Habilitačné a inaguračné prednášky

Postup získavania vedecko-pedagogických titulov vyhláška MŠ SR č. 6/2005

Vyhláška č. 457/2012 MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogickych titulov docent a profesor

Vzor profesijného životopisu podľa vyhlášky č. 6/2005

Manuál na zverejnenie informácií o habilitačnom konaní a konaní na vymenovanie za profesoraHabilitačné konanie - Lábaj

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. marca 2016 o  9,00 hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti v budove Rektorátu EU v Bratislave (SM II.), Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava,  verejná habilitačná prednáška Ing. Martina Lábaja, PhD., odborného asistenta Katedry hospodárskej politiky na tému „Dopady zmien v globálnych hodnotových reťazcoch na slovenskú ekonomiku: štruktúrna dekompozícia zmien v zamestnanosti a pridanej hodnote“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: "Štrukturálne aspekty ekonomického rozvoja. Slovenská ekonomika v globálnych súvislostiach"

Habilitačné konanie - Belanová

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. marca  2016  o 11,00  hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti v budove Rektorátu EU v Bratislave (SM II.), Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava,  verejná habilitačná prednáška Ing. Kataríny Belanovej, PhD., odbornej asistentky Katedry financií na tému: „Reálne opcie v investičnom rozhodovaní podnikov“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: "Investičné rozhodovanie podnikateľských subjektov".

Inauguračné konanie - Hanuláková

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 22. 10. 2015 o 10,00 h. sa v zasadacej miestnosti Auly EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Evy Hanulákovej, PhD., pedagogickej pracovníčky Katedry marketingu, na tému: „Poradenstvo ako determinant efektívnej marketingovej činnosti“.

Habilitačné konanie - Vidová

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 28. apríla 2016  o  09,00 hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti v budove Rektorátu EU v Bratislave (SM II.), Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava,  verejná habilitačná prednáška Ing. Jarmily Vidovej, PhD., odbornej asistentky Katedry hospodárskej politiky na tému „Investície do bývania v Slovenskej republike. Vybrané problémy“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: "Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania".

Habilitačné konanie - Ivanová - ukončená žiadosť

Inauguračné konanie - Harumová - ukončená žiadosť

Habilitačné konanie - Matušovičová

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 24. 9. 2015 o 10,00 h. sa v spoločenskej miestnosti EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Moniky Matušovičovej, PhD., odbornej asistentky Katedry marketingu, na tému: „Špecifiká marketingu v segmente seniorov a zmeny marketingových koncepcií v kontexte starnutia populácie“ a obhajoba jej habilitačnej práce s názvom: „Teoretické a praktické aspekty marketingu seniorov“.

Habilitačné konanie - Grisáková

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 27. augusta  2015  o 13.00 h sa  v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p.  bude konať  verejná habilitačná prednáška Ing. Nory Grisákovej, PhD., pracovníčky Katedry podnikovohospodárskej FPM EU v Bratislave, na tému: „Modely rovnováhy a stability s čiastočne diferencovanou produkciou na príklade trhu mobilných operátorov“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Modely trhovej rovnováhy v prostredí s čiastočnou  diferenciáciou produkcie firiem.

Habilitačné konanie - Knošková

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 30. 6. 2015 o 13,30 h. sa v spoločenskej miestnosti EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ľubice Knoškovej, PhD., odbornej asistentky Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru, študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing; názov habilitačnej prednášky: „Riadenie inovačných procesov a faktory úspešnosti inovačných aktivít firiem v SR“, názov habilitačnej práce: „Riadenie inovačných procesov“.

Habilitačné konanie - Mišúnová-Hudáková

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 22. júna  2015 sa  v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p.  o 9.00 h bude konať  verejné habilitačné prednášky Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD., pracovníčka Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave, na tému: „Analýza konkurenčnej výhody v podnikoch SR“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Skúmanie konkurenčnej výhody v turbulentnom a zložitom podnikateľskom prostredí v podnikoch SR“.

Habilitačné konanie - Mišún

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 22. júna  2015 sa  v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p.  o 11.00 h bude konať  verejná habilitačná prednáška Ing. Juraj Mišún, PhD., pracovník Katedry manažmentu FPM  EU v Bratislave, na tému: Postoje manažérov a zamestnancov v role subjektu a objektu kontrolovania“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Externé kontrolovanie z pohľadu komerčnej sféry na území Slovenskej republiky“.

Inauguračné konanie - Pekár

Habilitačné konanie - Mucha

Habilitačné konanie - Péliová

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 6. novembra 2015 o 10,00 hod. sa v spoločenskej miestnosti na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Jany Péliovej, PhD., odbornej asistentky Katedry financií na tému: „Správanie sa ekonomických subjektov v podmienkach limitovanej straty – experimentálny prístup“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: „Využívanie ekonomických experimentov vo verejných financiách“.

Habilitačné konanie - Ružeková

Habilitačné konanie - Stričík - nová žiadosť

Habilitačné konanie - Velichová

Habilitačné konanie - Orbánová

Inauguračné konanie - Polednáková

Habilitačné konanie - Žák

Habilitačné konanie - Miklošík

Habilitačné konanie – Hyránek

Habilitačné konanie – Dubcová

Habilitačné konanie – Manová

Inauguračné konanie– Tumpach

Habilitačné konanie – Meluchová

Habilitačné konanie Stričík - ukončená žiadosť

Habilitačné konanie Megyesiová

Habilitačné konanie Szomolányi

Habilitačné konanie Chocholatá

Habilitačné konanie Romanová

Habilitačné konanie Sipková

Habilitačné konanie Čičková 

Habiltačné konanie Sika

Habilitačné konanie Šipikalová

Habilitačné konanie Baumöhl

Habilitačné konanie Lyócsa

Habilitačné konanie Výrost

Inauguračné konanie Kafková

Habilitačné konanie Stričík - ukončená žiadosť  

Habilitačné konanie Labudová

Habilitačné konanie Czillingová

Habilitačné konanie Bobenič Hintošová

Habilitačné konanie Šipikal

Habilitačné konanie Hajduová

Habilitačné konanie Kašťáková

Inauguračné konanie Workie Tiruneh

Inauguračné konanie Ochotnický

Inauguračné konanie Čarnický

Inauguračné konanie Tvrdoň