1xbet

The Rector's Secretariat is the Rector's Office for Administration and Organizational Work. It provides complex activities for the Rector's Secretariat, activities related to the preparation of documents and proposals for the Rector's decision, correspondence and tasks related to the activities of a standing advisory body of the Rector, make a records from the rector's meetings.

The Center for Business Activities and University Services of the University of Economics in Bratislava is a department offering services for the whole University of Economics in Bratislava, providing comprehensive services in the field of business activities for the University, congress services, publishing services, reprographic and copying services and other business activities. It also provides accommodation, catering and recreation services for students, doctoral students, university staff as well as the public. The Center supports leisure activities, cultural and social life of students.

The Center provides a comprehensive system of promotion of the University of Economics and public relations within the University of Economics and, externally, in the Slovak public, especially through means of mass communication in the Slovak republic and in cooperation with the Information Technology Center of UE, faculties, departments of the UErectorate and university departments, through electronic media.

Zabezpečuje stratégiu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov. Komplexne zabezpečuje personálnu politiku pre všetky pracoviská EU v Bratislave od vykonávania personálneho marketingu až po hodnotenie. Vykonáva koncepčnú, analytickú a systémovú činnosť pri rozhodovaní v oblasti personálnej a sociálnej politiky EU v Bratislave.

Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „archív“) je celouniverzitným dokumentačným pracoviskom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Metodicky riadi a usmerňuje chod spisovej služby univerzity a vykonáva predarchívnu starostlivosť na všetkých stupňoch jej riadenia.

Zabezpečuje v rámci EU starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov a študentov v zmysle platnej legislatívy a pokynov a nariadení MŠ SR. Ochranu pred požiarmi zabezpečuje v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi a ďalších príslušných predpisov. Za celkovú činnosť referátu zodpovedá technik BOZP a PO priamo rektorovi.

Zabezpečuje úlohy civilnej ochrany (CO EU) v zmysle zákona číslo 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov v podmienkach EU. Za celkovú činnosť referátu CO zodpovedajú referenti CO priamo rektorovi EU.

Centrum protidrogových a poradenských služieb na EU v Bratislave (ďalej CPaPS na EU) poskytuje preventívno-výchovné, poradenské a odborno-servisné služby v oblasti prevencie drogových a iných závislostí pre študentov všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.