Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore  Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment  a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment.

Výkonným pracoviskom pre znaleckú a vzdelávaciu činnosť Znaleckého ústavu Ekonomickej univerzity v Bratislave je pracovisko v Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zabezpečuje vypracovávanie znaleckých posudkov a expertíz v oblasti ohodnocovania majetku podniku, jeho častí alebo jednotlivých zložiek majetku, a to jednak na základe objednávok podnikateľských subjektov a jednak na základe uznesení orgánov verejnej moci. Ekonomická univerzita v Bratislave ako znalecký ústav zároveň spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti SR pri tvorbe novej legislatívy v oblasti znalectva a pri organizovaní odbornej skúšky znalcov v odbore Ekonómia a manažment.

Hlavným poslaním Ekonomickej univerzity ako znaleckého ústavu je:

 • Plniť funkciu rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti.
 • Poskytovať Ministerstvu spravodlivosti SR súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej, metodickej a konzultačnej činnosti.
 • Vykonávať znaleckú činnosti plnením poslania znaleckého ústavu pri riešení obzvlášť obtiažnych prípadoch vyžadujúcich si vedecké posúdenie, a to v odboroch: Ekonomika a riadenie podnikov (odvetvie: Oceňovanie a hodnotenie podnikov ) a Ekonómia a manažment (odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling, Financie).
 • Zabezpečiť vzdelávaciu činnosť v oblasti znaleckej činnosti.
 • Zabezpečiť  vedeckovýskumnú činnosť zameranú na  rozvoj vedy v oblasti znaleckej činnosti.
 • Spolupracovať s Ministerstvom spravodlivosti pri príprave legislatívnych predpisov týkajúcich sa znaleckej činnosti.

Znalecký ústav zabezpečuje ohodnocovanie majetku podnikov ako zložiek majetku pre rôzne právne úkony:

 • kúpa a predaj podnikového majetku,
 • peňažné a nepeňažné vklady do podnikania,
 • navyšovanie základného imania podniku,
 • stanovenie hodnoty akcií a obchodovania s nimi,
 • podklady pre bankové (úverové) operácie,
 • stanovenie celkovej bonity podniku,
 • ohodnocovanie podniku pri zlúčení, splynutí, rozdelení, príp. transformácii,
 • ohodnocovanie očakávaných výnosov z podnikania pre podnikateľský zámer,
 • stanovenie likvidačnej hodnoty podniku pri ukončení podnikania, pri konkurze a vyrovnaní a ďalšie.

Znalecký ústav rovnako vypracováva znalecké posudky pre účely výpočtu škody a ušlého zisku, cenových kalkulácií, daňových a účtovných sporov a pod.

VZDELÁVANIE z oblasti znalectva a ekonomiky

Ekonomická univerzita v Bratislave ako znalecký ústav zabezpečuje v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov špecializované vzdelávanie znalcov v odbore Ekonómia a manažment (štvorsemestrálne štúdium „Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku“), organizuje špecializované kurzy „Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov“ a viaceré jednodňové odborné semináre.

Vzdelávanie pre znalcov:

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium

Termín štúdia: Začiatok výučby 25.januára 2017, termín záverečnej skúšky apríl 2018

Miesto konania: Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Rozsah štúdia:

 • 4-semestrálne štúdium - 320 hodín
 • Jedenkrát mesačne 4-dňové sústredenia (streda – sobota) v čase od 9:00 – 16:30 hod.
 • Súčasťou štúdia je osobitné vzdelávanie Odborné minimum v rozsahu 30 hodín

Odborný garant: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave

Tématické celky:

 • Právne aspekty znaleckej činnosti
 • Súdne inžinierstvo
 • Metódy stanovenia hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku

Harmonogram štúdia:

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku 25. január 2017 – apríl 2018
  začiatok   koniec  
1. sústredenie 25. január 2017 28. január 2017
2. sústredenie 08. február 2017 11. február 2017
3. sústredenie 26. apríl 2017 29. apríl 2017
4. sústredenie 17. máj 2017 20. máj 2017
5. sústredenie 07. jún 2017 10. jún 2017
6. sústredenie 20. september 2017 23. september 2017
7. sústredenie 18. október2017 21. október 2017
8. sústredenie 15. november 2017 18. november 2017
9. sústredenie 13. december 2017 16. december 2017
10. sústredenie 11. január 2018 14. január 2018
Obhajoby záverečných prác a záverečné skúšky: apríl 2018

Kontakt: 

Ing. Ingrid Sieglová, tel. +421 2 6729 5178, 0911 720 463, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.euba.sk

Prihláška TU

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Osobitné vzdelávanie - kurz

Termín konania: Priebeh od 1. júna  – 12. júna 2017, termín záverečnej skúšky bude dňa 12. júna 2017 (1. sústredenie 1.6. - 3.6.2017, 2. sústredenie 9.6. – 10.6.2017). Účastník je povinný absolvovať obe sústredenia.

Miesto konania: Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Odborný garant: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave

Tématické celky:

 • Právne aspekty znaleckej činnosti/Právne aspekty tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
 • Súdne inžinierstvo

Harmonogram kurzu:

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 1.6. - 12.6.2017
  štvrtok piatok sobota
1. sústredenie  1.6.2017 2.6.2017 3.6.2017
2. sústredenie   9.6.2017 10.6.2017
Záverečná skúška 12.3.2017 pondelok
V kurze je nutné absolvovať prednášky v  obidvoch sústredeniach

Cena kurzu: 230,00 € (s DPH)

Kontakt: 

Ing. Ingrid Sieglová, tel. +421 2 6729 5178, 0911 720 463, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;   www.euba.sk

Prihláška – znalec  TU

Prihláška - tlmočník a prekladateľ TU

 

Nová Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 107/2016 Z.z  

Vážení zástupcovia znaleckých a tlmočníckych ústavov, dovoľujeme si informovať Vás, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola práve publikovaná Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 107/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

prof. Ing. Helena Majdúchová
vedúca znaleckého ústavu EU v Bratislave

Plné znenie nájdete na stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/107/20160301.