Ekonomická univerzita v Bratislave koordinuje projekt REPESEA, ktorého cieľom je vytvoriť systém hodnotenia výskumu a zlepšenie výkonnosti vo výskume na partnerských univerzitách v krajinách juhovýchodnej Ázie. Konzorcium projektu tvoria univerzity zo Slovenska, Poľska, Francúzska, Veľkej Británie, Indonézie, Malajzie a Thajska.

Projekt vychádza z priorít EÚ v oblasti  investícií do výskumu a inovácií a snahy prepojiť európskych vedcov s odborníkmi  z iných regiónov  sveta. Projektový tím sa zameriava na rozvoj výskumných kapacít na partnerských inštitúciách v krajinách juhovýchodnej Ázie prostredníctvom vytvorenia a implementácie systémov hodnotenia kvality a dopadu výskumu, a zavedenia, alebo aktualizácie modulov pre rozvoj mäkkých zručností výskumníkov. Inštitucionálna rozmanitosť partnerských inštitúcií zapojených do projektu prispieva k možnosti komplexného naplnenia cieľov a dosiahnutia potrebnej synergie v partnerstve. Transfer osvedčených postupov a poznatkov v oblasti  budovania výskumných kapacít v krajinách juhovýchodnej Ázie prinesie dodatočnú pridanú hodnotu pre európskych partnerov. Realizácia projektu je trojročná, projekt sa začal riešiť v roku 2017. 

Viac informácií o projekte a konzorciu sa môžu záujemcovia dozvedieť na: http://www.repesea.org​, a aktuality sú tiež dostupné na: https://www.facebook.com/R-E-P-E-S-E-A-Erasmus-609102335954635/