celkovej bonity podniku,
 • ohodnocovanie podniku pri zlúčení, splynutí, rozdelení, príp. transformácii,
 • ohodnocovanie očakávaných výnosov z podnikania pre podnikateľský zámer,
 • stanovenie likvidačnej hodnoty podniku pri ukončení podnikania, pri konkurze a vyrovnaní a ďalšie.

Znalecký ústav rovnako vypracováva znalecké posudky pre účely výpočtu škody a ušlého zisku, cenových kalkulácií, daňových a účtovných sporov a pod.

VZDELÁVANIE z oblasti znalectva a ekonomiky

Ekonomická univerzita v Bratislave ako znalecký ústav zabezpečuje v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov špecializované vzdelávanie znalcov v odbore Ekonómia a manažment (štvorsemestrálne štúdium „Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku“), organizuje špecializované kurzy „Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov“ a viaceré jednodňové odborné semináre.

Vzdelávanie pre znalcov:

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium

Termín štúdia: Začiatok výučby 25. januára 2018, termín záverečnej skúšky apríl 2019

Miesto konania: Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Rozsah štúdia:

 • 4-semestrálne štúdium - 320 hodín
 • Jedenkrát mesačne 4-dňové sústredenia (streda – sobota) v čase od 9:00 – 16:30 hod.
 • Súčasťou štúdia je osobitné vzdelávanie Odborné minimum v rozsahu 30 hodín

Odborný garant: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave

Tématické celky:

 • Právne aspekty znaleckej činnosti
 • Súdne inžinierstvo
 • Metódy stanovenia hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku

Harmonogram štúdia:

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku 25. január 2018 – apríl 2019
  začiatok   koniec  
1. sústredenie 25. január 2018 27. január 2018
2. sústredenie 21. február 2018 24. február 2018
3. sústredenie 11. apríl 2018 14. apríl 2018
4. sústredenie 16. máj 2018 19. máj 2018
5. sústredenie 06. jún 2018 09. jún 2018
6. sústredenie 12. september 2018 15. september 2018
7. sústredenie 10. október 2018 13. október 2018
8. sústredenie 07. november 2018 10. november 2018
9. sústredenie 12. december 2018 16. december 2018
10. sústredenie 16. január 2019 19. január 2019
Obhajoby záverečných prác a záverečné skúšky: apríl 2019

Kontakt: 

Ing. Ingrid Sieglová, tel. +421 2 6729 5178, 0911 720 463, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.euba.sk

Prihláška TU

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Osobitné vzdelávanie - kurz

Termín konania: Priebeh od 15. marca  – 5. apríla 2018, termín záverečnej skúšky bude dňa 5. apríla 2018 (1. sústredenie 15. 3. - 17. 3. 2018, 2. sústredenie 23. - 24. 3. 2018). Účastník je povinný absolvovať obe sústredenia.

Miesto konania: Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Odborný garant: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave

Tématické celky:

 • Právne aspekty znaleckej činnosti/Právne aspekty tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
 • Súdne inžinierstvo

Harmonogram kurzu:

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 15.3. - 26.3.2018 
  štvrtok piatok sobota
1. sústredenie 15.3.2018 16.3.2018 17.3.2018
2. sústredenie   23.3.2018 24.3.2018
Záverečná skúška 5.4.2018 štvrtok
V kurze je nutné absolvovať prednášky v obidvoch sústredeniach

Cena kurzu: 230,00 € (s DPH)

Kontakt: 

Ing. Ingrid Sieglová, tel. +421 2 6729 5178, 0911 720 463, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.www.euba.sk

Prihláška – znalec TU

Prihláška - tlmočník a prekladateľ TU

 

Nová Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 107/2016 Z.z  

Vážení zástupcovia znaleckých a tlmočníckych ústavov, dovoľujeme si informovať Vás, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola práve publikovaná Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 107/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

prof. Ing. Helena Majdúchová
vedúca znaleckého ústavu EU v Bratislave

Plné znenie nájdete na stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/107/20160301.