An integral part of the university's research activities is support for the presentation of research results in various forms. One element is the support of scientific and technical periodicals at the University and its various faculties.

There is a longe history of publishing a scientific journal: the university-wide Ekonomické rozhľady / Economic Review, since 1968. The editorial board of the magazine is composed of major scientific personalities from Slovakia and abroad.

The University has a long tradition of issuing faculty and scientific journals that are published in printed or electronic form. Scientific journals of individual faculties of the University of Economics in Bratislava publish the theoretical and practical knowledge’ the output of basic and applied economic research and practice, forming the thematic focus of the magazine. The aim and ambition of the editors of several scientific journals, published in Economics in Bratislava’ is to become part of the citation, bibliographic and full-text database expertise.

Index of all scientific and technical periodicals published by the University of Economics in Bratislava, presented in alphabetical order:

 

Zoznam všetkých vedeckých a odborných periodík vydávaných na Ekonomickej univerzite v Bratislave uvádzame v abecednom poradí:

Acta oeconomica Cassoviensia

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
 • Periodicita vydávania: 2-krát ročne
 • Obsahové zameranie: rozvíjanie ekonomických teórií a ich aplikácia v podnikovej praxi, široké spektrum problematiky vedomostnej spoločnosti, inovácií a obnoviteľných zdrojov energií.
 • Začiatok vydávania časopisu: 1.1.2008
 • Jazyk: anglický
 • ISSN 1337-6020
 • http://acta.euke.sk/

Almanach - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Obsahové zameranie: ekonomické, politické a bezpečnostné aspekty medzinárodných vzťahov.
 • Začiatok vydávania časopisu: 1.7.2006
 • Jazyk: slovenský
 • ISSN 1339-3502 (časopis vychádza v elektronickej forme)
 • https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/almanach

Ekonomické rozhľady

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 1968, s prerušením vydávania v rokoch 1990 až 1994
 • Obsahové zameranie: vedecké state, odborné názory, recenzie a informácie z oblasti ekonomických vedných disciplín, aplikovaného ekonomického výskumu a hospodárskej praxe s osobitným zreteľom na problémy tranzitívnej ekonomiky.
 • Jazyk: slovenský, anglický
 • ISSN 1339-3502 (časopis vychádza aj v elektronickej forme/PDF)
 • http://www.euba.sk/veda-a-vyskum/utvary-riadene-prorektorkou-pre-vedu-a-doktorandske-studium/ekonomicke-rozhlady

Ekonomika a informatika

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Fakulta hospodárskej informatiky
 • Periodicita vydávania: 2-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 2003
 • Obsahové zameranie: teoretické a aplikačné poznatky získané v ekonomickom výskume a hospodárskej praxi z oblastí hospodárskej informatiky, účtovníctva a audítorstva, ekonometrie a operačného výskumu, aplikovanej štatistiky a aktuárstva s akcentom na otázky harmonizácie, integrácie a kompatibility s európskou a svetovou metodológiou a praxou.
 • Jazyk: slovenský, český a anglický
 • ISSN 1336-3514
 • https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/ekonomika-a-informatika

Ekonomika a manažment

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Fakulta podnikového manažmentu
 • Periodicita vydávania: 3-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 2003
 • Obsahové zameranie: ekonomika, manažment, finančný manažment, personálny manažment, manažment výroby a logistika,  informačný manažment
 • Jazyk: slovenský
 • ISSN 1336-3301
 • https://fpm.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecky-casopis/ekonomika-a-manazment

Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Obchodná fakulta
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 1. 10. 2008.
 • Obsahové zameranie: teoretické, metodologické a praktické otázky ekonomiky vo všeobecnosti a osobitne v cestovnom ruchu. Podnikanie - teoretické, metodologické a praktické otázky vo všeobecnosti s prevažným zameraním na podnikanie v oblasti cestovného ruchu.
 • Jazyk: slovenský
 • ISSN: 1337-9313
 • of.euba.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/profil-casopisu

Finančné trhy

elektronický odborný časopis

 • Vydavateľ: Derivat s.r.o., v spolupráci s Katedrou bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
 • Periodicita vydávania: mesačne
 • Začiatok vydávania časopisu: október 2004
 • Obsahové zameranie: finančný trh, bankovníctvo, menová politika, medzinárodné financie
 • Jazyk: slovenský a český;
 • ISSN 1336-5711
 • http://www.derivat.sk/

Journal of Innovations and Applied Statistics

internetový vedecký časopis

 • Vydavateľ: Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
 • Periodicita vydávania: 1-krát ročne
 • Obsahové zameranie:  určený čitateľom z radov štatistikov, aplikovaných štatistikov, teoretických novátorov, riadiacich pracovníkov z oblasti inovácie, konštruktérov, návrhárov, ale aj technológov vo všetkých výrobných, ale aj nevýrobných odvetviach. Zdroj informácií o najnovších vedeckých poznatkoch, nových ideách, metódach a postupoch použiteľných pri inováciách v najvšeobecnejšom slova zmysle.
 • Začiatok vydávania časopisu: 30.10.2011
 • Jazyk: slovenský
 • ISSN 1338-5224
 • http://jias.euke.sk/

LINGUA ET VITA

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava
 • Periodicita vydávania: 2-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 2012
 • Obsahové zameranie: výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie
 • Jazyk: slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský
 • ISSN: 1338-6743
 • https://faj.euba.sk/veda-a-vyskum/lingua-et-vita

Management Information Systems

medzinárodný vedecký časopis

 • Vydavateľ: Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická fakulta v Subotici (Univerzita Novi Sad, Srbsko)
 • Periodicita vydávania: 2-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 2005
 • Obsahové zameranie: teoretické, metodologické a empirické príspevky, ktoré významne prispievajú k rozvoju manažérskych informačných systémov.
 • Jazyk: anglický
 • ISSN 1452-774X
 • http://www.ef.uns.ac.rs/mis

Manažment v teórii a praxi

odborný časopis

 • Vydavateľ: Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Katedra manažmentu
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 1.9.2005
 • Obsahové zameranie: podnikový manažment, manažment organizácií verejnej správy, strategické riadenie podniku,  personálny  manažment,  manažment výrobného procesu, manažment zmien, manažment kvality, organizačná kultúra, manažment znalostí, vzdelávania, informačný manažment, informačné systémy a technológií v riadení.
 • Jazyk: slovenský
 • ISSN 1336-7137
 • http://mtp.euke.sk/

Medzinárodné vzťahy

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 1.7.2002
 • Obsahové zameranie: interdisciplinárny charakter - ekonomické, politické, právne a kultúrne aspekty medzinárodných vzťahov, s prevahou príspevkov z medzinárodných ekonomických vzťahov.
 • Jazyk: slovenský, anglický
 • ISSN 1336-1562 (tlačená verzia)
 • ISSN 1339-2751 (elektronická verzia)
 • https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy

Nová ekonomika (časopis ukončil vydávanie v roku 2015)

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Národohospodárska fakulta, do roku 2007 Obchodná fakulta
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: od roku 2002, od apríla 2008 vychádza na Národohospodárskej fakulte
 • Obsahové zameranie: state a analytické štúdie z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, financií, bankovníctva, sociálneho rozvoja, poisťovníctva, verejnej správy, regionálneho rozvoja a pod; problémy tranzitívnych ekonomík, integračné procesy v Európe a problémy svetovej ekonomiky v podmienkach globalizácie a formovania novej (znalostnej) ekonomiky na začiatku tisícročia, ako aj informácie o novej ekonomickej literatúre a medzinárodnom vedeckom živote.
 • Jazyk: slovenský, český a anglický
 • ISSN  1336-1732

Podniková revue

vedecký časopis

Region Direct

medzinárodný vedecký časopis

 • Vydavateľ: Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, vychádza v spolupráci Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja) a Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Periodicita vydávania: 2-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu:  január 2008
 • Obsahové zameranie: rozvoj regiónov v kontexte európskych rozvojových politík
 • Jazyk: slovenský, český, anglický
 • ISSN 1337-8473
 • http://ersa.sk/?id=155:region-direct

Revue sociálno-ekonomického rozvoja

vedecký on-line časopis

Studia commercialia Bratislavensia

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Obchodná fakulta
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: marec 2008 (od roku roku 2011 vychádza aj v elektronickej forme)
 • Obsahové zameranie: prezentovanie vedeckých statí, diskusných príspevkov a analytických štúdií z oblasti ekonomiky obchodu, priemyslu a služieb, svetovej ekonomiky a medzinárodných ekonomických vzťahov. Teoretické otázky marketingového a obchodného manažmentu, manažmentu medzinárodného podnikania a manažmentu služieb; profily významných vedeckých pracovníkov, recenzie teoretických prác, abstrakty dizertačných prác a správy z vedeckých podujatí.
 • Jazyk: slovenský, anglický
 • ISSN 1337-7493
 • https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/studia-commercialia-bratislavensia/profil-casopisu