Odborný garant: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Cieľ: zvýšiť odborné povedomie a zručnosti riadiacich pracovníkov samosprávy s dôrazom na ekonomické aspekty plánovania, manažment rozvoja miest a obcí, strategické plánovanie a manažment územia, využívanie inovácií v rozvoji miest, obcí a regiónov, uplatňovanie digitálnych zručností v manažmente samosprávy, využívanie prieskumov verejnej mienky, efektívnu komunikáciu s verejnosťou a využívanie techník mediálnej komunikácie. 

Cieľová skupina:

 • Riadiaci pracovníci samosprávy - úradov samosprávnych krajov, primátori miest, prednostovia MÚ, starostovia obcí, poslanci, miestna exekutíva, ostatná odborná verejnosť

 

Termíny a miesta konaní:

10. mája 2018 – 15. júna 2018 Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej EU v Bratislave)

11. mája 2018 – 21. júna 2018 Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

 

Uzávierka prihlášok: 3. máj 2018

 

Celkový rozsah vzdelávania: 48 vyučovacích hodín (1 hod. = 45 min.), v čase od 9:00 do 16:00 hod.

Organizácia vzdelávania: možnosť absolvovať kompletný program (moduly č. 1, 2, 3), alebo vybraný modul (moduly) samostatne.

 

Popis modulov: 

Modul č. 1

 • Mediálna komunikácia a spôsoby vytvárania pozitívneho obrazu o meste/obci,
 • SMART CITIES - /r/evolúcia v riadení obce, mesta a regiónu.

Modul č. 2

 • Strategické plánovanie a manažment územia,
 • Ekonomické a finančné aspekty plánovania a manažmentu rozvoja mesta/obce,
 • Legislatívne aktuality vo väzbe na novelu Zákona o obecnom zriadení.

Modul č. 3

 • Efektívny manažér a práca s verejnosťou,
 • Digitálne zručnosti pre manažment samosprávy,
 • Predvolebné prieskumy verejnej mienky.

 

Účastnícky poplatok (kompletný program): 350,- €, vrátane DPH, možnosť využitia zľavy v prípade viacčlennej skupiny záujemcov (2. účastník skupiny – zľava 100,- €), v prípade nahlásenia viacerých účastníkov stanoví organizátor individuálnu cenu.

 

Poplatok:  

ModulPoplatok
Modul č. 1 150,- EUR
Modul č. 2 200,- EUR
Modul č. 3 200,- EUR

 

Obsahové zameranie:

Mediálna komunikácia a spôsoby vytvárania pozitívneho obrazu o meste/obci

Lektor:  Svatopluk Bartík, radný MČ Brno - Stred, bývalý poradca predsedu vlády ČR

 1. základy práce s médiami
  • Čo je vhodné a nehodné v mediálnej komunikácií
  • Hlavné zásady v komunikácií s médiami
  • Tvorba pozitívneho obrazu mesta/obce
  • Tlačová správa (ako ju správne vytvoriť a distribuovať)
  • Tlačová konferencia (pri akých príležitostiach, ako ju usporiadať, ako zabezpečiť účasť médií)
  • Základné zásady krízovej komunikácie
 2. spôsoby priamej komunikácie s verejnosťou
  • Výhody a nevýhody jednotlivých priamych komunikačných kanálov s verejnosťou
  • Pre aké situácie a ciele sa hodia jednotlivé druhy priamych komunikačných kanálov
  • Jednotlivé druhy bežných komunikačných kanálov (napr.: besedy, otázky a odpovede na webe, ankety, participačné a plánovacie stretnutia, účasť na spoločenských akciách, komunikácia na sociálnych sieťach, telefonická a emailová komunikácia).

SMART CITIES – (r)evolúcia v riadení obce, mesta a regiónu

lektor: Ing. Mgr. Miriam Letašiová, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR

 1. Predstavenie témy Smart Cities
  • Smart Cities ako moderné poňatie mestského rozvoja

  •  

   Smart Cities v kontexte rozvoja miest
  • Smart Cities ako príležitosť pre MSP
 2. Prístup štátu / MH SR
  • Identifikácia témy v rámci orgánov štátnej/verejnej správy
  • Prístup MH SR a podpora v rámci kompetencií MH SR
  • Iné alternatívy podpory na Slovensku / EÚ
 3. Odporúčania
  • Monitorovanie potrieb obyvateľov a komunikácia
  • Identifikácia nedostatkov a adekvátne nastavovanie riešení/priorít
  • Zabezpečenie kontinuity riešení „Smart Cities“
  • Vyhľadávanie partnerov a zapájanie sa do spoločných projektov
 4. Praktické využitie pre mestá
  • Prezentácia príkladov dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia
  • Nájdenie riešenia pre vybranú problémovú oblasť konkrétneho mesta s využitím dostupných príkladov a riešení v danom regióne.

Efektívny manažer a práca s verejnosťou

lektor: Mgr. Gabriel Mihályi, tréner manažmentu, projektový manažér a odborník pre komunálnu sféru

 • Ako komunikovať a ako budovať siete - sociálny kapitál organizácie, obce, územia a partnerstva
 • Plánovanie osobného rozvoja a integrovaného územného rozvoja pre zvyšovanie výkonnosti
 • Osobný marketing a marketing služieb – ako nástroj efektívneho manažéra a miestneho politika
 • Ako prijímať rozhodnutia a ako zavádzať potrebné zmeny a realizovať projekty v participácii s občanmi
 • Ako budovať angažovanosť a pracovať s verejnosťou pre dosiahnutie lepších osobných a pracovných úspechov v prospech organizácie ako aj obce

Strategické plánovanie a manažment územia

lektor: Ing. arch. Erika Horanská, vedúca oddelenia mestského rozvoja, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 1. Úvod do strategického plánovania
 2. Poslanie organizácie; skúmanie externého a interného prostredia; stanovenie cieľov; stratégie na realizáciu cieľov; implementácia stratégie (akčný plán); kontrola a hodnotenie plnenia stratégií
 3. Strategické plánovanie v legislatívnom systéme územného plánovania a podpore regionálneho rozvoja
  Úvod do legislatívy súvisiacej s územným plánovaním a reguláciou územia; minulosť a nové trendy územného plánovania; uplatnenie princípov strategického plánovania v rámci platnej legislatívy a koncepčných materiálov štátu s dôrazom na Koncepciu mestského rozvoja SR do roku 2030
 4. Účastníci strategického plánovania a uplatňované metodiky strategického plánovania
 5. Verejná správa; účasť verejnosti; verejno-súkromné partnerstvá; príklady metód strategického plánovania
 6. Bývanie
 7. Mobilita pracovných síl; sociálne aspekty bývania; podmienky pre rozvoj bývania; kompetencie a nástroje rozvoja bývania
 8. Revitalizácia územia
  Revitalizácia verejných priestorov; mobilizácia súkromných zdrojov, koordinácia činností

Ekonomické a finančné aspekty plánovania a manažmentu rozvoja mesta / obce

lektor: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

 • Aké sú faktory a činitele miestneho ekonomického rozvoja
 • Ako generovať finančné a materiálne prostriedky na rozvoj,
 • Aké sú možnosti a bariéry, resp. ohrozenia finančnej kondície miest/obcí.

Legislatívne aktuality vo vӓzbe na novelu zákona o obecnom zriadení

lektor: JUDr. Milan Galanda, poradca primátora hlavného mesta SR Bratislavy, generálny sekretár ÚMS

 • Novela zákona o obecnom zriadení účinná od 01.04.2018
 • Otvorené otázky pri tvorbe obecnej/mestskej normotvorby:
  1. VZN
  2. Interné predpisy

Digitálne zručnosti pre manažment samosprávy

Lektor: Mag. Martin Volek, MBA, PhD., riaditeľ digitálnej agentúry Volis International a Google Partners Trainer

 • Ako strategicky pristupovať k online marketingovej komunikácii
 • 10 tipov ako byt úspešný na sociálnych sieťach
 • Tvorba a práca s emailovou databázou
 • 5 tipov ako tvoriť video obsah, ktorý zaujme občanov/voličov

Predvolebné prieskumy verejnej mienky

Lektor: RNDr. Ján Baránek, politický analytik, konateľ Polis Slovakia s.r.o.

 • Zadefinovanie, čo to je predvolebný prieskume verejnej mienky
 • Ako „čítať“ výsledky prieskumov verejnej mienky
 • Čo hľadať v prieskumoch
 • Čo nehľadať v prieskumoch
 • Riziká prieskumov verejnej mienky
 • Čo prieskumy môžu
 • Čo prieskumy nemôžu
 • Legitimita otázok
 • Manipulácie v interpretácii výsledkov
 • Manipulácie samotnými prieskumami
 • Manipulácie pri vyhodnocovaní výsledkov
 • Momentálny stav v SR
 • Príklady manipulácií
 • „Spin doctoring“ pomocou prieskumov
 • Ako odhaliť manipulácie v prieskumoch verejnej mienky
 • Ako si zadať prieskum verejnej mienky
 • Ako urobiť výber relevantnej agentúry.

 

Časový harmonogram Bratislava

Časový harmonogram Košice

Formulár záväznej prihlášky

Elektronická prihláška

 

Kontakty

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér, UTV, Top manažment

E9.15 +421 2 6729 5165 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.