Výberové konanie

 Výberové konanie na funkciu odborný asistent na CTVŠ:

Dátum zverejnenia: 15.8.2017   

 

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe § 77 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

–        1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii  odborný   asistent

do Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave

Nástup: 1.10.2017

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

VŠ vzdelanie 2. stupňa (FTVŠ), odborná pedagogická prax 15 rokov, bezúhonnosť.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a praxi, výpisom z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) treba doručiť od uverejnenia na www.euba.sk do troch týždňov na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave, personálne odd., Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5. 

Výberové konanie na vedúceho katedry na FPM:

Dátum zverejnenia: 7.8.2017  

 

 Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

–      vedúceho Katedry informačného manažmentu

Dátum nástupu: 1. 10. 2017

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore, pedagogická prax, aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka, vypracovaná a predložená koncepcia rozvoja katedry, bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

 

Výberové konanie na funkcie odborný asistent na FPM:

Dátum zverejnenia: 7.8.2017  

 

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii   odborný asistent  takto:

 

–      1 miesto na Katedru podnikovohospodársku (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)

–      1 miesto na Katedru manažmentu

–      1 miesto na Katedru manažmentu výroby a logistiky

Predpokladaný nástup: dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD., pedagogická prax, aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka, bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

Výberové konanie na funkciu odborný asistent FMV:

Dátum zverejnenia: 1.8.2017  

 

Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent takto:

 

–        1 miesto na Katedru medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v odbore medzinárodné ekonomické vzťahy, dosiahnutá hodnosť CSc. resp. PhD., znalosť minimálne jedného svetového jazyka, publikačná činnosť, pedagogické skúsenosti, účasť na riešení vedeckovýskumných projektov, prax v odbore, bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk  na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Výberové konanie sa uskutoční ústnym pohovorom.