Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, s Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami prináša

 

AKREDITOVANÉ ŠPECIALIZOVANÉ VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV v dvoch úrovniach

 

1.      Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu

         - základný kurz predovšetkým pre tých, ktorí majú minimálne skúsenosti s výkonom kontroly

 

2.      Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe

         - pokročilý kurz pre zvýšenie kvalifikácie kontrolórov, so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra

 

Termín a miesto konania:

máj 2016 – december 2016

Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Palisády 22, 811 06 Bratislava

 

1. Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu - základný kurz 

Prihlášky na jednotlivé moduly prijímame priebežne počas celého kurzu. 

OTVORENIE: 3.6.2016 (piatok) o 10:00 

Cieľom základného kurzu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní by mali účastníci získať komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra. 

Rozsah základného kurzu:

 1. 1.      Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná kontrola v územnej samospráve

garant modulu: Úrad vlády SR 

 1. 2.      Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa

garant modulu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 1. 3.      Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy

garant modulu: Ministerstvo financií SR 

 1. 4.      Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy

garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

 1. 5.      Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, rozpočtové provizórium

garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

 1. 6.      Záverečný účet obce a VÚC

garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

 1. 7.      Nakladanie s majetkom vo verejnej správe

garant modulu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 1. 8.      Kontrola v oblasti účtovníctva, finančných prostriedkov z fondov EÚ

garant modulu: Ministerstvo financií SR

 

2. Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe - pokročilý kurz

 Cieľom pokročilého kurzu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra.

Rozsah pokročilého kurzu:

 1. 1.      Nový zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - novela zákona účinná od 1.1.2016

garant modulu: Ministerstvo financií SR 

 1. 2.      Postavenie hlavného kontrolóra obce a transparentná verejná správa

garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 

 1. 3.      Pôsobnosť, úlohy a oprávnenia hlavného kontrolóra obce

garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 

 1. 4.      Vzťah hlavného kontrolóra obce k iným orgánom verejnej moci

garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 

 1. 5.      Vzťah hlavného kontrolóra obce k fyzickým osobám a právnickým osobám

garant modulu: Úrad vlády SR 

 1. 6.      Trestnoprávne aspekty pôsobnosti hlavného kontrolóra obce, postihnuteľnosť verejnej funkcie, ochrana verejného kontrolóra

garant modulu: Hlavné mesto SR Bratislava 

 1. 7.      Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ

garant modulu: Ministerstvo financií SR 

 1. 8.      Konflikt záujmov v obecnej samospráve – a jeho zamedzenie ako špecifická kontrola verejných funkcionárov

garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

Súčasťou kurzov sú aj rôzne praktické skúsenosti s realizáciou  tréningov.

 

Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 6 modulov v rámci jedného kurzu. 

GARANTAMI A LEKTORMI KURZOV sú vysokokvalifikovaní lektori z  Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickej fakulty UK v Bratislave, ako aj zástupcovia z Úradu vlády SR, z Ministerstva financií SR, zo Združenia miest a obci Slovenska, zo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

 

Štruktúra a organizácia vzdelávania:

 • jedenkrát mesačne 2-dňové sústredenie (piatok, sobota) v čase od 9:00 – 16:00;
 • možnosť absolvovať celý kurz, alebo iba vybrané moduly, pričom vykonanie skúšky a získanie osvedčenia je podmienené absolvovaním aspoň 75 % výučby;

Cena za 1 modul je 60 Eur, vrátane DPH. V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci jedného kurzu je celková cena 420 Eur (zľava 60 Eur). Rovnako Vám ponúkame možnosť využiť množstevnú zľavu, pri ktorej má 2. účastník 50 %  a 3. účastník až 75 % zľavu.

Poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 60 € vrátane DPH

Poplatok za vykonanie opravnej skúšky a vydanie osvedčenia – 60 € vrátane DPH

 

Účastníkom kurzov BBS  ponúka možnosť cenovo zvýhodneného ubytovania vo vybraných hoteloch v Bratislave. 

Tešíme sa na Vás!

 

Záväzná prihláška

Harmonogram - základný kurz

 

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Meszárošová, PhD.
manažér vzdelávacích aktivít

Bratislavská Business School

Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1 , 832 35 Bratislava 

 

Web: www.euba.sk

Tel. č.: +421 6729 5165

Mobil: +421 903 720 462

E- mail: zuzana.meszarosova@euba.sk