Služby archívu

Bádateľňa

  • Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom všetkým záujemcom v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Štúdium archívnych dokumentov v priestoroch archívu podrobne upravuje bádateľský poriadok archívu.

  • O štúdium archívnych dokumentov je potrebné požiadať najneskôr deň vopred a to osobne, telefonicky, prípadne elektronickou poštou.

  • Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné, ostatné vyžiadané služby sú spoplatnené (cenník).

  • Doklady o štúdiu, potvrdenia o zamestnaní, pre ktoré archív pripravuje podklady z registratúrnych záznamov, vyhotovujú a spoplatňujú príslušné študijné oddelenia jednotlivých fakúlt , pedagogické a personálne oddelenie rektorátu.

  • Záujemcovia, ktorí žiadajú doklady o štúdiu (potvrdenie o štúdiu, výpisy skúšok a zápočtov a iné) na Fakulte ekonomiky služieb a cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej so sídlom v Banskej Bystrici sa musia obrátiť priamo na pedagogické oddelenie rektorátu.

Príručná knižnica

  • Bádateľom je k dispozícii aj príručná knižnica archívu. Knihy sa vypožičiavajú výlučne na prezenčné štúdium a nie sú určené na reprografické účely.

Poplatky za služby archívu

  • Poplatky za služby poskytované archívom sú určené internou smernicou Ekonomickej univerzity v Bratislave číslo 6/2002 zo dňa 4.12.2002.

  • Vyhotovovanie výpisov, odpisov a reprodukcií archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov: -za každú aj započatú stranu 3,32 €