Akademický senát EU v Bratislave tvoria volení zástupcovia akademickej obce.

Z celkového počtu členov AS EU v Bratislave tvoria študenti najmenej jednu tretinu. Každá fakulta má v AS EU v Bratislave rovnaký počet zástupcov. Celouniverzitné pracoviská EU v Bratislave majú v AS EU v Bratislave po jednom členovi.

 

Členovia akademického senátu

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.

Predseda akademického senátu

doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

Prvý podpredseda akademického senátu

Bc. Jakub Ševčík

Druhý podpredseda akademického senátu

RNDr. Daniela Sivašová, PhD.

Tajomníčka akademického senátu

 

Zamestnanecká časť AS EU

 • BARAC Ľudovít, PhDr. (FAJ)
 • BROCKOVÁ Katarína, doc. JUDr. Ing. PhD. (FMV)
 • ČAPLÁNOVÁ Anetta, prof. Ing. PhD. (NHF)
 • ČERNĚNKO Tomáš, Ing. Mgr. PhD. (NHF)
 • DUBOVSKÝ Július, PaedDr. (CTVŠ)
 • DUPAĽ Andrej, prof. Ing. CSc. (FPM)
 • FETISOVOVÁ Elena, doc. Ing. CSc. (FPM)
 • FIFIKOVÁ Dominika, Mgr. PhD. (FAJ)
 • GREŠŠ Martin, doc. Ing. PhD. (FMV)
 • HASPROVÁ Mária, Ing. PhD. (OF) 
 • JANČÍKOVÁ Eva, doc. Ing. PhD. (FMV)
 • KRIŽOVENSKÝ Marián, Ing. (CIT)
 • KVAPIL Roman, PhDr. PhD. (FAJ)
 • KUCHYŇKOVÁ Helena, Ing. (CPČaUS)
 • MAJDÚCHOVÁ Helena, prof. Ing. CSc. (FPM)
 • MANOVÁ Eva, doc. Ing. PhD. (PHF)
 • MÁZIKOVÁ Katarína, doc. Ing. PhD. (FHI)
 • POLÁČEK Marián, Ing. (OF)
 • SIMONIDESOVÁ Jana, Ing. PhD. (PHF)
 • SODOMOVÁ Eva, doc. Ing. PhD. (FHI)
 • SVOBODOVÁ Danica, Ing. (OEPaMU)
 • ŠUTEROVÁ Viola, Ing. PhD. (OF)
 • TKÁČ Michal, Dr.h.c. prof. RNDr. CSc. (PHF)
 • TUMPACH Miloš, doc. Ing. PhD. (FHI) 
 • ZUBAĽOVÁ Alena, doc. Ing. PhD. (NHF)

 

Študentská časť AS EU

 • Vladimír MICHÁLEK, Bc. (NHF)
 • CAPIAKOVÁ Darina (NHF)
 • BENCEL Andrej, Bc. (OF)
 • OLEJÁROVÁ Petra (OF)
 • BENČEKOVÁ Michaela (PHF)
 • GUZIŇÁK Leonard (FAJ)
 • ŠEVČÍK Jakub (FPM)
 • PÁLDIOVÁ Simona (FPM)
 • NOVOSADOVÁ Denisa (FHI)
 • OLEJÁROVÁ Petra (OF)
 • VIDLIČKA Miroslav (FHI)
 • VASEKOVÁ Kristína (FMV)
 • TAKÁČ Lukáš, Bc. (FMV)
 • TOMÁŠOVÁ Natália (FAJ)

 

Dokumenty

Štatút EU

Rokovací poriadok AS EU

Volebný poriadok AS EU