Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu odborní asistenti na NHF

Dátum zverejnenia: 25.5.2017  


Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii   o d b o r n ý    a s i s t e n t   nasledovne:

–        3 miesta na Katedru ekonomickej teórie

z toho:  1 miesto, nástup: 8. 7. 2017

             1 miesto, nástup: 1. 9. 2017

            1 miesto, nástup: 1. 9. 2017 na dobu určitú do 31. 8. 2018

Forma výberového konania: ústny pohovor

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

–      vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD., resp. CSc.,

–      pedagogická prax v oblasti ekonomického vzdelávania,

–      zameranie vedeckovýskumnej činnosti na oblasť makroekonómie, medzinárodnej ekonómie a ekonómie európskej integrácie,

–      publikačná aktivita v oblasti ekonómie s preferenciou na domáce a zahraničné časopisy s vysokým impakt faktorom,

–      ovládanie anglického jazyka slovom a písmom,

–      analytické zručnosti, ovládanie softvéru v oblasti štatistickej analýzy a ekonometrie je výhodou,

–      účasť vo výskumných projektoch,

–      medzinárodné vedecké kontakty,

–      komunikatívnosť, morálna a občianska bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasu na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: motivačný list, profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých tituloch, o vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti za posledných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov vrátane ich kópií, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz Scopus a WoS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch na vysokých školách sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka a na iných inštitúciách s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

Výberové konanie sa uskutoční v  budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

 

Dátum zverejnenia: 25.5.2017  

 

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii    o d b o r n ý    a s i s t e n t   nasledovne:

–        2 miesta na Katedru financií

 

z toho: –  1 miesto na Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov

                nástup: 1. 9. 2017

           –  1 miesto na Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva

                nástup: 1. 10. 2017

Forma výberového konania: ústny pohovor

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

–      vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD., resp. CSc.,

–      pedagogická prax a vedeckovýskumná činnosť v oblasti verejných financií, resp. daňovníctva,

–      publikačná aktivita s preferenciou na domáce a zahraničné časopisy s vysokým impakt faktorom,

–      ovládanie anglického jazyka slovom a písmom,

–      analytické zručnosti, ovládanie softvéru v oblasti štatistickej analýzy a ekonometrie je výhodou,

–      účasť vo výskumných projektoch,

–      medzinárodné vedecké kontakty,

–      komunikatívnosť, morálna a občianska bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasu na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: motivačný list, profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých tituloch, o vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti za posledných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov vrátane ich kópií, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz Scopus a WoS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch na vysokých školách sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka a na iných inštitúciách s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

Výberové konanie sa uskutoční v  budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

 

Dátum zverejnenia: 25.5.2017  

 

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii   o d b o r n ý    a s i s t e n t   nasledovne:

 

–        2 miesta na Katedru sociálneho rozvoja a práce

Nástup: 1. 9. 2017

Forma výberového konania: ústny pohovor

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

–           vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD., resp. CSc.,

–           pedagogická prax najmä so zameraním na trh práce, pracovnú silu, zamestnanosť a politiky trhu práce, sociálnu ochranu, sociálnu inklúziu alebo sociálnu kvalitu,

–           zameranie vedeckovýskumnej činnosti na trh práce, pracovnú silu, zamestnanosť a politiky trhu práce, sociálnu ochranu, sociálnu inklúziu alebo sociálnu kvalitu,

–           publikačná aktivita s preferenciou na domáce a zahraničné časopisy s vysokým impakt faktorom,

–           ovládanie anglického jazyka slovom a písmom,

–           analytické zručnosti, ovládanie softvéru v oblasti štatistickej analýzy a ekonometrie je výhodou,

–           účasť vo výskumných projektoch,

–           medzinárodné vedecké kontakty,

–           komunikatívnosť, morálna a občianska bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasu na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: motivačný list, profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých tituloch, o vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti za posledných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov vrátane ich kópií, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz Scopus a WoS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch na vysokých školách sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka a na iných inštitúciách s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do štyroch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

Výberové konanie sa uskutoční v  budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou. 

Výberové konanie na funkcie lektori na OF

Dátum zverejnenia: 24.5.2017  

 

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom     č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii   l e k t o r   takto:

 

–        1 miesto na Katedru marketingu

–        1 miesto na Katedru služieb a cestovného ruchu

 

Nástup: dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie 2. stupňa v príslušnom študijnom odbore, aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka, bezúhonnosť, pedagogická prax vítaná.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (pokiaľ bolo vzdelanie získané v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Obchodnej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5. 

Výberové konanie na funkcie odborní asistenti na OF

Dátum zverejnenia: 24.5.2017  

 

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje  v ý b e r o v é  k o n a n i e  na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent takto:

 

–        1 miesto na Katedru marketingu

–        3 miesta na Katedru medzinárodného obchodu

–        1 miesto na Katedru služieb a cestovného ruchu

–        1 miesto na Katedru tovaroznalectva a kvality tovaru

–        2 miesta na Katedru obchodného práva

–        1 miesto na Katedru informatiky obchodných firiem

 

Nástup: dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD., aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka, bezúhonnosť, pedagogická prax vítaná.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Obchodnej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

 

Výberové konanie na funkciu odborný asistent na FPM

Dátum zverejnenia: 23.5.2017  

 

 Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii   odborný asistent  takto:

 

–      2 miesta na Katedru podnikovohospodársku

–      1 miesto na Katedru podnikových financií

Predpokladaný nástup: dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD., pedagogická prax, aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka, bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

 

  

Výberové konanie na funkciu docent na FPM

Dátum zverejnenia: 22.5.2017  

 

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie  d o c e n t a nasledovne:

 

–      1 miesto pre študijný odbor Ekonomika a manažment podniku

Predpokladaný nástup: dohodou

 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadenie funkcie docenta:

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta podľa § 75 ods. 6 zákona       č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Všeobecné kritériá na obsadzovanie miest docentov vychádzajú zo štruktúry akreditovaných študijných odborov a programov EU v Bratislave. Pri výberovom konaní na obsadenie funkcie docenta sa posudzujú najmä kritériá: kvalifikačné predpoklady, pedagogická, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, aktívna znalosť svetového jazyka a iné významné skutočnosti z odborného pôsobenia uchádzača o funkciu docenta.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

 

Výberové konanie na funkciu odborný asistent na KMEVaHD FMV

Dátum zverejnenia: 15.5.2017  

 

Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

–        1 funkčného miesta odborného asistenta na Katedru medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

 

Predpokladaný termín nástupu je september 2017.

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

–        VŠ vzdelanie v odbore medzinárodné ekonomické vzťahy

–        dosiahnutá hodnosť CSc. resp. PhD.

–        znalosť minimálne jedného svetového jazyka

–        publikačná činnosť

–        pedagogické skúsenosti

–        účasť na riešení vedeckovýskumných projektov

–        prax v odbore

–        bezúhonnosť

 

žiadosti o účasť na výberovom konaní s uvedením svojho súhlasu na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, prehľad o publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo dosiahnuté vzdelanie v zahraničí, doložiť notársky overené rozhodnutie o uznávaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad doterajšej praxe, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť na adresu Ekonomická univerzita v Bratislave, Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk

Výberové konanie sa uskutoční ústnym pohovorom.

Výberové konanie na funkciu odborný asistent na KMPV FMV

Dátum zverejnenia: 15.5.2017  

 

Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

–        4 funkčných miest odborných asistentov na Katedru medzinárodných politických vzťahov

 

Predpokladaný termín nástupu je september 2017.

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

–        VŠ vzdelanie v odbore medzinárodné politické vzťahy

–        dosiahnutá hodnosť CSc. resp. PhD.

–        znalosť minimálne jedného svetového jazyka

–        publikačná činnosť

–        pedagogické skúsenosti

–        účasť na riešení vedeckovýskumných projektov

–        prax v odbore

–        bezúhonnosť

 

žiadosti o účasť na výberovom konaní s uvedením svojho súhlasu na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, prehľad o publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo dosiahnuté vzdelanie v zahraničí, doložiť notársky overené rozhodnutie o uznávaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad doterajšej praxe, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť na adresu Ekonomická univerzita v Bratislave, Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk

Výberové konanie sa uskutoční ústnym pohovorom.

Výberové konanie na funkciu docent na FMV

Dátum zverejnenia: 15.5.2017  

 

Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

–        1 funkčného miesta docenta na Katedru medzinárodných politických vzťahov pre študijný odbor „Medzinárodné ekonomické vzťahy“

 

Predpokladaný termín nástupu je september 2017.

 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadenie funkčného miesta docenta:

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta podľa § 75 ods. 6 zákona        č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Všeobecné kritériá vychádzajú zo štruktúry akreditovaných študijných odborov EU v Bratislave. Pri výberovom konaní na obsadenie funkcie docenta sa posudzujú najmä kritériá: kvalifikačné predpoklady, pedagogická, vedeckovýskumná a publikačná činnosť a iné významné skutočnosti z odborného pôsobenia uchádzača o funkciu docenta.

 

žiadosti o účasť na výberovom konaní s uvedením svojho súhlasu na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, prehľad o publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo dosiahnuté vzdelanie v zahraničí, doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad o doterajšej praxi,  výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť na adresu Ekonomická univerzita v Bratislave, Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5, do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk

Výberové konanie sa uskutoční ústnym pohovorom.

Výberové konanie na miesto vedúceho katedry KMP

Dátum zverejnenia: 15.5.2017  

 

Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

–        1 funkčného  miesta  vedúceho Katedry medzinárodného práva

 

Predpokladaný termín nástupu je september 2017.

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

–        VŠ vzdelanie právnického zamerania

–        dosiahnutá hodnosť CSc. resp. PhD.

–        znalosť minimálne jedného svetového jazyka

–        publikačná činnosť

–        pedagogické skúsenosti

–        účasť na riešení vedeckovýskumných projektov

–        prax v odbore

–        bezúhonnosť

 

žiadosti o účasť na výberovom konaní s uvedením svojho súhlasu na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, prehľad o publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo dosiahnuté vzdelanie v zahraničí, doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad o doterajšej praxi,  výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť na adresu Ekonomická univerzita v Bratislave, Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5, do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk

Výberové konanie sa uskutoční ústnym pohovorom.

 

Výberové konanie na funkcie odborný asistent a asistent na FHI


Dátum zverejnenia: 11.5.2017  

 

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie  na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent a asistent, takto:

  

–        9 miest odborných asistentov na Katedru účtovníctva a audítorstva,

–        3 miesta odborných asistentov na Katedru operačného výskumu a ekonometrie,

–        5 miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej informatiky,

–        5 miest odborných asistentov na Katedru štatistiky,

–        5 miest odborných asistentov na Katedru matematiky a aktuárstva,

a

–        1 miesto asistenta na Katedru štatistiky.

 

Predpokladaný deň nástupu do funkcie: dohodou.

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD., resp. CSc. (podmienka pri obsadení miesta odborného asistenta), aktívna znalosť aspoň 1 svetového jazyka, bezúhonnosť, pedagogická prax vítaná.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od zverejnenia oznamu www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

 

Výberové konanie sa uskutoční 19. 6. 2017 (pondelok) o 8.00 h v zasadačke FHI EU v Bratislave č. d. D7.08 – VII. poschodie, Dolnozemská cesta 1, Bratislava.