Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporujú záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov. V rámci podnikateľskej činnosti ďalej zabezpečuje využívanie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov najmä počas obdobia letných prázdnin.

 

Základné informácie k ubytovaniu sa v Študentských domovoch EU v Bratislave v akademickom roku 2017/2018

Študent Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorému bolo pridelené ubytovanie v Študentských domovoch EU v Bratislave (ďalej len ŠD EU v Bratislave) je povinný:

 1. Uhradiť poplatok za ubytovanie v súlade s Internou smernicou č. 6/2017 bezhotovostným spôsobom jednorázovo za prvé platobné obdobie (september – december 2017) v termíne minimálne do 25.8.2017. V prípade dodatočného pridelenia ubytovania v termíne uvedenom v Harmonograme ubytovania v akademickom roku 2017/2018
 2. Študent EU v Bratislave, ktorému bolo pridelené ubytovanie v ak. roku 2017/2018 bude mať poplatok za ubytovanie vygenerovaný v AiS2 (Prehľad ubytovania , „“ Zobraziť poplatky ubytovaní, Akademický rok (zmeniť na) 2017/2018, „“ ,„“ Predpisy platby, platby poplatku, „Detail predpisu platby“ „“ ), tu žiadateľ o ubytovanie vidí všetky potrebné náležitosti (Suma, Číslo účtu, Kód banky, IBAN, Variabilný symbol, Špecifický symbol) a až následne môže uhradiť stanovený poplatok!
 3. Uhradenie poplatku za príslušné obdobie je podmienkou ubytovania v ŠD EU v Bratislave.
 4. Ubytovať sa v termíne stanovenom v Harmonograme ubytovania v akademickom roku 2017/2018 a dostaviť sa k ubytovaniu na ubytovacie oddelenie ŠD EU v Bratislave v úradných hodinách a to v pondelok – piatok od 8:00 - 11:30, 12:30-14:00 h.
 5. Ubytovanie je možné zrealizovať aj prostredníctvom inej osoby v odôvodnených prípadoch (choroba, pobyt v zahraničí a pod.) po uhradení stanoveného poplatku.
 6. Pri ubytovaní je nutné predložiť:
  • platný doklad totožnosti
  • 2 x aktuálnu fotografiu rozmerov min 2,5 x 3 cm a max 4,5 x 4,5 cm.

 

Realizácia platby za ubytovanie

K bezchybnému prevodu platby je nutné zadať správne nasledujúce informácie:

 1. výhradne bezhotovostným spôsobom na číslo účtu, variabilný symbol a príslušný špecifický symbol ŠD EU v Bratislave, v ktorom bolo študentovi pridelené ubytovanie, kde v správe pre prijímateľa sa uvedie meno a priezvisko ubytovaného študenta.
 2. Bankové spojenie: Štátna pokladnica

 

Študentský domov
EU v Bratislave
číslo účtuvariabilný
symbol1
špecifický
symbol
ŠD Dolnozemská 1 SK9481800000007000080698 rodné číslo 1120
ŠD Starohájska 4 SK9481800000007000080698 rodné číslo 1120
ŠD Starohájska 8 SK9481800000007000080698 rodné číslo 1120
ŠD Prokopa Veľkého 41 SK9481800000007000080698 rodné číslo 1100
ŠD Hroboňova 4 SK9481800000007000080698 rodné číslo 1101
ŠD Ekonóm SK9481800000007000080698 rodné číslo 1170
ŠD Vlčie Hrdlo SK9481800000007000080698 rodné číslo 1150
ŠD J. L. Bellu v Košiciach SK1781800000007000081308 rodné číslo 1070

Do poznámky je nutné uviesť meno a priezvisko študenta a mesto trvalého bydliska, napr. Jozef Mrkva Poprad


1 Rodné číslo písať v tvare bez lomítka napr. 9355551111

 

Prosíme neuhrádzať poplatky vopred pred ich stanovením v AiS!

 

Pri ubytovaní sa v ŠD EU v Bratislave odporúčame každému študentovi oboznámiť sa s podmienkami ubytovania v príslušnom ŠD EU v Bratislave. Na základe jeho súhlasu s týmito podmienkami podpíše „Ubytovacie povolenie“ a zoberie na vedomie Domový poriadok Študentských domovov Ekonomickej univerzity v Bratislave a jeho ustanovenia, ktoré bude počas ubytovania v ŠD EU v Bratislave dodržiavať.

Je v záujme študentov, aby si uvedené predpisy vždy vopred, ešte pred podpisom ubytovacieho povolenia preštudovali! Odporúčame študentom 2. ročníka - II. stupeň štúdia (piaty ročník štúdia) platnosť ubytovacieho povolenia podpísať do 31.5.2018

 

Bratislava Business School (BBS) is an independent organizational unit of the University of Economics Bratislava (the UE Bratislava), whose task is to prepare leaders for the business environment. It puts emphasis on providing education comparable to the best international standards, focusing not only on clients from Slovak, but also from international business sphere.

It provides a high quality training in economics, finance, marketing, law and management. Educational programmes are organized according to the needs and requirements of companies, organizations, public administration bodies, etc.

It is also important to mention that the UE in Bratislava follows the Act No. 382/2004 Coll. on experts, interpreters and translators and on the amendment of certain regulations registered in the list of experts´s institutions qualified for an expert´s activity in the field of Economics and Business Management and Economics and Management, and also in the list of experts´s organizations qualified for expert´s activity in Economics and Management.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave má dlhodobú tradíciu v organizovaní Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Organizovane vznikla v roku 1970 na Obchodnej fakulte.

V období 1989 – 1998 sa medzinárodné podujatia v oblasti ŠVOČ nekonali, tradícia medzinárodných súťaží sa obnovila až v roku 1999, kedy sa uskutočnil 20. ročník súťaže, ktorý bol pôvodne vypísaný na 17. november 1989. Zo známych dôvodov sa však neuskutočnil. V roku 1999 sme teda zahájili znovu medzinárodné formy súťaže.

Zmeny v organizovaní a obsahu medzinárodnej súťaže sú vyvolané vznikom novej ekonomiky a prispôsobovaním sa súčasnej situácii v oblasti medzinárodnej spolupráce.

Na zahraničných univerzitách s ktorými máme medzinárodnú spoluprácu, alebo priateľské vzťahy, súťaže tohoto formátu nejestvujú, skôr sú organizované konferencie spojené s prednáškami popredných pedagógov a skôr s vystúpeniami doktorandov než študentov. Táto skutočnosť spôsobuje, že na naše medzinárodné súťaže študentov prichádzajú aj doktorandi resp. mladí učitelia, ako sa to stáva v posledných rokoch.

Táto skutočnosť bude od nás vyžadovať nové pravidlá, ktoré by umožňovali aj účasť mladým doktorandom a učiteľom v osobitnej sekcii, čím by dostali doktorandi viac priestoru na verejné vystupovanie a publikačnú činnosť. (Bez ohľadu na to sa každý rok uskutoční program doktorandov v rámci EDAMBA).

Cieľom tohto druhu činnosti študentov je rozvoj ich tvorivých schopností pod vedením skúsených vedecko-pedagogických pracovníkov.

Každoročne sa uskutočňujú fakultné kolá ŠVOČ.

Práce študentov, ktoré sa v nich umiestnia na 1. mieste, postupujú do celouniverzitného kola ŠVOČ, ktoré sa spravidla uskutočňuje v priebehu mesiaca jún. 

 

Zásady a kritériá udeľovania Ceny rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedeckú a odbornú činnosť

 

Všeobecné informácie

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave majú možnosť zúčastniť sa zahraničného študijného pobytu aj na základe mobilitných programov ako je CEEPUS, Národný štipendijný program, Medzinárodný vyšehradský fond a tiež na základe bilaterálnych zmlúv uzatvorených medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a zahraničnými partnerskými inštitúciami. V prípade bilaterálnej spolupráce študenti postupujú podľa Internej smernice č.2/2012 Vysielanie študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave na zahraničné študijné pobyty na základe dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami a inými inštitúciami poskytujúcimi vysokoškolské vzdelávanie.