Program MBA v anglickom jazyku organizuje BBS EUBA v spolupráci s Franklin University, Columbus v Ohio, USA pod vedením skúsených lektorov z Franklin University a z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Program má akreditáciu IACBE (International Assembly for Colegiate Business Education). Prínosom programu je získanie poznatkov a skúseností z oblasti manažmentu, zvýšenie kvalifikácie a možnosti urýchlenia kariérneho rastu.

Franklin University bola založená v roku 1902 a v súčasnosti je treťou najväčšou súkromnou univerzitou v USA. Poskytuje komplexné ekonomické vzdelávanie a je priekopníkom v rozvoji e-learningových metód štúdia. Ročne tu študuje cca 11 000 študentov z celého sveta. Franklin University je akreditovaná akreditačnou agentúrou HLC (Higher Learning Commission). Program MBA je jej najprestížnejším programom, má akreditáciu IACBE (International Assembly for Colegiate Business Education).

MBA program sa skladá z 10 modulov pričom celé štúdium trvá 20 mesiacov. Každý modul trvá 8 týždňov a štúdium prebieha výlučne v anglickom jazyku formou e-learningu v kombinácii s priamou výučbou. Každý študent má prístup na vlastné užívateľské konto My Franklin (e-mail, knižnica, diskusie), ktoré môže plne využívať na komunikáciu a získavanie presných a promptných informácií. Študenti disponujú všetkými výhodami ako denní študenti Franklin University. Dokladom o úspešnom absolvovaní programu je diplom z FU oprávňujúci používať titul MBA.

 

5 výhod MBA štúdia

Absolvovaním MBA štúdia na Bratislavskej Business School získate oveľa viac:

 1. Získate diplom z uznávanej americkej univerzity
  Účastníci MBA štúdia majú tiež možnosť absolvovať ktorýkoľvek modul študijného programu na Franklin University v USA, a získať tak jedinečné skúsenosti zo štúdia v zámorí.
 2. Získate konkurenčnú výhodu oproti svojim kolegom
  MBA je pre vás tou správnou investíciou, ktorá sa vám niekoľkonásobne vráti.
 3. Výučba je zameraná na riešenie situácií z reálneho prostredia
  Naši vyučujúci využívajú know-how, ktoré nadobudli pri dlhodobej spolupráci s mnohými poprednými medzinárodnými spoločnosťami (napr. Coca-Cola, JP Morgan Chase, CitiGroup, Honda).
 4. Spoznáte úspešných ľudí, vybudujete si novú sieť kontaktov
  Precíznym výberom uchádzačov vytvárame rôznorodú skupinu účastníkov, vďaka ktorým získate nové kontakty a perspektívnych partnerov pre spoluprácu.
 5. Budete schopní strategicky myslieť a prezentovať seba i firmu
  Získate schopnosti, ktoré sú potrebné pre každého lídra budúcnosti. Naše učebné plány sú zamerané tak, aby absolventom programu priniesli viditeľnú pridanú hodnotu.

 

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie
  Minimálne bakalársky stupeň; k prihláške je potrebné doložiť fotokópiu vysokoškolského diplomu a jeho preklad do anglického jazyka.
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
  V prípade, že máte jazykový certifikát TOEFL® alebo IELTS™, je potrebné doložiť aj jeho fotokópiu; ostatní záujemcovia musia absolvovať testovanie úrovne znalosti anglického jazyka prostredníctvom on-line systému Accuplacer®.
 • Motivačný list v anglickom jazyku
  Mal by vystihovať, prečo chcete študovať MBA, aké sú vaše relevantné skúsenosti, čo očakávate od absolvovania tohto štúdia
 • Životopis v anglickom jazyku
 • Dve odporúčania v anglickom jazyku
  Odporúčania by mali byť napr. od vášho nadriadeného, spolupracovníkov, odvedúceho diplomovej práce, obchodného partnera a pod
 • Absolvovanie osobného pohovoru
  Jednou z podmienok na prijatie na MBA štúdium je úspešné absolvovanie osobného pohovoru. Dôraz sa kladie na komplexné posúdenie predpokladov záujemcu pre MBA štúdium.
 • Prax v oblasti manažmentu
  Nie je nevyhnutnou podmienkou pre prijatie, je však pre uchádzača o štúdium veľkou výhodou. MBA štúdium je zamerané na aplikovanie nadobudnutých teoretických znalostí v podnikateľskej sfére a je primárne určené pre manažérov.

 

Tematické zameranie modulov

Účastník je povinný absolvovať v rámci MBA tieto (moduly) - každý v trvaní 8 týždňov:

 • MBA707 MBA Foundations
 • MBA711 Business Environment
 • MBA713 Human Resource Management
 • MBA721 Marketing Management
 • MBA723 Managerial Economics
 • MBA727 International Business Management
 • MBA731 Operations & Project Management
 • MBA733 Financial & Managerial Accounting
 • MBA737 Corporate Finance
 • MBA741 Strategic Management 

 

Cena, špecifikácia MBA a platobné podmienky

Štúdium otvárame v septembri 2018.

Vzdelávací program MBA je zabezpečovaný výhradne v anglickom jazyku.

MBA je platená forma celoživotného vzdelávania manažérov, t. j. poskytuje sa účastníkovi za finančnú odplatu (poplatok).

Výška odplaty za MBA vychádza z ceny jedného modulu  (1 modul = 1000 EUR, počet modulov 10) a predstavuje spolu sumu vo výške 10 000 EUR (slovom desaťtisíc eur).

V odplate nie je zahrnuté poskytnutie literatúry ; tú je povinný zakúpiť si účastník vzdelávania na vlastné náklady.

Účastník sa zaväzuje poukázať poplatok za MBA bezhotovostným platobným stykom na účet EU v Bratislave v jednej platbe pred začatím vzdelávania (najneskôr do 15.9.2018) – v tomto prípade získava automatickú zľavu vo výške 5% z úhrady, t. j. vo výške 500 EUR; v tomto prípade je účastník oprávnený poukázať na účet EU v Bratislave úhradu vo výške 9.500 EUR alebo Účastník sa zaväzuje poukázať poplatok za MBA bezhotovostným platobným stykom na účet EU v Bratislave v dvoch splátkach podľa nasledovného splátkového kalendára:

 • 50 %, t. j. 5 000,00 EUR najneskôr do 15.9.2018
 • 50 %, t. j. 5 000,00 EUR najneskôr do 15.9.2019

 

Doklad o zaplatení celého poplatku, resp. prvej splátky poplatku za MBA oprávňuje účastníka zúčastňovať sa na vzdelávacom programe MBA. V prípade neuhradenia celej platby, resp. prvej splátky do 15.9.2018, účastník stráca automaticky právo účasti na vzdelávaní.

Povinnosť uhradiť poplatok za MBA môže namiesto účastníka na seba prevziať iná fyzická osoba alebo právnická osoba (napr. zamestnávateľ účastníka).

 

VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU