Národná banka Slovenska (NBS) vyhlasuje šiesty ročník súťaže o cenu guvernéra NBS za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie. Máme záujem o dizertačné alebo diplomové práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. 

Prihlasovanie na letnú školu je predĺžené do 24. apríla 2018.

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa na dvojsemestrálnom kurze Learning-centred and Reflective Teaching. From Theory to Good Practice (Vyučovanie zamerané na študentov. Od teórie k dobrej praxi). Kurz poskytne účastníkom teoretický a praktický základ v oblastiach ako sú tvorba syláb predmetov a plánov hodín, vedenie prednášok a seminárov/cvičení, vedenie záverečných prác, využitie informačných technológií vo vyučovaní, hodnotenie študentov a iné. Kurz pozostáva z letnej školy a následnej online časti.

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o udelenie grantu EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2018 ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru. Žiadosť o grant je možné v predpísanej forme adresovať Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave v termíne do 31. januára 2018.

Zodpovední riešitelia projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia riešených na EU v Bratislave v roku 2017 sú povinní predložiť správu o riešení projektu a jeho výsledkoch v dvoch vyhotoveniach Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave do 31. januára 2018.