Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy – štipendiá a granty

RÔZNE KRAJINY

Národný štipendijný program SR
Uzávierka:   30. apríl 2016 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na akademický rok 2016/2017)
V rámci programu sa poskytujú nasledujúce typy podpory:

 • štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • štipendiá pre doktorandov
 • samostatné cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných/umeleckých pracovníkov

Štipendiá a cestovné granty sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. Bližšie informácie: www.stipendia.sk

 

ČESKÁ REPUBLIKA

AIPES - letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka:   15. apríl 2016
Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Institute on Political and Economic Systems – AIPES) umožňuje každoročne získať čiastočné štipendiá na medzinárodný letný kurz v oblasti politickej ekonómie v anglickom jazyku v Prahe. V roku 2016 sa kurz uskutoční od 9. do 30. júla.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes (admission › scholarship)

 

DÁNSKO

Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka:   1. máj 2016
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Výška štipendia je 564 EUR/mesiac. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti. Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 

FÍNSKO

Štipendium pre absolventov a výskumníkov
Štipendium je určené na dlhodobý (3- až 12-mesačný) alebo krátkodobý (1- až 4-týždňový) pobyt. Žiadosť podáva fínsky partner. Bližšie informácie:
www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_ outside_finland

 

JAPONSKO

Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre postdoktorandov na krátkodobé pobyty
Uzávierka:   od 4. do 8. apríla 2016 (na krátkodobé pobyty, ktoré sa začnú medzi 1. októbrom 2016 až 31. marcom 2017; žiadosti v tomto termíne predkladá prijímajúca inštitúcia alebo nominačná autorita; uchádzač musí predložiť vyžadované podklady skôr), od 26. apríla do 6. mája 2016 (na dlhodobé pobyty, ktoré sa začnú medzi 1. septembrom až 30. novembrom 2016).


Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú určené pre postdoktorandov. Podmienkou je kontakt na japonského školiteľa pred podaním žiadosti a nepoberanie štipendia JSPS v trvaní 12 a viac mesiacov v predchádzajúcom období. Dlhodobé štipendium (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers – Standard) je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé (Postdoctoral Fellowship Program for North American and European Researchers) na 1 až 12 mesiacov.


Žiadosti sa podávajú buď prostredníctvom japonskej prijímajúcej organizácie, alebo prostredníctvom nominačnej autority pre Slovensko, ktorou je Slovenská akadémia vied (Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV). Bližšie informácie: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application.html, www.oms.sav.sk

 

Štipendiá japonskej vlády - program Monbukagakusho
Uzávierka:   máj 2016 on-line na www.granty.saia.sk

 • štipendium na celé 5-ročné bakalárske štúdium (Monbukagakusho Undergraduate Student Program). O štipendium sa môžu uchádzať absolventi stredných škôl a študenti 1. stupňa VŠ do 21 rokov. Štipendium je určené na ročnú jazykovú prípravu a 4-ročné bakalárske štúdium. 
 • štipendium na odborné nadstavbové štúdium (Monbukagakusho Specialized Training College). O štipendium sa môžu uchádzať študenti v maturitnom ročníku, absolventi strednej školy a študenti VŠ do 21 rokov.
 • štipendium na výskumný pobyt (s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium). O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 2. stupňa, doktorandi, učitelia vysokej školy a výskumní pracovníci.


NEMECKO

Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2017
Uzávierka:   15. apríl 2016
Einsteinovo fórum a Nadácia Daimler and Benz ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2017 pre výskumníkov, ktorí chcú pracovať na projekte, ktorý sa líši od ich doterajšieho výskumu. Štipendium je určené na 5- až 6-mesačný pobyt v letnom dome Alberta Einsteina v Caputhe (neďaleko Postupimu a Berlína). Môžu ho získať uchádzači, ktorí majú menej ako 35 rokov a venujú sa výskumu v oblasti humanitných, spoločenských alebo prírodných vied. V prípade schválenia žiadosti získa štipendista 10 000 EUR a taktiež mu budú preplatené cestovné náklady. Bližšie informácie: http://www.einsteinforum.de/index.php?id=35&L=0


Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka:   koniec apríla 2016
Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom (maximálny vek 40 rokov) z juhovýchodnej Európy v oblasti ekonomických, humanitných a spoločenských vied na krátkodobé výskumné cesty po juhovýchodnej Európe a Nemecku. Výskum štipendistu musí byť zameraný na problematiku juhovýchodnej Európy. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne (koniec apríla, augusta a decembra). Bližšie informácie: www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/

 

Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente (IPS) v roku 2017
Uzávierka:   30. jún 2016
Nemecký spolkový snem (Bundestag) ponúka 5-mesačný program Internationalen Parlamentsstipendiums des Bundestages (IPS) v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí (do 30 rokov) s ukončeným vysokoškolským vzdelaním s výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN. Štipendium zahŕňa 500 EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné (v prípade vlastného ubytovania príspevok vo výške 300 EUR/mesiac), náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené. Program sa uskutoční od 1. marca do 31. júla 2017. Bližšie informácie:
www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/

 

RAKÚSKO

Štipendiá Akcie Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka:15. marec 2016 a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at

 • štipendiá pre diplomantov - štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 EUR/mes. 
 • štipendiá pre doktorandov - štipendium pre doktorandov (3 – 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 940 EUR/mes. 
 • štipendiá pre postdoktorandov - štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov. Výška štipendia: 1 500 EUR/mes. 
 • štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac) - o štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. stupňa VŠ, študenti 2. stupňa VŠ a doktorandi. Odporúčanie od vysokoškolského učiteľa je vítané (v prípade doktoranda od školiteľa). V roku 2016 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi z humanitných odborov. 
 • štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) - štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň. 

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)


Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka:   15. máj 2016 on-line na www.scholarships.at

 • Spolupráca mladých výskumníkov
 • Doktoráty pod dvojitým vedením
 • Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov


Fond pre vedecký výskum: Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
Uzávierka:   priebežne
Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci 10 po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou pracovného miesta na základe výskumného projektu - plat postdoktoranda 63 510 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora 69 810 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000 EUR. Program administruje Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).  Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/

 

TALIANSKO

Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka:   15. apríl 2016 (pobyty začínajúce sa na jar 2017)
Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco - http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure per le Arti e le lettere v Bogliascu neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine. Bližšie informácie: http://www.bfny.org/en/apply/requirements

 

TURECKO

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na výskumný pobyt
Uzávierka:   priebežne
Štipendiá na výskumný pobyt (3 až 12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov): - Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship) - Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship). Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 

USA

USA Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2017/2018
Uzávierka:   30. jún 2016
Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA umožňuje 6- až 9-mesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA. Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M. Uchádzači musia mať slovenské štátne občianstvo alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike, ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni, výborné študijné výsledky a výbornú znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL). Uprednostnení sú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA. Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium

 

NADÁCIA TATRA BANKY

Grantový program Študenti do sveta
Uzávierka:   15. apríl 2016
Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 eur na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. - 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT. Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk


 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave v roku 2015 (30.09.2015)

Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.

Z FZMD EU v Bratislave môžu byť doktorandom EU v Bratislave poskytnuté finančné prostriedky vo forme príspevku na obdobie max. 3 mesiacov trvania zahraničnej mobility v rámci nasledujúcich položiek: cestovné, ubytovanie, strava a drobné výdavky.

Žiadosti spolu so všetkými náležitosťami špecifikovanými v novelizovanej internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 30.09.2015.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk

Bližšie informácie o Fonde na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdete v novelizovanej internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“: http://www.euba.sk/IS_5_2015_FZMD.pdf., pričom inšpiratívny zoznam partnerských univerzít EU v Bratislave je uvedený na webstránke univerzity v časti Medzinárodné vzťahyhttp://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/ramcove-dohody-.

Výzva


Aktuálne výzvy na predkladanie výskumných projektov na rok 2014

Aktuálne výzvy na predkladanie výskumných projektov na rok 2014 TU


Výzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov v roku 2014

Cieľom Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov je stimulovať a podporiť kvalitu vedeckej činnosti na EU v Bratislave prostredníctvom financovania študijného, resp. stážového pobytu na zahraničných univerzitných, alebo iných zahraničných vedeckých pracoviskách.

Uchádzačom môže byť poskytnutý príspevok na cestovné, ubytovanie, stravu a drobné výdavky. O podporu z fondu sa môžu uchádzať doktorandi v dennej forme štúdia a externí doktorandi, ktorí sú zamestnaní na EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, ktorí aktívne ovládajú anglický jazyk, alebo jazyk cieľovej krajiny. Dĺžka pobytu je stanovená na max. 3. mesiace.

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 30.09.2014.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk

Bližšie informácie o Fonde zahraničných mobilít doktorandov nájdete na internetovej stránke: http://www.euba.sk/veda-a-vyskum/doktorandske-studium/legislativa; resp. http://www.euba.sk/veda-a-vyskum/doktorandske-studium/preview-file/IS_2_2010-1112.pdf

Výzva


Výzva na predkladanie projektov mladých pre rok 2014

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o udelenie grantu na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2014. Žiadosť o grant je možné podať do 20.01.2014.

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkova a doktorandov v dennej forme štúdia nájdete TU.


Výzvy na podávanie správ končiacich projektov mladých

Vyhlásenie výzvy na podávanie správ o výsledkoch riešenia končiacich projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia v roku 2013.

Bližšie informácie o zasielaní správ končiacich projektov mladých nájdete TU.


Hosťovanie zahraničného profesora/ky ekonómie

Nadácia VÚB opätovne vyčlenila dva granty v celkovej výške 90 000 eur, každý do výšky 45 000 eur na pokrytie nákladov spojených s pôsobením profesora/-ky na niektorej z fakúlt s ekonomickým zameraním.

Projekty budú hodnotené výlučne renomovanými profesormi pôsobiacimi na univerzitách v zahraničí s cieľom zabezpečiť transparentnosť a objektívnosť výberového procesu.

Projekty budú hodnotené na základe týchto kritérií:
A. vedecká erudovanosť hosťa/-ky ekonóma,
B. odbornosť a kvalita domáceho garanta a tímu,
C. previazanosť činnosti hosťujúceho profesora s vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou príslušného pracoviska, zámery spoločného výskumu s dôrazom na predmet výskumu, spôsob prezentácie výsledkov spoločného výskumu na medzinárodných i domácich konferenciách a publikáciami vo vedeckých časopisoch.
D. konkrétne formy participácie hosťujúceho profesora v rámci pedagogickej činnosti príslušného pracoviska (prednášky, kurzy, práca s doktorandmi, samotná vedecká činnosť).

Nie je možné opakovane pozvať profesora, ktorý už na Slovensku pôsobil v rámci programu Nadácie VÚB Hosťujúci profesor v priebehu posledných 3 rokov.

Hosťujúci profesor     Prihláška EN      Prihláška SK

Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora/-ky je potrebné odoslať na adresu: Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava do 31.októbra 2013.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte t.č. 0949 428 239, resp. info@nadaciavub.sk


Výzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu  z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov v roku 2013 - predĺžený termín do 14.10.2013

Cieľom Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov je stimulovať a podporiť kvalitu vedeckej činnosti na EU v Bratislave prostredníctvom financovania študijného, resp. stážového pobytu na zahraničných univerzitných, alebo iných zahraničných vedeckých pracoviskách. Môže Vám byť poskytnutý príspevok na cestovné, ubytovanie, stravu a drobné výdavky
O podporu z fondu sa môžu uchádzať doktorandi v dennej forme štúdia a externí doktorandi, ktorí sú zamestnaní na EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, ktorí aktívne ovládajú anglický jazyk, alebo jazyk cieľovej krajiny. Dĺžka pobytu sa stanovuje na max. 3. mesiace.
Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 14.10.2013.
V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk.
Bližšie informácie o Fonde zahraničných mobilít doktorandov nájdete TU

Výzva   Názory podporených doktorandov


 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2013

MŠVVaŠ SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR organizujú "Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2013", ktorý sa bude konať v termíne od 11. do 17.11.2013.
Zapojiť sa do "Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2013" môžete aj prostredníctvom organizovania vlastných aktivít - sprievodných podujatí, napr. dňom otvorených dverí, prednáškou, seminárom, prezentáciou, konferenciou, workshopom, besedou, výstavou a pod.
Každé Vami organizované podujatie je potrebné zverejniť aj na stránke: www.tyzdenvedy.sk . Každé sprievodné podujatie dané na uvedenú webovú stránku bude oficiálne zaradené do programu "Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2013" a informáciu o ňom budú prezentované vedeckej i laickej verejnosti, pričom podujatia zadané do 15.10.2013 budú zaradené do tlačenej brožúry sprievodných podujatí.
Plagát k podujatiu nájdete TU


 

Aktuálne výzvy na predkladanie výskumných projektov na rok 2013

Aktuláne výzvy na rok 2013


E-Talent

Uzávierka: 30. novembra 2012

Grantový program E-Talent patrí k najmladším, ktoré Nadácia Tatra banky realizuje. O grant sa môžu uchádzať študenti, učitelia aj výskumní pracovníci, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Našim cieľom je podporiť kreativitu a inovatívnosť študentov a učiteľov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým projektom už počas vysokej školy.

Viac info


Štipendiá pre zahraničných výskumníkov – dlhodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin)

Odkaz a bližšie informácie:

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2012/appli_long_2012.html

Posdoktorandské štipendiá pre výskumníkov zo Severnej Ameriky a Európy – krátkodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin; Obei-Tanki)

Odkaz a bližšie informácie:

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2012/appli_short_2012.html


 Štipendiá mexickej vlády

Uzávierka: priebežne do 19. novembra 2012 on-line na www.saia.sk

Mexická vláda ponúka v rámci Štipendijného programu 2012 viacero štipendií na špeciálne programy uvedené vo výzve zverejnenej na http://becas.sre.gob.mx/. Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný a pozývací list z prijímajúcej inštitúcie a byť odborníkmi v danom odbore podľa typu štipendijného programu.

● 1- až 12-mesačný prednáškový pobyt (Visiting Professor Program) pre odborníkov a vysokoškolských učiteľov

● 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)

● 1- až 6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela pre umelcov po ukončení najmenej trojročného štúdia na univerzite

● Odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií pre pracovníkov médií so záujmom o šírenie informácií o Mexiku (potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom médiu)

● Prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences)

● Program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie a manažmentu vzdelávania


Štipendiá pre postdoktorandov

Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.

Výška štipendia: 1 500 €/mes.

Kompletná informácia o štipendiách, ako aj o štipendiách na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni), na ktoré sa prijímajú žiadosti priebežne, je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.


Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov

Uzávierka: 30. november 2012

Švajčiarska vláda ponúka dva typy štipendií:

 • Štipendium na 9-mesačný postgraduálny pobyt - štipendium je určené študentom posledného ročníka štúdia, absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia, doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom vo veku do 35 rokov.

Krátkodobé pobyty v Rakúsku – uzávierka priebežne

Pri plánovaní krátkodobých pobytov v dĺžke max. 3 dni, môžu pedagogickí a výskumní pracovníci (aj doktorandi) žiadať v rámci Akcie Slovensko – Rakúsko o výskumných grant vo výške 90 EUR/deň. Žiadosti sa podávajú priebežne, avšak začiatok pobytov možno plánovať najskôr o 60 dní od podania žiadosti.

Odkaz: http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-na-kratkodobe-pobyty/