Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami ponúka akreditovaný modulárny vzdelávací program

Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu - základný kurz

Cieľom základného kurzu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

 

Obsah základného kurzu v členení podľa jednotlivých modulov:

 1. Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná kontrola v územnej samospráve
  • garant modulu: Úrad vlády SR
 2. Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa
  • garant modulu: Právnická fakulta UK v Bratislave
 3. Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy
  • garant modulu: Ministerstvo financií SR
 4. Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy
  • garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave
 5. Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, rozpočtové provizórium
  • garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave
 6. Záverečný účet obce a VÚC
  • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov SR
 7. Nakladanie s majetkom vo verejnej správe
  • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov SR
 8. Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ
  • garant modulu: Úrad vlády SR

Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 6 modulov.

GARANTMI A LEKTORMI KURZOV sú vysokokvalifikovaní lektori z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickej fakulty UK v Bratislave, ako aj zástupcovia z Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Združenia miest a obci Slovenska a Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

Harmonogram kurzu

 

Termín a miesto konania

 • 11.4.2019 - 29.11.2019 Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Štruktúra a organizácia vzdelávania

 • 2-dňové sústredenia (štvrtok, piatok) podľa priložených harmonogramov výučby v čase od 9:00 do 16:00 hod.;

Cena za 1 modul je 65 Eur, vrátane DPH. V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci jedného kurzu je celková cena 455 Eur. 

Poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 65 € vrátane DPH.

Poplatok za vykonanie opravnej skúšky a vydanie osvedčenia – 65 € vrátane DPH.

 

Záväzná prihláška

 

Kontakt

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér, Top manažment

  E9.15 +421 2 6729 5165 +421 911 695 747 jarolim.hrasko@euba.sk