Vzdelávací program „ TOP manažment samosprávy"

Odborný garant: prof. Ing. Elena Žárska, CSc.,

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Cieľ: zvýšiť odborné povedomie u vedúcich predstaviteľov samosprávy s prioritným zameraním na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov, ako aj získanie všeobecného prehľadu a nových vedomostí, ktorých uplatnenie umožní lepšie napredovanie samosprávnej inštitúcie. Zároveň osvojenie základných protokolárnych návykov a správania pri prezentovaní nielen svojej osoby, ale aj samotnej inštitúcie navonok.

 

Cieľová skupina:

  • primátori miest, zástupcovia primátorov, prednostovia MÚ a starostovia obcí

Termín:                         od 19. 1. 2017  do  19. 5. 2017

Rozsah vzdelávania: 72 vyučovacích hodín (1 hod. = 45 min.), jedenkrát za mesiac 2-dňové sústredenie (štvrtok, piatok) v čase od 9:00 – 16:00 (hodina na obedovú prestávku).

Poplatok:  500,- Eur, vrátane DPH, možnosť využitia zľavy (2. účastník -50% a 3. účastník -75%)

Obsahové zameranie:

  • Verbálna a neverbálna komunikácia – vystupovanie pred kamerou – 16 hodín, lektor: PhDr. Lucia Barmošová, PhD.,  moderátorka TV JOJ
  • Financie územných samospráv vo verejných financiách – finančný manažment a finančné politiky – 8 hodín, lektor: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., NHF EU v Bratislave
  • Rozpočtové hospodárenie obce a VÚC – tvorba rozpočtu a efektívnosť hospodárenia – 8 hodín – garant: Ing. Eva Balážová, PhD., FEŠRR SPU Nitra a prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR
  • Etiketa spoločenského správania a diplomatický protokol – 8 hodín, lektor: JUDr. Peter Rusiňák, PhD., špecialista na diplomatický protokol a spoločenskú etiketu. Pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Portugalsku.
  • Slovenská diplomatická služba - zameranie ekonomickej diplomacie vo väzbe na spoluprácu s územnou samosprávou – 4 hodiny, lektor: Ing. Milan Staňo, riaditeľ BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • Praktické cvičenia - k dvom predchádzajúcim tematickým blokom sa uskutočnia spoločné cvičenia - 4 hodiny, max. 20 účastníkov v skupine (počet skupín bude závisieť od celkového počtu účastníkov vzdelávania), lektori: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., NHF EU v Bratislave a Ing. Eva Balážová, PhD., FEŠRR SPU Nitra a prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR
  • Projektový manažment – 8 hodín, lektor: PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Štátny pedagogický ústav, Bratislava
  • Komunikácia samosprávy s verejnosťou – 8 hodín, lektor: Ing. Emil Suchánek, ASMAN  s.r.o.
  • Základy práva pre efektívny výkon samosprávy – 8 hodín, lektor: JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Obchodná fakulta EU v Bratislave.

V prípade mimoriadneho záujmu účastníkov z východného, príp. stredného Slovenska vytvoríme podmienky pre vzdelávanie aj v Košiciach.

 

Kontaktná osoba:  

Mgr. Jarolím Hraško

t.č.: 02/6729 5165

e-mail: jarolim.hrasko@euba.sk

 

Podrobné obsahové zameranie 

Prihláška

Časový harmonogram