Centrum protidrogových a poradenských služieb

Zamestnanci:

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.

koordinátor
miestnosť: 4C25
tel.: +421 2 6729 1449
rudolf.slosar@euba.sk

 

Psychologická poradňa:

PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD.

miestnosť: 4C30
zuzana.chmelarova@euba.sk

Centrum protidrogových a poradenských služieb EU je celouniverzitným pracoviskom zriadeným Národným programom boja proti drogám, zákonom NR SR číslo 381/1996 Z. z. a uznesením NR SR číslo 230 zo dňa 14.11.1995. Cieľom, poslaním a hlavným zameraním je systematické usmerňovanie riešenia naliehavých problémov v oblasti prevencie drogových závislostí na EU. Jeho hlavnou činnosťou sú preventívno-výučbové, poradenské a odborno-servisné služby. Vedúcim CPaPS je koordinátor vymenovaný rektorom, ktorému je podriadený prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., Katedra pedagogiky NHF EU.

Pri Centre protidrogových a poradenských služieb pôsobí psychologická poradňa, ktorú vedie PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD. Konzultačnú a poradenskú službu poskytuje na Katedre pedagogiky každý utorok v čase od 10:00 - 12:00 hod. v miestnosti 4C30.