Výberové konanie

 Výberové konanie na funkciu docenta FMV na KMP

Dátum zverejnenia: 17.2.2017  

 

Dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

–      1 funkčného  miesta docenta na Katedru medzinárodného práva

pre študijný odbor Medzinárodné ekonomické vzťahy

 

 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadenie funkčného miesta docenta:

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta podľa § 75 ods. 6 zákona       č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Všeobecné kritériá vychádzajú zo štruktúry akreditovaných študijných odborov EU v Bratislave. Pri výberovom konaní na obsadenie funkcie docenta sa posudzujú najmä kritériá: kvalifikačné predpoklady, pedagogická, vedeckovýskumná a publikačná činnosť a iné významné skutočnosti z odborného pôsobenia uchádzača o funkciu docenta.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť na adresu Ekonomická univerzita v Bratislave, Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk

Výberové konanie sa uskutoční ústnym pohovorom.

 Výberové konanie na funkciu docenta FMV na KMEVaHD

Dátum zverejnenia: 17.2.2017 

 

Dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

–      3 funkčných  miest docentov na Katedru medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

pre študijný odbor Medzinárodné ekonomické vzťahy

 

 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadenie funkčného miesta docenta:

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta podľa § 75 ods. 6 zákona       č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Všeobecné kritériá vychádzajú zo štruktúry akreditovaných študijných odborov EU v Bratislave. Pri výberovom konaní na obsadenie funkcie docenta sa posudzujú najmä kritériá: kvalifikačné predpoklady, pedagogická, vedeckovýskumná a publikačná činnosť a iné významné skutočnosti z odborného pôsobenia uchádzača o funkciu docenta.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť na adresu Ekonomická univerzita v Bratislave, Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk

Výberové konanie sa uskutoční ústnym pohovorom.

Výberové konanie na funkciu odborný asistent na PHF v Košiciach

Dátum zverejnenia: 15.2.2017 

 

Dekanka Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach v súlade s § 77 ods. 2  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii  odborný asistent  takto:

 

–        2 miesta na Katedru finančného riadenia podniku

–        1 miesto na Katedru manažmentu

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, dosiahnutá hodnosť PhD., resp. CSc., pedagogická prax, aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, aktívna účasť na vedeckých konferenciách, komunikačné schopnosti, bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, 041 30 Košice.

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta na OF

Dátum zverejnenia: 15.2.2017 

 

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“)  vypisuje  výberové konanie  na obsadenie funkcie docenta nasledovne:

 

–        2 miesta pre študijný odbor Obchod a marketing

–        2 miesta pre študijný odbor Medzinárodné podnikanie

–        4 miesta pre študijný odbor Cestovný ruch

 

Predpokladaný deň nástupu do funkcie: dohodou

 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadenie funkcie docenta:    

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta podľa § 75 ods. 5 zákona o VŠ je vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže. Všeobecné kritériá na obsadzovanie miest docentov vychádzajú zo štruktúry akreditovaných študijných odborov a programov uvedených fakúlt EU v Bratislave. Pri výberovom konaní na obsadenie funkcie docenta sa posudzujú najmä kritériá: kvalifikačné predpoklady, pedagogická, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, aktívna znalosť cudzieho jazyka a iné významné skutočnosti z odborného pôsobenia uchádzača o funkciu docenta.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Obchodnej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava  5.

 

Výberové konanie na funkcie vedúcich katedier na FHI

Dátum zverejnenia: 7.2.2017 


Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier:  

–        Katedry aplikovanej informatiky,

–        Katedry matematiky a aktuárstva,

–        Katedry operačného výskumu a ekonometrie,    

–        Katedry štatistiky,

–        Katedry účtovníctva a audítorstva.

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

vedecká hodnosť PhD., resp. CSc., prax v pedagogickom procese aspoň 10 rokov,  skúsenosť s riadením kolektívu,  vedeckovýskumná a publikačná činnosť, bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, overené doklady o vzdelaní a akademických a vedeckých tituloch, o vedeckých hodnostiach  (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. tituly a vedecké hodnosti získané v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad  publikačnej a  vedeckovýskumnej činnosti, prehľad o doterajšej praxi, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ,  výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), koncepciu rozvoja katedry a prehľad doteraz vykonávaných funkcií.

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní treba zaslať do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky, EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.    

Výberové  konanie  sa  uskutoční dňa  23. 3. 2017 o 10.00 hod.  v  zasadačke FHI EU D 7.08, VII. poschodie, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, formou ústneho pohovoru.

Výberové konanie na funkciu docenta na NHF

Dátum zverejnenia: 3.2.2017 

 

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so  zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie docenta nasledovne:

 

–   1 miesto pre študijný odbor 3.3.6  Financie, bankovníctvo a investovanie

na Katedru financií (Oddelenie podnikateľských financií)

 

Predpokladaný nástup do funkcie: 1.4.2017

Forma výberového konania: ústny pohovor

 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadenie funkcie docenta:

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta podľa § 75 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Všeobecné kritériá vychádzajú zo štruktúry akreditovaných študijných odborov EU v Bratislave. Pri výberovom konaní na obsadenie funkcie docenta sa posudzujú najmä kritériá: kvalifikačné predpoklady, pedagogická, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (prednostne anglický jazyk), iné významné skutočnosti z odborného pôsobenia uchádzača o funkciu docenta a bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých tituloch, o vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti za ostatných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databázy SCOPUS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.


Výberové konanie sa uskutoční v budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.  


Výberové konanie na funkciu odborný asistent na NHF

Dátum zverejnenia: 3.2.2017 

 

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent takto:

 

–      1 miesto na Katedru verejnej správy a regionálneho rozvoja

 

Predpokladaný nástup do funkcie: 1.4.2017

Forma výberového konania: ústny pohovor

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD./CSc., pedagogická prax v oblasti ekonómie, ekonomickej geografie alebo regionálneho rozvoja, publikačná aktivita v domácich a zahraničných publikáciách v oblasti regionálnej ekonómie, ekonómie alebo ekonomickej geografie s preferenciou indexovaných časopisov, ovládanie anglického jazyka slovom a písmom, pokročilé analytické zručnosti, práca s údajmi a ovládanie softvéru v oblasti štatistickej analýzy, ekonometrie a geografických informačných systémov, účasť v domácich a zahraničných výskumných projektoch, medzinárodné vedecké kontakty, komunikačné schopnosti, bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých tituloch, o vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad pedagogickej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti za ostatných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov, výpis doterajšej publikačnej činnosti z databázy SCOPUS, osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave – výberové konanie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.


Výberové konanie sa uskutoční v budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.