Bratislavská Business School EU v Bratislave pripravila programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov základných a stredných škôl. 

Naše vzdelávacie programy zodpovedajú požiadavkám generovaným štátnym vzdelávacím programom ISCED3. Orientujeme sa na všetky typy stredných škôl po celom Slovensku. 

Našim zámerom je poskytovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom rozvoj ich profesijných kompetencií a umožnia im efektívne integrovať prvky tvorivého vyučovania v praxi a v premene tradičnej školy na modernú v súlade s najnovšími európskymi edukačnými dokumentmi a požiadavkami.

 

Budeme ponúkať päť programov kontinuálneho vzdelávania  

 1. CHCEM BYŤ VŠADE ETICKÝ! ETIKA V EKONOMIKE, SPOLOČNOSTI A ENVIRONMENTEk
  Status quo slovenskej ekonomiky a spoločnosti generuje potrebu vzdelaného aktívneho angažovaného občana a podnikového stakeholdera. Excelentné vzdelanie v oblasti integrovaných vied o ekonomike a spoločnosti na stredných školách si vyžaduje paralelné vzdelávanie v oblasti etiky ako imanentnú súčasť týchto vied práve s cieľom motivovať študenta riešiť akýkoľvek problém/výzvu s rovnocennou identitou etiky (nielen pragmaticky vecne). Primárnou snahou celého vzdelávacieho programu je nielen napomôcť k verifikácii a prehĺbeniu vedomostí z oblasti etiky v ekonomike, spoločnosti a vo vzťahu k životnému prostrediu, ale najmä zvýšiť iniciatívu a angažovanosť študentov do praktickej aplikácie týchto poznatkov priamo v ich profesijnej praxi, čo si súčasný stav spoločenského povedomia existenčne vyžaduje.
 1. OCHRANA SPOTREBITEĽA SPOTREBITEĽSKÉ MINIMUM
  Ochrana spotrebiteľa je významným fenoménom dnešnej modernej doby, výrazným spôsobom zasahuje do každodenného života občanov v pozícií spotrebiteľov, spotrebiteľských subjektov, ale aj organizácií, ktoré sa týmto fenoménom zaoberajú a to nie len pri nákupe výrobkov a tovaru, ale aj pri používaní služieb. Cieľom je sprostredkovanie takých teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom rozvoj profesijných kompetencií vo výučbe ochrany spotrebiteľa a umožnia im efektívne integrovať prvky tvorivého vyučovania vo výučbe a premene tradičnej školy na modernú v súlade s najnovšími európskymi edukačnými dokumentmi a požiadavkami.
 1. OBCHODNÉ ROKOVANIA V INTERKULTÚRNOM PROSTREDÍ V ANGLICKOM JAZYKU
  Jazyková pripravenosť spoločnosti je aj jedným z prioritných zámerov jazykovej politiky Európskej únie. V koncepte cudzojazyčných kompetencií sa predpokladá, že každý obyvateľ EÚ okrem svojho materinského jazyka ovláda ďalšie dva cudzie jazyky. Aktívne používanie cudzieho jazyka, bezprostredná komunikácia v ňom sa v multikultúrnej Európe stáva nevyhnutnosťou a spolu s počítačovou gramotnosťou je jednou z podmienok úspešného začlenenia jedinca do spoločnosti. Cieľom je prehĺbiť a rozvíjať teoretické poznatky o štruktúre rôznych procesov a druhov rokovaní vedených v anglickom jazyku tak, aby ich mohli použiť učitelia pri výučbe anglického jazyka s cieľom zdokonaliť študentom ich odborné, sociálne a interkultúrne komunikačné kompetencie.
 1. PODNIKANIE V PRAXI – PODNIKATEĽSKÉ MINIMUM
  Primárnou snahou celého vzdelávacieho programu je nielen napomôcť k verifikácii a prehĺbeniu vedomostí učiteľov z oblasti podnikania a prípravy podnikateľských plánov, ale najmä zvýšiť iniciatívu a angažovanosť učiteľov do praktickej aplikácie týchto poznatkov priamo v ich profesijnej praxi. Súčasný stav spoločenského povedomia si to existenčne vyžaduje. Cieľom je rozšíriť a aktualizovať vedomostný potenciál učiteľov v oblasti podnikateľskej prípravy študentov a zaangažovať ich aby motivovali a aktivizovali svojich študentov pre rozhodovanie o tom, či začať samostatne podnikať a ako zvládnuť koncepciu založenia vlastného podniku po ukončení štúdia.
 1. RIADENIE FINANCIÍ DOMÁCNOSTÍ
  Vzdelávací program reaguje na pretrvávajúci problém nízkej schopnosti domácností zvládnuť riadenie svojich príjmov a výdavkov. Národná banka Slovenska poukazuje od konca roka 2016 na riziká, ktoré domácnostiam hrozia v dôsledku ich neustále sa zvyšujúceho zadlžovania. Sprostredkovateľské spoločnosti uvádzajú, že až ¾ Slovákov neplánuje financie svojej domácnosti a nie sú schopní ani vytvárať si dostatočnú finančnú rezervu. Zámerom je poskytovanie vedomostí z oblasti financií domácností tak, aby učitelia získali ďalšie pedagogické zručnosti potrebné pre rozšírenie súčasných metód využívaných vo výchove a vzdelávaní v oblasti riadenia rodinných financií.

Pripravované aktivity v rámci našich programov:

V prezenčnej časti vzdelávania orientácia na teoretické základy a relevantné návody na riešenie prípadových štúdií zážitkovou formou v jednotlivých oblastiach vzdelávania.

Dištančná časť vzdelávania zahŕňa vypracovanie a prezentácia vzorových hodín, riadenie a vedenie diskusných fór, riešenie prípadových štúdií, vyhlasovanie súťaží pre učiteľov a ich žiakov.

V rámci jednotlivých programov pripravíme súťaže pre žiakov pod vedením ich učiteľov. Pôjde napríklad o vydanie článku v školskom časopise, resp. vytvorenie školského časopisu, ak ho škola ešte nemá; najlepšie divadelné predstavenie; projekt prípravy medzinárodnej konferencie/ workshopu; príprava vzorového rozpočtu rodiny pre prípravu svadby, stavbu domu, či príprava business plánu pre remeselnú dielňu/ stavebnú firmu. 

 

BRATISLAVSKÁ BUSINESS SCHOOL Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1,
852 35 Bratislava
02/6729 5165

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

bbTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.