V prípade, že Vaša univerzita nemá uzatvorenú partnerskú zmluvu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, môžete u nás študovať jeden, maximálne dva semestre ako “free mover”. 

V prípade, že Vaša univerzita má s Ekonomickou univerzitou v Bratislave uzatvorenú partnerskú zmluvu, ale počet výmenných študentov prevyšuje zmluvne dohodnutý limit, môžete sa uchádzať o tzv. “free-mover” štúdium.

Po konzultácii s Oddelením medzinárodnej mobility, “free movers” študenti navštevujú vybrané prednášky a získavajú za štúdium príslušný počet kreditov. V zodpovednosti „free-mover“ študenta je uistiť sa, či kredity získané za štúdium na EU v Bratislave mu budú uznané na jeho domovskej univerzite.

EU v Bratislave po ukončení semestrálneho štúdia vydá každému “free mover“ študentovi výpis známok.

„Free mover“ študenti absolvovaním štúdia na EU v Bratislave nezískavajú vyšší stupeň vzdelania, univerzitný diplom.

Študent, ktorý sa hlási na štúdium ako „free mover“ musí byť zapísaný na svojej domovskej univerzite v študijnom programe podobného zamerania a musí mať ukončený minimálne jeden rok vysokoškolského štúdia.

Jazykové požiadavky: úroveň B2 podľa CEFR

Pre ľahšie a konzistentnejšie chápanie jazykových požiadaviek sa odporúča používanie spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR); pozri: http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european- language-levels-cefr

Poplatok za školné pre akademický rok 2017/2018 je 1.000,00 € /1 semester/5 predmetov (200€/ 1 predmet)

Cena stravného lístka v jedálni EU v Bratislave je približne 2,30€. Cena jedál mimo univerzitu môže byť vyššia.

EU v Bratislave nezabezpečuje ubytovanie pre „free mover“ študentov.

 

Kalendár akademického roka 2017/2018

 Zimný semesterLetný semester
Odovzdanie prihlášok 15. júl 2017 15. október 2017
Začiatok výučby  18. september 2017 21. február 2018
Koniec výučby  15. december 2017 27. apríl 2018
Skúškové obdobie  2. január - 2. február 2018 14. máj - 6. júl 2018

 

Proces prihlasovania

1) Zoznam predmetov

Skontrolujte si predmety na web stránke EU v Bratislave, ktoré ponúkame pre konkrétny semester, či sa zhodujú s predmetmi  Vášho zamerania, resp. o ktoré máte záujem.

 

2) Podanie prihlášky

Podajte prihlášku do stanoveného termínu príslušného semestra (15. júl pre zimný semester a 15. október pre letný semester). Prihlášku spolu so životopisom zašlite e-mailom na terezia.mihalikova@euba.sk.

 

3) Víza

Každý študent prichádzajúci z krajiny, ktorá nie je členskou krajinou EÚ je povinný pred príchodom na Slovensko vybaviť si na celé obdobie štúdia potrebné vízum na príslušnom veľvyslanectve. EU v Bratislave vystaví študentovi na požiadanie Akceptačný list.  

Študenti, ktorí nepotrebujú víza sa však taktiež musia registrovať na Imigračnom oddelení Cudzineckej polície a požiadať o povolenie dočasného pobytu.  

Web stránka http://www.mzv.sk/en/consular_info/visa

 

4) Zápis 

Po odoslaní prihlášky spolu so životopisom budete oficiálne zapísaní na Vami vybrané predmety a to do konca augusta (pre zimný semester) alebo do konca januára (pre letný semester). Následne Vám budú zaslané ďalšie inštrukcie a informácie k úhrade poplatkov za školné. Platobné náležitosti:

Školné musí byť uhradené v dvoch splátkach:

  • 40% z celkovej sumy musí byť uhradené najneskôr:

Zimný semester: 15. september

Letný semester: 31. január

  • 60% z celkovej sumy musí byť uhradené najneskôr:

Zimný semester: 15. október

Letný semester: 28. február

 

Platba poplatku za školné na účet:

 

Kontakty

MIHÁLIKOVÁ, Terézia, Mgr.

MIHÁLIKOVÁ, Terézia, Mgr.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk

Úradné hodiny             

pondelok:
09:00 – 12:30

utorok: 
09:00 – 12:30, 13:00 – 14:30

streda: 
09:00 – 12:30, 13:00 – 14:30

štvrtok: 
09:00 – 12:30

TOLDYOVÁ, Lívia, Bc.

TOLDYOVÁ, Lívia, Bc.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 livia.toldyova@euba.sk
DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk