Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporujú záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov. V rámci podnikateľskej činnosti ďalej zabezpečuje využívanie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov najmä počas obdobia letných prázdnin.

 

Základné informácie k ubytovaniu sa v Študentských domovoch EU v Bratislave v akademickom roku 2017/2018

Študent Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorému bolo pridelené ubytovanie v Študentských domovoch EU v Bratislave (ďalej len ŠD EU v Bratislave) je povinný:

 1. Uhradiť poplatok za ubytovanie v súlade s Internou smernicou č. 6/2017 bezhotovostným spôsobom jednorázovo za prvé platobné obdobie (september – december 2017) v termíne minimálne do 25.8.2017. V prípade dodatočného pridelenia ubytovania v termíne uvedenom v Harmonograme ubytovania v akademickom roku 2017/2018
 2. Študent EU v Bratislave, ktorému bolo pridelené ubytovanie v ak. roku 2017/2018 bude mať poplatok za ubytovanie vygenerovaný v AiS2 (Prehľad ubytovania , „“ Zobraziť poplatky ubytovaní, Akademický rok (zmeniť na) 2017/2018, „“ ,„“ Predpisy platby, platby poplatku, „Detail predpisu platby“ „“ ), tu žiadateľ o ubytovanie vidí všetky potrebné náležitosti (Suma, Číslo účtu, Kód banky, IBAN, Variabilný symbol, Špecifický symbol) a až následne môže uhradiť stanovený poplatok!
 3. Uhradenie poplatku za príslušné obdobie je podmienkou ubytovania v ŠD EU v Bratislave.
 4. Ubytovať sa v termíne stanovenom v Harmonograme ubytovania v akademickom roku 2017/2018 a dostaviť sa k ubytovaniu na ubytovacie oddelenie ŠD EU v Bratislave v úradných hodinách a to v pondelok – piatok od 8:00 - 11:30, 12:30-14:00 h.
 5. Ubytovanie je možné zrealizovať aj prostredníctvom inej osoby v odôvodnených prípadoch (choroba, pobyt v zahraničí a pod.) po uhradení stanoveného poplatku.
 6. Pri ubytovaní je nutné predložiť:
  • platný doklad totožnosti
  • 2 x aktuálnu fotografiu rozmerov min 2,5 x 3 cm a max 4,5 x 4,5 cm.

 

Realizácia platby za ubytovanie

K bezchybnému prevodu platby je nutné zadať správne nasledujúce informácie:

 1. výhradne bezhotovostným spôsobom na číslo účtu, variabilný symbol a príslušný špecifický symbol ŠD EU v Bratislave, v ktorom bolo študentovi pridelené ubytovanie, kde v správe pre prijímateľa sa uvedie meno a priezvisko ubytovaného študenta.
 2. Bankové spojenie: Štátna pokladnica

 

Študentský domov
EU v Bratislave
číslo účtuvariabilný
symbol1
špecifický
symbol
ŠD Dolnozemská 1 SK9481800000007000080698 rodné číslo 1120
ŠD Starohájska 4 SK9481800000007000080698 rodné číslo 1120
ŠD Starohájska 8 SK9481800000007000080698 rodné číslo 1120
ŠD Prokopa Veľkého 41 SK9481800000007000080698 rodné číslo 1100
ŠD Hroboňova 4 SK9481800000007000080698 rodné číslo 1101
ŠD Ekonóm SK9481800000007000080698 rodné číslo 1170
ŠD Vlčie Hrdlo SK9481800000007000080698 rodné číslo 1150
ŠD J. L. Bellu v Košiciach SK1781800000007000081308 rodné číslo 1070

Do poznámky je nutné uviesť meno a priezvisko študenta a mesto trvalého bydliska, napr. Jozef Mrkva Poprad


1 Rodné číslo písať v tvare bez lomítka napr. 9355551111

 

Prosíme neuhrádzať poplatky vopred pred ich stanovením v AiS!

 

Pri ubytovaní sa v ŠD EU v Bratislave odporúčame každému študentovi oboznámiť sa s podmienkami ubytovania v príslušnom ŠD EU v Bratislave. Na základe jeho súhlasu s týmito podmienkami podpíše „Ubytovacie povolenie“ a zoberie na vedomie Domový poriadok Študentských domovov Ekonomickej univerzity v Bratislave a jeho ustanovenia, ktoré bude počas ubytovania v ŠD EU v Bratislave dodržiavať.

Je v záujme študentov, aby si uvedené predpisy vždy vopred, ešte pred podpisom ubytovacieho povolenia preštudovali! Odporúčame študentom 2. ročníka - II. stupeň štúdia (piaty ročník štúdia) platnosť ubytovacieho povolenia podpísať do 31.5.2018

 

Bratislavská Business School (ďalej BBS) je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave), ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. Kladie dôraz na to, aby poskytovala vzdelávanie porovnateľné s najlepšími medzinárodnými štandardami, pričom sa orientuje nielen na klientov zo slovenskej, ale aj z medzinárodnej podnikateľskej sféry.

Zabezpečuje nadštandardné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií, marketingu, práva a manažmentu. Vzdelávacie programy sú organizované podľa potrieb a požiadaviek firiem, organizácií, subjektov verejnej správy a podobne.

Významnou je aj skutočnosť, že EU v Bratislave je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment. 

Economic Review

Ekonomické rozhľady

ročník 46, číslo 4, 2017

 

ISSN 0323-262X EV 4393/11

 

OBSAH AKTUÁLNEHO VYDANIA

Ekonomická univerzita v Bratislave má dlhodobú tradíciu v organizovaní Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Organizovane vznikla v roku 1970 na Obchodnej fakulte.

V období 1989 – 1998 sa medzinárodné podujatia v oblasti ŠVOČ nekonali, tradícia medzinárodných súťaží sa obnovila až v roku 1999, kedy sa uskutočnil 20. ročník súťaže, ktorý bol pôvodne vypísaný na 17. november 1989. Zo známych dôvodov sa však neuskutočnil. V roku 1999 sme teda zahájili znovu medzinárodné formy súťaže.

Zmeny v organizovaní a obsahu medzinárodnej súťaže sú vyvolané vznikom novej ekonomiky a prispôsobovaním sa súčasnej situácii v oblasti medzinárodnej spolupráce.

Na zahraničných univerzitách s ktorými máme medzinárodnú spoluprácu, alebo priateľské vzťahy, súťaže tohoto formátu nejestvujú, skôr sú organizované konferencie spojené s prednáškami popredných pedagógov a skôr s vystúpeniami doktorandov než študentov. Táto skutočnosť spôsobuje, že na naše medzinárodné súťaže študentov prichádzajú aj doktorandi resp. mladí učitelia, ako sa to stáva v posledných rokoch.

Táto skutočnosť bude od nás vyžadovať nové pravidlá, ktoré by umožňovali aj účasť mladým doktorandom a učiteľom v osobitnej sekcii, čím by dostali doktorandi viac priestoru na verejné vystupovanie a publikačnú činnosť. (Bez ohľadu na to sa každý rok uskutoční program doktorandov v rámci EDAMBA).

Cieľom tohto druhu činnosti študentov je rozvoj ich tvorivých schopností pod vedením skúsených vedecko-pedagogických pracovníkov.

Každoročne sa uskutočňujú fakultné kolá ŠVOČ.

Práce študentov, ktoré sa v nich umiestnia na 1. mieste, postupujú do celouniverzitného kola ŠVOČ, ktoré sa spravidla uskutočňuje v priebehu mesiaca jún. 

 

Zásady a kritériá udeľovania Ceny rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedeckú a odbornú činnosť

 

Všeobecné informácie

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave majú možnosť zúčastniť sa zahraničného študijného pobytu aj na základe mobilitných programov ako je CEEPUS, Národný štipendijný program, Medzinárodný vyšehradský fond a tiež na základe bilaterálnych zmlúv uzatvorených medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a zahraničnými partnerskými inštitúciami. V prípade bilaterálnej spolupráce študenti postupujú podľa Internej smernice č.2/2012 Vysielanie študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave na zahraničné študijné pobyty na základe dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami a inými inštitúciami poskytujúcimi vysokoškolské vzdelávanie.