Bratislavská Business School EU v Bratislave pripravila programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov základných a stredných škôl. 

Naše vzdelávacie programy zodpovedajú požiadavkám generovaným štátnym vzdelávacím programom ISCED3. Orientujeme sa na všetky typy stredných škôl po celom Slovensku. 

Našim zámerom je poskytovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom rozvoj ich profesijných kompetencií a umožnia im efektívne integrovať prvky tvorivého vyučovania v praxi a v premene tradičnej školy na modernú v súlade s najnovšími európskymi edukačnými dokumentmi a požiadavkami.

 

Ponúkame dva programy kontinuálneho vzdelávania

OCHRANA SPOTREBITEĽA SPOTREBITEĽSKÉ MINIMUM

Ochrana spotrebiteľa je významným fenoménom dnešnej modernej doby, výrazným spôsobom zasahuje do každodenného života občanov v pozícií spotrebiteľov, spotrebiteľských subjektov, ale aj organizácií, ktoré sa týmto fenoménom zaoberajú a to nie len pri nákupe výrobkov a tovaru, ale aj pri používaní služieb. Cieľom je sprostredkovanie takých teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom rozvoj profesijných kompetencií vo výučbe ochrany spotrebiteľa a umožnia im efektívne integrovať prvky tvorivého vyučovania vo výučbe a premene tradičnej školy na modernú v súlade s najnovšími európskymi edukačnými dokumentmi a požiadavkami.

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské minimum bude realizovaný v spolupráci s generálnym partnerom Business Leaders Forum http://www.blf.sk/business-leaders-forum, s ktorým Ekonomická univerzita v Bratislave dlhodobo spolupracuje. Ochrana spotrebiteľa je významným fenoménom dnešnej modernej doby, konzumný spôsob života výrazným spôsobom zasahuje do každodenného života o občanov v pozícií spotrebiteľov, spotrebiteľských subjektov, ale aj organizácií, ktoré sa týmto fenoménom zaoberajú a to nie len pri nákupe výrobkov a tovaru, ale aj pri používaní služieb. V súčasnej dobe je oveľa viac potrebná znalosť práv spotrebiteľa a to z dôvodu nielen ochrany vnútroštátneho obchodu ale aj rastúcej tendencie zahraničného nákupu a rozvoja medzinárodného obchodu. Nakupovanie sa stáva dôležitou činnosťou v súčasnej konzumnej spoločnosti a spotrebitelia sú povzbudzovaní masívnou reklamou do neobmedzovanej a nekontrolovanej spotreby, na ktorej sa v nebývalej miere podieľajú aj mladí ľudia. Ochrana spotrebiteľa v Slovenskej republike je súčasťou spotrebiteľskej politiky a zároveň jej garantom by mal byť štát, orgány a inštitúcie zabezpečujúce ochranu spotrebiteľa. Súčasné tendencie ku konzumnému spôsobu života vytvárajú predpoklad, aby sa spotrebiteľ vedel brániť, bol aktívny, uvedomelý a vzdelaný.

Vzdelávací program zahŕňa novú koncepciu vzdelávania, obsahu, foriem metód, stratégie a metódy hodnotenia a umožňuje prípravu absolventa schopného prispôsobiť sa meniacim podmienkam  slovenského aj európskeho trhu práce s dôrazom na výchovu zodpovedného spotrebiteľa.

 

Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné vzdelávanie 

Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná forma: 110 hodín - z toho 70 hodní prezenčne a 40 hodín dištančne.

Trvanie vzdelávacieho programu: Najviac 10 mesiacov od začiatku vzdelávania.

 

Hlavný cieľ:

Vzdelávanie a príprava k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií o ochrane spotrebiteľa, vedúce ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré umožnia rozvoj a celkový úspech jednotlivcov na základe vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce nielen v známych situáciách, javoch a problémoch, ale aj v nových podmienkach ich riešenia a aplikácie s cieľom formovať osobnosť zodpovedného spotrebiteľa. 

 

Obsah vzdelávacieho programu: 

Tematický celok VÝSTUP
Blok A/ TEORETICKÁ BÁZA:
Spotreba, spotrebiteľ, spotrebiteľský trh Absolvent vzdelávacieho programu bude preškolený z hľadiska inovatívneho obsahu, formy a vizualizácie, si zdokonalí svoje praktické zručnosti v oblasti vzdelávania o ochrane spotrebiteľa a bude vedieť využívať získané poznatky na riešenie prípadových štúdií, problémových úloh a diskusií zážitkovou formou.
Inštitucionálna ochrana spotrebiteľa
Súkromnoprávna ochrana spotrebiteľa
Právne nástroje ochrany spotrebiteľa
Blok B/ APLIKAČNÁ BÁZA: 
Riešenie prípadových štúdií Vytvoriť prípadovú štúdiu na uplatnenie niektorej z preberaných problematík.
Prezentovanie pomocou PowerPointu Návrh propagácie produktu so zameraním na ochranu na spotrebiteľa v PowerPointe.
Online diskusia aktuálnych problémov s odborníkmi z praxe so zapojením študentov formou videokonferencie (cez internet) Vedená diskusia s tematikou aktuálnych problémov so zapojením účastníkov kurzu, prizvaných odborníkov a tímami tried študentov formou videokonferencie. Účastníci videokonferencie môžu klásť otázky prizvaným odborníkom z praxe.
Riešenie a tvorba problémových úloh  Vytvoriť 4 problémové úlohy pre skupinové zapojenie žiakov.
Prezentácia vzorových hodín na vybrané témy Vypracovanie a prezentácia vzorovej hodiny.
Vlastné tvorivé aktivity Publikovanie príspevku o ochrane spotrebiteľa v školskom časopise prípadne prezentácia inej aktivity.

 

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávacieho programu bude preškolený z hľadiska inovatívneho obsahu, formy a vizualizácie, si zdokonalí svoje praktické zručnosti v oblasti vzdelávania o ochrane spotrebiteľa a bude vedieť využívať získané poznatky. Po absolvovaní vzdelávania účastník bude schopný na základe získaných vedomostí a zručností:

 • Vysvetliť rozhodovanie na spotrebiteľskom trhu, zdôvodniť faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľské rozhodovanie,
 • Na primeraných ukážkach z reálneho prostredia podnikov riešiť problémové situácie spotrebiteľov s využitím zákona o ochrane spotrebiteľa,
 • Viesť študentov k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti pri nákupnom rozhodovaní,
 • Zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov s inštitucionálnou a právnou ochranou.
 • Pripravovať rôznorodé aktivity podporujúce motiváciu a aktívne učenie sa žiakov
 • Má znalosti faktov o spotrebiteľskom rozhodovacom procese, inštitucionálnej a právnej ochrane spotrebiteľa.
 • Vie tvoriť a aplikovať prípadové štúdie a cvičenia vo vyučovacom procese.
 • Má kompetencie v oblasti uplatňovania moderných nástrojov, metód, organizačných foriem a postupov vo vzdelávaní.
 • Vie samostatne získavať, posudzovať, hodnotiť, spracúvať relevantné informácie a vhodne ich využívať a aplikovať v praxi. Sú pripravení projektovať, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.
 • V príprave absolventa sa kladie dôraz na praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absolventa na meniace sa ekonomické a spoločenské podmienky.
 • Na základe získaných vedomostí a zručností sa predpokladá ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia v odbore.
 • Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa je formovanie jeho vlastností a osobnostných postojov, v ktorých má popredné miesto  zodpovednosť, vytrvalosť, spoľahlivosť, presnosť, disciplína, diskrétnosť, komunikatívnosť a kultivované vystupovanie.
 • Absolventi sú pripravení pracovať samostatne aj v tíme, vedia využívať nové trendy a metódy v danej profesii a majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj.
 • Využívať v pedagogickom procese inovatívne prvky vyučovania.

 

Bližšie určená kategória: Učiteľ

Vyučovací predmet: Náuka o spoločnosti, ekonomika, odborné ekonomické predmety,  etická výchova, etika a podnikanie, aplikovaná ekonómia, občianska náuka, etika, technická výchova, psychológia, filozofia.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:

 1. Účasť najmenej na 70% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 2. Prezentovanie záverečnej prezentácie.
 3. Vypracovanie úloh zadaných lektorom v rámci dištančnej formy vzdelávania.

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou.

Garant a personálne zabezpečenie: Garant: Ing. Dana Hrušovská, PhD., z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Vzdelávací program budú zabezpečovať učitelia pre kontinuálne vzdelávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave a odborníci z praxe.

Finančné, materiálne zabezpečenie: Cena pre jedného účastníka 90 Eur (cena finančné podporená sponzorom)

Návrh počtu kreditov: 25 kreditov – 22 kreditov za absolvovanie vzdelávania a 3 kredity za ukončovania vzdelávacieho programu

Termín prihlásenia: do 15. júna 2018

Termín zahájenia programu: 7. septembra 2018

Záväzná prihláška

 

RIADENIE FINANCIÍ DOMÁCNOSTÍ

Vzdelávací program reaguje na pretrvávajúci problém nízkej schopnosti domácností zvládnuť riadenie svojich príjmov a výdavkov. Národná banka Slovenska poukazuje od konca roka 2016 na riziká, ktoré domácnostiam hrozia v dôsledku ich neustále sa zvyšujúceho zadlžovania. Sprostredkovateľské spoločnosti uvádzajú, že až ¾ Slovákov neplánuje financie svojej domácnosti a nie sú schopní ani vytvárať si dostatočnú finančnú rezervu. Zámerom je poskytovanie vedomostí z oblasti financií domácností tak, aby učitelia získali ďalšie pedagogické zručnosti potrebné pre rozšírenie súčasných metód využívaných vo výchove a vzdelávaní v oblasti riadenia rodinných financií.

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program reaguje na pretrvávajúci negatívny stav nízkej schopnosti domácností zvládnuť riadenie svojich príjmov a výdavkov. Sprostredkovateľské spoločnosti uvádzajú, že až ¾ Slovákov neplánuje financie svojej domácnosti a nie sú schopní ani vytvárať si dostatočnú finančnú rezervu. Vzdelávací program má ambíciu prispieť k zlepšeniu tohto stavu prostredníctvom rozšírenia existujúcich poznatkov učiteľov, ktorí implementujú poznatky do vzdelávacieho procesu v rámci viacerých predmetov.

Žiaci a študenti nedisponujú v súčasnosti návykmi, v porovnaní s ich rodičmi, preto u nich osvojenie si správnych princípov rozhodovania v otázkach príjmov a výdavkov domácností, dokáže prispieť k celospoločenskému posunu v oblasti rodinných financií. Vo vzdelávacom programe sprostredkujeme učiteľom okrem teoretických poznatkov aj tvorbu materiálov a podkladov pre výučbu. Učitelia budú mať možnosť vidieť a následne si aj sami vypracovať prípadové štúdie a veľké množstvo príkladov, ktorými môžu svoje doterajšie vzdelávanie rozšíriť o inovatívne metódy výučby, rolové hry a zážitkové vzdelávanie.

 

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania: 60 hodín, z toho prezenčne 40 hodín a 20 hodín dištančne 

Trvanie vzdelávacieho programu: Najviac 10 mesiacov od začiatku vzdelávania.

 

Hlavný cieľ:

Prehlbovanie a upevňovanie vedomostí v oblasti rozhodovania vo sfére financií a rozvíjanie vedomostí v oblasti rodinných financií, s cieľom pripraviť učiteľov po obsahovej i metodickej stránke tak, aby boli schopní prístupnou a zrozumiteľnou formou tému rodinných financií sprostredkovať žiakom a študentom.

 

Obsah vzdelávacieho programu:

MODUL VÝSTUP
Blok A/ TEORETICKÁ BÁZA 
Rodina vo sfére financií Zvládnuté teoretické základy, prostredníctvom ktorých budú účastníci schopní porozumieť podstate a súvislostiam rodinných a osobných financií
Zabezpečenie finančných prostriedkov pre uspokojovanie potrieb  
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  
Riadenie rizika a poistenie  
Blok B/ APLIKAČNÁ BÁZA 
Rodina vo sfére financií - prezentácia vzorových hodín na vybrané témy osobných a rodinných financií,- riešenie tímovej prípadovej štúdie z rozhodovania sa jednotlivcov v otázkach potrieb, ich uspokojovania a zabezpečenia dostatočného množstva prostriedkov na úhradu výdavkov rodiny- riešenie problémov z oblasti hospodárenia s peniazmi, plánovania príjmov a výdavkov a súčasne z oblasti riadenia rizík a poistenia (virtuálne cez IKT),- vypracovanie, prezentácia,  súťaž a uverejnenie (pre všetkých účastníkov kurzu) prípadovej štúdie- relevantné návody na riešenie prípadových štúdií zážitkovou formou z oblasti teoretických prístupov k rodinným financiám a riadeniu rizík z oblasti osobných financií  
Zabezpečenie finančných prostriedkov pre uspokojovanie potrieb  
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  
Riadenie rizika a poistenie  
Blok C/ DIŠTANČNÁ BÁZA – nadväzuje na všetky uvedené bloky teoretické i aplikačné a vychádza z nižšie uvedenej učebnej osnovy 
Kreovanie vlastných aktivít – vytvorenie modelových rodín v rôznych fázach ich životných cyklov a hospodárenie s peniazmi v odlišných životných situáciách – ponuka tém pre účastníkov PKV vychádza z učebnej osnovy Každý z účastníkov kurzu:§ uskutoční 2 vybrané aktivity z oblasti rodinných financií (2x1) v rámci konkrétnych vyučovacích hodín na vlastnej škole so študentmi v nadväznosti na osnovu preberaných tém v PKV§ vypracuje a prezentuje vytvorenú modelovú rodinu v dvoch odlišných fázach životného cyklu ako základný obsah záverečnej prezentácie (v modelovej rodine sa zameria na potreby jej členov, finančné ciele, riziká a ohrozenia a prijímanie finančných rozhodnutí)

Profil absolventa:

Absolvent získa vedomosti v oblasti rozhodovania vo sfére financií. Bude schopný rozvíjať vedomosti v oblasti rodinných financií, porozumieť podstate a súvislostiam a tieto vedomosti sprostredkovať žiakom a študentom. Absolvent dokáže rozlišovať silné a slabé stránky v príjmoch a výdavkoch, rizikách a ohrozeniach, potrebách bežných i mimoriadnych a príprave na udalosti z krátkodobého o dlhodobého aspektu. Naučí sa používať metódy plánovania a hospodárenia s peniazmi a prostredníctvom aplikačnej bázy a dištančnej bázy dokázať pripraviť vlastné materiály pre študentov. Orientuje sa v najčastejších chybách vo finančných rozhodnutiach, dokáže určiť príčiny týchto zlyhaní a porozumie aj negatívnemu dosahu na cash-flow rodiny. Rozumie rizikám a ohrozeniam, ktoré prinášajú rôzne životné situácie a dokáže kvantifikovať finančné aspekty týchto udalostí, a súčasne pozná možnosti riešení finančných dopadov týchto udalostí. Absolvent získa zručnosti i praktické techniky ako implementovať poznatky z oblasti rodinných financií do pedagogického procesu

 

Kategória pedagogických zamestnancov: Učiteľ 

Vyučovací predmet: Občianska náuka, Ekonómia, Ekonomika, Matematika, Účtovníctvo 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:

 • absolvovanie najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania;
 • splnenie podmienok vypracovania výstupu z dištančnej formy vzdelávania.
 • úspešná prezentácia modelovej rodiny v dvoch odlišných fázach životného cyklu a reportovanie ďalších aktivít, ktoré účastník realizoval v procese vzdelávacieho kurzu.

 

Garant a personálne zabezpečenie: Garantkou programu je prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Vzdelávací program budú personálne zabezpečovať učitelia pre kontinuálne vzdelávanie – univerzitní pedagógovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné  požiadavky a odborné predpoklady v jednotlivých oblastiach obsahu vzdelávania. 

Finančné, materiálne zabezpečenie: cena pre jedného účastníka 90 Eur.

Návrh počtu kreditov: 12 kreditov z toho 10 kreditov za rozsah vzdelávania + 2 kredity za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou.

Termín prihlásenia: do 15. júna 2018

Termín zahájenia programu: 20. septembra 2018

Záväzná prihláška

 

Pripravované aktivity v rámci našich programov:

V prezenčnej časti vzdelávania orientácia na teoretické základy a relevantné návody na riešenie prípadových štúdií zážitkovou formou v jednotlivých oblastiach vzdelávania.

Dištančná časť vzdelávania zahŕňa vypracovanie a prezentácia vzorových hodín, riadenie a vedenie diskusných fór, riešenie prípadových štúdií, vyhlasovanie súťaží pre učiteľov a ich žiakov.

V rámci jednotlivých programov pripravíme súťaže pre žiakov pod vedením ich učiteľov. Pôjde napríklad o vydanie článku v školskom časopise, resp. vytvorenie školského časopisu, ak ho škola ešte nemá; najlepšie divadelné predstavenie; projekt prípravy medzinárodnej konferencie/ workshopu; príprava vzorového rozpočtu rodiny pre prípravu svadby, stavbu domu, či príprava business plánu pre remeselnú dielňu/ stavebnú firmu. 

 

BRATISLAVSKÁ BUSINESS SCHOOL Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1,
852 35 Bratislava
02/6729 5165

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.