Systém vybavovania podnetov

Interná smernica číslo 7 /2015
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tieto „Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (ďalej len „zásady“).

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Zásady upravujú postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave).
2. Zásady sú záväzné pre všetkých zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Článok 2 Základné pojmy

1. Oznamovateľom je v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia, za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi. Oznamovateľ môže súčasne s podaním podnetu, počas trestného konania alebo počas konania o správnom delikte požiadať podľa § 3 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona o poskytnutie ochrany.
2. Podnetom je v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona:
   a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
   b) neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania alebo funkcie.
3. Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.
4. Závažnou protispoločenskou činnosťou je v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona niektoré protiprávne konanie, ktoré je:
   a) niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“),
   b) trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
   c) niektorým z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona,
   d) niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
   e) trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
   f) správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 Eur.
5. Zodpovednou osobou je v zmysle § 11 ods. 1 zákona osoba určená zamestnávateľom, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa tohto zákona.

Článok 3 Spôsob podávania podnetov

1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne EU v Bratislave, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu: podnety.zodpovednaosoba@euba.sk.
5. Podnety doručené prostredníctvom elektronickej pošty inému zamestnancovi EU v Bratislave, odlišnému od zodpovednej osoby, je tento zamestnanec povinný bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Článok 4 Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

1. Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba. Zodpovednou osobou určenou EU v Bratislave je vedúca referátu kontroly EU v Bratislave (ďalej len „zodpovedná osoba“).
2. Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
3. Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa týchto Zásad sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. Interná smernica č. 12/2010 vydaná na aplikáciu zák. č. 9/2009 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov).
4. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa týchto Zásad, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje oznamovateľa podania.
5. Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
6. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom bode predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať oznamovateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
7. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa podnetu na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
8. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa podnetu, dotknutého zamestnanca, či dotknutého štatutárneho zástupcu EU v Bratislave, resp. aj ktoréhokoľvek iného zamestnanca EU v Bratislave, na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
9. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi EU v Bratislave, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
10. Z preverovania podnetu je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:
   a) pokiaľ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
   b) pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k oznamovateľovi podnetu alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
11. Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.
12. Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

Článok 5 Zachovanie mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet

1. Pri preverovaní podnetu, najmä oboznamovaní s obsahom podnetu dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu EU v Bratislave, je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 6 Evidovanie podnetov

1. Zodpovedná osoba je povinná viesť po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu evidenciu podnetov v zmysle § 12 zákona, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
   a) dátum doručenia podnetu,
   b) meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá podala podnet; v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
   c) predmet podnetu,
   d) výsledok preverenia podnetu,
   e) dátum skončenia preverenia podnetu.
2. Každý prijatý podnet je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii podnetov pod číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla podľa jeho doručenia a roku doručenia.
3. Evidencia podnetov je vedená pre každý kalendárny rok samostatne.

Článok 7 Oboznamovanie osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia

1. O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ podnetu, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
2. Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať oznamovateľovi podnetu najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.

Článok 8 Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

1. Na účely vedenia evidencie podnetov EU v Bratislave je zodpovedná osoba oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.
2. Ďalej je EU v Bratislave oprávnená bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:
   a) ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a EU v Bratislave ich ako prevádzkovateľ náležite označil ako zverejnené,
   b) ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov EU v Bratislave alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov EU v Bratislave a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti EU v Bratislave prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona,
   c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
   d) ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

Článok 9 Záverečné ustanovenia

Táto interná smernica nadobúda účinnosť 1. mája 2015.

 

Bratislava dňa 24. 4. 2015 .
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor