Dňa 29.11.2017 študenti  už 3 roky fungujúceho predmetu Corporate Responsibility in Practice absolvovali atraktívnu prednášku s pánom Jaroslavom Grygarom, senior manažérom pre ľudské zdroje z firmy  WHIRLPOOL SLOVAKIA, spol. s. r. o..

Pán Grygar študentom na úvod prezentoval, akým portfóliom aktivít disponuje americká firma WHIRLPOOL CORPORATION venuje na Slovensku – jej hlavný závod je v Poprade a vyrábajú sa tam automatické práčky dvoch typov, a to Top loader a Front loader. Podľa pána Grygara je spoločenská zodpovednosť podniku imanentne dôležitá pre každé podnikanie a mala by ju akceptovať každá firma. Preto si aj spoločnosť WHIRLPOOL SLOVAKIA, spol. s. r.o. stanovuje aktualizovanú ročnú stratégiu spoločenskej zodpovednosti pre jej detailizované operatívne napĺňanie počas celého nasledujúceho roka..

K ich dominantným projektom patrí vzdelávanie a zamestnávanie rómskych občanov. Naučia ich ako obsluhovať techniku vo výrobných halách a v súčasnosti až 20% zamestnancov v Poprade je rómskeho pôvodu, čím je slovenská pobočka WHIRLPOOL-u pozitívnym príkladom riešenia svojej zamestnanosti preferovaním domácej populácie, a oceniteľne,  sociálne znevýhodnenej skupiny regionálneho rómskeho obyvateľstva. Taktiež je manažment firmy hrdý na stabilitu a spokojnosť zamestnancov, ktorá sa prejavuje minimálnou fluktuáciou a ich vernosťou WHIRLPOOL-u počas dlhých rokov. Priemerný vek zamestnancov je 38 rokov. Zodpovedné podnikanie WHIRLPOOL-u je primárne orientované na kvalitu ľudského kapitálu. Firma WHIRLPOOL ponúka dvojročnú stáž po absolvovaní vysokej školy pre ľudí, ktorí by chceli spoznať viaceré oddelenia firmy - stážista, postupne prejde všetky oddelenia a na každom zotrvá 3 mesiace, aby toho čo najviac videl a získal, čo najviac skúseností.  

Firma WHIRLPOOL sa v rámci cieľovoorientovanej zodpovednosti voči miestnej komunite snaží pomôcť ľudom v núdzi. S rozpočtom 40000 €/rok vrátane viac ako 100 automatických práčiek, organizujú zamestnanci rôzne dobrovoľnícke aktivity pre spoločnosť, hlavne priľahlého regiónu, kde sa zapájajú samotní zamestnanci, ako napríklad čistenie v ZOO, pomocné aktivity v Tatrách alebo rekonštrukcia domu pre matky. Tieto činnosti sú aj čas, kedy sa kolegovia môžu lepšie spoznať a pomôčť ľuďom, ktorí to potrebujú. Núdzni obyvatelia a NZO sa tiež môžu prihlásiť, keď nie sú schopní finančne pokryť nákup  v domácnosti chýbajúcich domácich spotrebičov a rada každý mesiac vyberie niekoľko domácností do ktorých poputuje nový spotrebič. Takto napríklad pomohli aj v sirotinci, kde bolo zaslaných a darovaných 24 spotrebičov.

Ďalším projektom je ochrana životného prostredia v oblasti transportu. V Poprade sa vyloží a naloží cca 160 kamiónov denne, čo nie je najekologikejšie riešenie. Preto zaviedla firma WHIRLPOOL SLOVAKIA, spol. s. r.o.  ekologickejšiu formu dopravy vlakom, ktorý prechádza priamo cez závod. Denne naložia 2 plné vlaky smerujúce do Európy, najmä do Škandinávie.

Operatívna realizácia stratégie spoločenskej zodpovednosti WHIRLPOOL SLOVAKIA, spol. s. r.o. je parciálne napĺňaná vyváženými aktivitami orientovanými na etické správanie voči všetkým stakeholderom (zamestnanci, dodávatelia, odberatelia, konkurenti, miestna komunita, ....), t.j manažment vyhodnocuje vplyv aktivity podľa integrovaných parametrov stakeholderov (napr. pri zabezpečovaní dodávok odberateľom sleduje minimálne zodpovednú spotrebu zákazníkov, vplyv na stav zamestnanosti a vplyv na životné prostredie) s celkovým dopadom na udržateľný rozvoj podniku  podľa jednotlivých cieľov udržateľnosti Agendy 2030.

 

Fotogaléria