Znalecký ústav

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava je v súlade so zákonom         č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore  Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment  a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment.


Výkonným pracoviskom pre znaleckú a vzdelávaciu činnosť Znaleckého ústavu Ekonomickej univerzity v Bratislave je pracovisko v Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zabezpečuje vypracovávanie znaleckých posudkov a expertíz v oblasti ohodnocovania majetku podniku, jeho častí alebo jednotlivých zložiek majetku, a to jednak na základe objednávok podnikateľských subjektov a jednak na základe uznesení orgánov verejnej moci. Ekonomická univerzita v Bratislave ako znalecký ústav zároveň spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti SR pri tvorbe novej legislatívy v oblasti znalectva a pri organizovaní odbornej skúšky znalcov v odbore Ekonómia a manažment.

 

Hlavným poslaním Ekonomickej univerzity ako znaleckého ústavu  je:

 • Plniť funkciu rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti.
 • Poskytovať Ministerstvu spravodlivosti SR súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej, metodickej a konzultačnej činnosti.
 • Vykonávať znaleckú činnosti plnením poslania znaleckého ústavu pri riešení obzvlášť obtiažnych prípadoch vyžadujúcich si vedecké posúdenie, a to v odboroch: Ekonomika a riadenie podnikov (odvetvie: Oceňovanie a hodnotenie podnikov ) a Ekonómia a manažment (odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling, Financie).
 • Zabezpečiť vzdelávaciu činnosť v oblasti znaleckej činnosti.
 • Zabezpečiť  vedeckovýskumnú činnosť zameranú na  rozvoj vedy v oblasti znaleckej činnosti.
 • Spolupracovať s Ministerstvom spravodlivosti pri príprave legislatívnych predpisov týkajúcich sa znaleckej činnosti.

Znalecký ústav zabezpečuje ohodnocovanie majetku podnikov ako zložiek majetku  pre rôzne právne úkony:

 • kúpa a predaj podnikového majetku,
 • peňažné a nepeňažné vklady do podnikania,
 • navyšovanie základného imania podniku,
 • stanovenie hodnoty akcií a obchodovania s nimi,
 • podklady pre bankové (úverové) operácie,
 • stanovenie celkovej bonity podniku,
 • ohodnocovanie podniku pri zlúčení, splynutí, rozdelení, príp. transformácii,
 • ohodnocovanie očakávaných výnosov z podnikania pre podnikateľský zámer,
 • stanovenie likvidačnej hodnoty podniku pri ukončení podnikania, pri konkurze a vyrovnaní a ďalšie.

Znalecký ústav rovnako vypracováva znalecké posudky pre účely výpočtu škody a ušlého zisku, cenových kalkulácií, daňových a účtovných sporov a pod.

VZDELÁVANIE z oblasti znalectva a ekonomiky

Ekonomická univerzita v Bratislave ako znalecký ústav zabezpečuje v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov špecializované vzdelávanie znalcov v odbore Ekonómia a manažment (štvorsemestrálne štúdium „Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku“), organizuje špecializované kurzy „Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov“ a viaceré jednodňové odborné semináre.
Vzdelávanie pre znalcov:

 


Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium 

 

Termín štúdia:
Začiatok výučby 25.januára 2017, termín záverečnej skúšky apríl 2018

 

Miesto konania: 
Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Rozsah štúdia:
4-semestrálne štúdium - 320 hodín
Jedenkrát mesačne 4-dňové sústredenia (streda – sobota) v čase od 9:00 – 16:30 hod.
Súčasťou štúdia je osobitné vzdelávanie Odborné minimum v rozsahu 30 hodín

 

Odborný garant

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Tématické celky:

 • Právne aspekty znaleckej činnosti
 • Súdne inžinierstvo
 • Metódy stanovenia hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku

 

Harmonogram štúdia

 

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

25. január 2017 – apríl 2018

 

začiatok

   

koniec

   

1. sústredenie

25.

január

2017

28.

január

2017

2. sústredenie

08.

február

2017

11.

február

2017

3. sústredenie

26.

apríl

2017

29.

apríl

2017

4. sústredenie

17.

máj

2017

20.

máj

2017

5. sústredenie

07.

jún

2017

10.

jún

2017

6. sústredenie

20.

september

2017

23.

september

2017

7. sústredenie

18.

október

2017

21.

október

2017

8. sústredenie

15.

november

2017

18.

november

2017

9. sústredenie

13.

december

2017

16.

december

2017

10. sústredenie

11.

január

2018

14.

január

2018

Obhajoby záverečných prác a záverečné skúšky:  apríl 2018

 

 

Kontakt: 
Ing. Ingrid Sieglová, tel. +421 2 6729 5178, 0911 720 463, 
znalectvo.bbs@euba.sk www.euba.sk

 

Prihláška TU

 

 

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Osobitné vzdelávanie - kurz 

 

 

Termín konania:  

Priebeh od  1. júna  – 12. júna 2017,  termín záverečnej skúšky bude dňa 12. júna 2017

(1. sústredenie 1.6. - 3.6.2017,     2. sústredenie 9.6. – 10.6.2017)

Účastník je povinný absolvovať obe sústredenia

 

Miesto konania: 

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Odborný garant:

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Tématické celky:

 • Právne aspekty znaleckej činnosti/Právne aspekty tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
 • Súdne inžinierstvo

 

Harmonogram kurzu:

 

Odborné minimum

       pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

1.6.  12.6.2017

 

štvrtok

piatok

sobota

1. sústredenie

 1.6.2017

2.6.2017

3.6.2017

2. sústredenie

 

9.6.2017

10.6.20177

Záverečná skúška

12.3.2017 pondelok

V kurze je nutné absolvovať prednášky v  obidvoch sústredeniach

 

Cena kurzu: 

230,00 € (s DPH)

 

Kontakt: 
Ing. Ingrid Sieglová, tel. +421 2 6729 5178, 0911 720 463, znalectvo.bbs@euba.sk www.euba.sk

 

Prihláška – znalec  TU

Prihláška - tlmočník a prekladateľ TU

 

Nová Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 107/2016 Z.z  

Vážení zástupcovia znaleckých a tlmočníckych ústavov, 

dovoľujeme si informovať Vás, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola práve publikovaná 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 107/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

prof. Ing. Helena Majdúchová

vedúca znaleckého ústavu EU v Bratislave

 

Plné znenie nájdete na stránke 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/107/20160301.