Podľa reportu Svetového ekonomického fóra „The Future of Job Report 2018“ po roku 2020 bude najžiadanejšou skupinou zručností schopnosť komplexných riešení problémov a to až s 36% podielom na zamestnaniach, ktoré to budú vyžadovať. Kognitívne vlastnosti a mäkké zručnosti sa stávajú rozhodujúcim faktorom pri zmierňovaní dôsledkov digitálnej transformácie ekonomík a automatizácii procesov. Schopnosť komplexne riešiť problémy, prispôsobiť sa zmene ako prirodzenej súčasti (nielen) profesionálneho života, či prirodzená komunikatívnosť patria k najžiadanejším mäkkým zručnostiam už v súčasnosti.

 

Cieľová skupina

  • manažéri
  • riadiaci pracovníci
  • marketingoví predajcovia
  • pracovníci prvého kontaktu
  • hovorcovia
  • zástupcovia neziskových organizácií a samospráv

 

Termín a miesto konania

  • 6. 6. - 20. 6. 2019, Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
  • 12. 6. - 26. 6. 2019, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

 

Obsah

Modul č. 1: Riešenie problémov a rozhodovanie

Modul č. 2: Umenie negociácií – principiálne vyjednávanie a manažment zmeny

Modul č. 3: Business etiketa a prezentačné zručnosti

Súčasťou interaktívneho workshopu sú študijné materiály, občerstvenie. Účastníci majú možnosť bezplatného parkovania v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave. Absolventi uceleného vzdelávacieho programu získajú nárok na zľavu pri ďalších vzdelávacích aktivitách.

Štruktúra a organizácia vzdelávania: 1- dňové sústredenie (štvrtok) v čase od 9:00 do 16:00 hod. (8 vyuč. hodín)

Lektor: Ing. Peter Rusiňák, PhD., tréner v oblasti komunikácie, mäkkých zručností, biznis etikety a kariérneho poradenstva, podporovateľ business – akademickej spolupráce.

Cena za 1 modul je 99.-Eur, bez DPH. V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci odborného kurzu je celková cena 249,- Eur, bez DPH.

Dokladom o absolvovaní kompletného vzdelávacieho programu (moduly č. 1, 2, 3) je osvedčenie.

Záväzná prihláška

 

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manager, Third-age University, TOP Management

E9.15 +421 2 6729 5165 +421 911 695 747 jarolim.hrasko@euba.sk