Bratislavská Business School EU v Bratislave pripravila programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov základných a stredných škôl. 

Naše vzdelávacie programy zodpovedajú požiadavkám generovaným štátnym vzdelávacím programom ISCED3. Orientujeme sa na všetky typy stredných škôl po celom Slovensku. 

Našim zámerom je poskytovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom rozvoj ich profesijných kompetencií a umožnia im efektívne integrovať prvky tvorivého vyučovania v praxi a v premene tradičnej školy na modernú v súlade s najnovšími európskymi edukačnými dokumentmi a požiadavkami.

 

Ponúkame dva programy kontinuálneho vzdelávania

OCHRANA SPOTREBITEĽA SPOTREBITEĽSKÉ MINIMUM

Ochrana spotrebiteľa je významným fenoménom dnešnej modernej doby, výrazným spôsobom zasahuje do každodenného života občanov v pozícií spotrebiteľov, spotrebiteľských subjektov, ale aj organizácií, ktoré sa týmto fenoménom zaoberajú a to nie len pri nákupe výrobkov a tovaru, ale aj pri používaní služieb. Cieľom je sprostredkovanie takých teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom rozvoj profesijných kompetencií vo výučbe ochrany spotrebiteľa a umožnia im efektívne integrovať prvky tvorivého vyučovania vo výučbe a premene tradičnej školy na modernú v súlade s najnovšími európskymi edukačnými dokumentmi a požiadavkami.

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské minimum bude realizovaný v spolupráci s generálnym partnerom Business Leaders Forum http://www.blf.sk/business-leaders-forum, s ktorým Ekonomická univerzita v Bratislave dlhodobo spolupracuje. Ochrana spotrebiteľa je významným fenoménom dnešnej modernej doby, konzumný spôsob života výrazným spôsobom zasahuje do každodenného života o občanov v pozícií spotrebiteľov, spotrebiteľských subjektov, ale aj organizácií, ktoré sa týmto fenoménom zaoberajú a to nie len pri nákupe výrobkov a tovaru, ale aj pri používaní služieb. V súčasnej dobe je oveľa viac potrebná znalosť práv spotrebiteľa a to z dôvodu nielen ochrany vnútroštátneho obchodu ale aj rastúcej tendencie zahraničného nákupu a rozvoja medzinárodného obchodu. Nakupovanie sa stáva dôležitou činnosťou v súčasnej konzumnej spoločnosti a spotrebitelia sú povzbudzovaní masívnou reklamou do neobmedzovanej a nekontrolovanej spotreby, na ktorej sa v nebývalej miere podieľajú aj mladí ľudia. Ochrana spotrebiteľa v Slovenskej republike je súčasťou spotrebiteľskej politiky a zároveň jej garantom by mal byť štát, orgány a inštitúcie zabezpečujúce ochranu spotrebiteľa. Súčasné tendencie ku konzumnému spôsobu života vytvárajú predpoklad, aby sa spotrebiteľ vedel brániť, bol aktívny, uvedomelý a vzdelaný.

Vzdelávací program zahŕňa novú koncepciu vzdelávania, obsahu, foriem metód, stratégie a metódy hodnotenia a umožňuje prípravu absolventa schopného prispôsobiť sa meniacim podmienkam  slovenského aj európskeho trhu práce s dôrazom na výchovu zodpovedného spotrebiteľa.

 

Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné vzdelávanie 

Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná forma: 110 hodín - z toho 70 hodní prezenčne a 40 hodín dištančne.

Trvanie vzdelávacieho programu: Najviac 10 mesiacov od začiatku vzdelávania.

 

Hlavný cieľ:

Vzdelávanie a príprava k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií o ochrane spotrebiteľa, vedúce ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré umožnia rozvoj a celkový úspech jednotlivcov na základe vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce nielen v známych situáciách, javoch a problémoch, ale aj v nových podmienkach ich riešenia a aplikácie s cieľom formovať osobnosť zodpovedného spotrebiteľa. 

 

Obsah vzdelávacieho programu: 

Tematický celok VÝSTUP
Blok A/ TEORETICKÁ BÁZA:
Spotreba, spotrebiteľ, spotrebiteľský trh Absolvent vzdelávacieho programu bude preškolený z hľadiska inovatívneho obsahu, formy a vizualizácie, si zdokonalí svoje praktické zručnosti v oblasti vzdelávania o ochrane spotrebiteľa a bude vedieť využívať získané poznatky na riešenie prípadových štúdií, problémových úloh a diskusií zážitkovou formou.
Inštitucionálna ochrana spotrebiteľa
Súkromnoprávna ochrana spotrebiteľa
Právne nástroje ochrany spotrebiteľa
Blok B/ APLIKAČNÁ BÁZA: 
Riešenie prípadových štúdií Vytvoriť prípadovú štúdiu na uplatnenie niektorej z preberaných problematík.
Prezentovanie pomocou PowerPointu Návrh propagácie produktu so zameraním na ochranu na spotrebiteľa v PowerPointe.
Online diskusia aktuálnych problémov s odborníkmi z praxe so zapojením študentov formou videokonferencie (cez internet) Vedená diskusia s tematikou aktuálnych problémov so zapojením účastníkov kurzu, prizvaných odborníkov a tímami tried študentov formou videokonferencie. Účastníci videokonferencie môžu klásť otázky prizvaným odborníkom z praxe.
Riešenie a tvorba problémových úloh  Vytvoriť 4 problémové úlohy pre skupinové zapojenie žiakov.
Prezentácia vzorových hodín na vybrané témy Vypracovanie a prezentácia vzorovej hodiny.
Vlastné tvorivé aktivity Publikovanie príspevku o ochrane spotrebiteľa v školskom časopise prípadne prezentácia inej aktivity.

 

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávacieho programu bude preškolený z hľadiska inovatívneho obsahu, formy a vizualizácie, si zdokonalí svoje praktické zručnosti v oblasti vzdelávania o ochrane spotrebiteľa a bude vedieť využívať získané poznatky. Po absolvovaní vzdelávania účastník bude schopný na základe získaných vedomostí a zručností:

 • Vysvetliť rozhodovanie na spotrebiteľskom trhu, zdôvodniť faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľské rozhodovanie,
 • Na primeraných ukážkach z reálneho prostredia podnikov riešiť problémové situácie spotrebiteľov s využitím zákona o ochrane spotrebiteľa,
 • Viesť študentov k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti pri nákupnom rozhodovaní,
 • Zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov s inštitucionálnou a právnou ochranou.
 • Pripravovať rôznorodé aktivity podporujúce motiváciu a aktívne učenie sa žiakov
 • Má znalosti faktov o spotrebiteľskom rozhodovacom procese, inštitucionálnej a právnej ochrane spotrebiteľa.
 • Vie tvoriť a aplikovať prípadové štúdie a cvičenia vo vyučovacom procese.
 • Má kompetencie v oblasti uplatňovania moderných nástrojov, metód, organizačných foriem a postupov vo vzdelávaní.
 • Vie samostatne získavať, posudzovať, hodnotiť, spracúvať relevantné informácie a vhodne ich využívať a aplikovať v praxi. Sú pripravení projektovať, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.
 • V príprave absolventa sa kladie dôraz na praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absolventa na meniace sa ekonomické a spoločenské podmienky.
 • Na základe získaných vedomostí a zručností sa predpokladá ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia v odbore.
 • Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa je formovanie jeho vlastností a osobnostných postojov, v ktorých má popredné miesto  zodpovednosť, vytrvalosť, spoľahlivosť, presnosť, disciplína, diskrétnosť, komunikatívnosť a kultivované vystupovanie.
 • Absolventi sú pripravení pracovať samostatne aj v tíme, vedia využívať nové trendy a metódy v danej profesii a majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj.
 • Využívať v pedagogickom procese inovatívne prvky vyučovania.

 

Bližšie určená kategória: Učiteľ

Vyučovací predmet: Náuka o spoločnosti, ekonomika, odborné ekonomické predmety,  etická výchova, etika a podnikanie, aplikovaná ekonómia, občianska náuka, etika, technická výchova, psychológia, filozofia.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:

 1. Účasť najmenej na 70% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 2. Prezentovanie záverečnej prezentácie.
 3. Vypracovanie úloh zadaných lektorom v rámci dištančnej formy vzdelávania.

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou.

Garant a personálne zabezpečenie: Garant: Ing. Dana Hrušovská, PhD., z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vzdelávací program budú zabezpečovať učitelia pre kontinuálne vzdelávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave a odborníci z praxe.

Finančné, materiálne zabezpečenie: Cena pre jedného účastníka 90 Eur (cena finančné podporená sponzorom)

Návrh počtu kreditov: 25 kreditov – 22 kreditov za absolvovanie vzdelávania a 3 kredity za ukončovania vzdelávacieho programu

Termín prihlásenia: do 15. júna 2018

Termín zahájenia programu: 7. septembra 2018

Záväzná prihláška

 

RIADENIE FINANCIÍ DOMÁCNOSTÍ

Vzdelávací program reaguje na pretrvávajúci problém nízkej schopnosti domácností zvládnuť riadenie svojich príjmov a výdavkov. Národná banka Slovenska poukazuje od konca roka 2016 na riziká, ktoré domácnostiam hrozia v dôsledku ich neustále sa zvyšujúceho zadlžovania. Sprostredkovateľské spoločnosti uvádzajú, že až ¾ Slovákov neplánuje financie svojej domácnosti a nie sú schopní ani vytvárať si dostatočnú finančnú rezervu. Zámerom je poskytovanie vedomostí z oblasti financií domácností tak, aby učitelia získali ďalšie pedagogické zručnosti potrebné pre rozšírenie súčasných metód využívaných vo výchove a vzdelávaní v oblasti riadenia rodinných financií.

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program reaguje na pretrvávajúci negatívny stav nízkej schopnosti domácností zvládnuť riadenie svojich príjmov a výdavkov. Sprostredkovateľské spoločnosti uvádzajú, že až ¾ Slovákov neplánuje financie svojej domácnosti a nie sú schopní ani vytvárať si dostatočnú finančnú rezervu. Vzdelávací program má ambíciu prispieť k zlepšeniu tohto stavu prostredníctvom rozšírenia existujúcich poznatkov učiteľov, ktorí implementujú poznatky do vzdelávacieho procesu v rámci viacerých predmetov.

Žiaci a študenti nedisponujú v súčasnosti návykmi, v porovnaní s ich rodičmi, preto u nich osvojenie si správnych princípov rozhodovania v otázkach príjmov a výdavkov domácností, dokáže prispieť k celospoločenskému posunu v oblasti rodinných financií. Vo vzdelávacom programe sprostredkujeme učiteľom okrem teoretických poznatkov aj tvorbu materiálov a podkladov pre výučbu. Učitelia budú mať možnosť vidieť a následne si aj sami vypracovať prípadové štúdie a veľké množstvo príkladov, ktorými môžu svoje doterajšie vzdelávanie rozšíriť o inovatívne metódy výučby, rolové hry a zážitkové vzdelávanie.

 

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania: 60 hodín, z toho prezenčne 40 hodín a 20 hodín dištančne 

Trvanie vzdelávacieho programu: Najviac 10 mesiacov od začiatku vzdelávania.

 

Hlavný cieľ:

Prehlbovanie a upevňovanie vedomostí v oblasti rozhodovania vo sfére financií a rozvíjanie vedomostí v oblasti rodinných financií, s cieľom pripraviť učiteľov po obsahovej i metodickej stránke tak, aby boli schopní prístupnou a zrozumiteľnou formou tému rodinných financií sprostredkovať žiakom a študentom.

 

Obsah vzdelávacieho programu:

MODUL VÝSTUP
Blok A/ TEORETICKÁ BÁZA 
Rodina vo sfére financií Zvládnuté teoretické základy, prostredníctvom ktorých budú účastníci schopní porozumieť podstate a súvislostiam rodinných a osobných financií
Zabezpečenie finančných prostriedkov pre uspokojovanie potrieb  
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  
Riadenie rizika a poistenie  
Blok B/ APLIKAČNÁ BÁZA 
Rodina vo sfére financií - prezentácia vzorových hodín na vybrané témy osobných a rodinných financií,- riešenie tímovej prípadovej štúdie z rozhodovania sa jednotlivcov v otázkach potrieb, ich uspokojovania a zabezpečenia dostatočného množstva prostriedkov na úhradu výdavkov rodiny- riešenie problémov z oblasti hospodárenia s peniazmi, plánovania príjmov a výdavkov a súčasne z oblasti riadenia rizík a poistenia (virtuálne cez IKT),- vypracovanie, prezentácia,  súťaž a uverejnenie (pre všetkých účastníkov kurzu) prípadovej štúdie- relevantné návody na riešenie prípadových štúdií zážitkovou formou z oblasti teoretických prístupov k rodinným financiám a riadeniu rizík z oblasti osobných financií  
Zabezpečenie finančných prostriedkov pre uspokojovanie potrieb  
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  
Riadenie rizika a poistenie  
Blok C/ DIŠTANČNÁ BÁZA – nadväzuje na všetky uvedené bloky teoretické i aplikačné a vychádza z nižšie uvedenej učebnej osnovy 
Kreovanie vlastných aktivít – vytvorenie modelových rodín v rôznych fázach ich životných cyklov a hospodárenie s peniazmi v odlišných životných situáciách – ponuka tém pre účastníkov PKV vychádza z učebnej osnovy Každý z účastníkov kurzu:§ uskutoční 2 vybrané aktivity z oblasti rodinných financií (2x1) v rámci konkrétnych vyučovacích hodín na vlastnej škole so študentmi v nadväznosti na osnovu preberaných tém v PKV§ vypracuje a prezentuje vytvorenú modelovú rodinu v dvoch odlišných fázach životného cyklu ako základný obsah záverečnej prezentácie (v modelovej rodine sa zameria na potreby jej členov, finančné ciele, riziká a ohrozenia a prijímanie finančných rozhodnutí)

Profil absolventa:

Absolvent získa vedomosti v oblasti rozhodovania vo sfére financií. Bude schopný rozvíjať vedomosti v oblasti rodinných financií, porozumieť podstate a súvislostiam a tieto vedomosti sprostredkovať žiakom a študentom. Absolvent dokáže rozlišovať silné a slabé stránky v príjmoch a výdavkoch, rizikách a ohrozeniach, potrebách bežných i mimoriadnych a príprave na udalosti z krátkodobého o dlhodobého aspektu. Naučí sa používať metódy plánovania a hospodárenia s peniazmi a prostredníctvom aplikačnej bázy a dištančnej bázy dokázať pripraviť vlastné materiály pre študentov. Orientuje sa v najčastejších chybách vo finančných rozhodnutiach, dokáže určiť príčiny týchto zlyhaní a porozumie aj negatívnemu dosahu na cash-flow rodiny. Rozumie rizikám a ohrozeniam, ktoré prinášajú rôzne životné situácie a dokáže kvantifikovať finančné aspekty týchto udalostí, a súčasne pozná možnosti riešení finančných dopadov týchto udalostí. Absolvent získa zručnosti i praktické techniky ako implementovať poznatky z oblasti rodinných financií do pedagogického procesu

 

Kategória pedagogických zamestnancov: Učiteľ 

Vyučovací predmet: Občianska náuka, Ekonómia, Ekonomika, Matematika, Účtovníctvo 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:

 • absolvovanie najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania;
 • splnenie podmienok vypracovania výstupu z dištančnej formy vzdelávania.
 • úspešná prezentácia modelovej rodiny v dvoch odlišných fázach životného cyklu a reportovanie ďalších aktivít, ktoré účastník realizoval v procese vzdelávacieho kurzu.

 

Garant a personálne zabezpečenie: Garantkou programu je prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vzdelávací program budú personálne zabezpečovať učitelia pre kontinuálne vzdelávanie – univerzitní pedagógovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné  požiadavky a odborné predpoklady v jednotlivých oblastiach obsahu vzdelávania. 

Finančné, materiálne zabezpečenie: cena pre jedného účastníka 90 Eur.

Návrh počtu kreditov: 12 kreditov z toho 10 kreditov za rozsah vzdelávania + 2 kredity za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou.

Termín prihlásenia: do 15. júna 2018

Termín zahájenia programu: 20. septembra 2018

Záväzná prihláška

 

Pripravované aktivity v rámci našich programov:

V prezenčnej časti vzdelávania orientácia na teoretické základy a relevantné návody na riešenie prípadových štúdií zážitkovou formou v jednotlivých oblastiach vzdelávania.

Dištančná časť vzdelávania zahŕňa vypracovanie a prezentácia vzorových hodín, riadenie a vedenie diskusných fór, riešenie prípadových štúdií, vyhlasovanie súťaží pre učiteľov a ich žiakov.

V rámci jednotlivých programov pripravíme súťaže pre žiakov pod vedením ich učiteľov. Pôjde napríklad o vydanie článku v školskom časopise, resp. vytvorenie školského časopisu, ak ho škola ešte nemá; najlepšie divadelné predstavenie; projekt prípravy medzinárodnej konferencie/ workshopu; príprava vzorového rozpočtu rodiny pre prípravu svadby, stavbu domu, či príprava business plánu pre remeselnú dielňu/ stavebnú firmu. 

 

BRATISLAVSKÁ BUSINESS SCHOOL Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1,
852 35 Bratislava
02/6729 5165

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.