MBA

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorila od akademického roka 2010/2011 nový program celoživotného vzdelávania manažérov Master of Business Administration poskytovaný Bratislavskou Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave a Franklin University, Ohio. Absolventom programu bude udelený diplom z Franklin University, Ohio, USA, na základe ktorého získajú titul MBA.

MBA program v anglickom jazyku na Bratislavskej Business School EU v Bratislave sa začal v októbri 2010. Počas približne 20-mesačného štúdia študenti absolvujú 10 modulov zameraných na rozšírenie znalostí v oblasti podnikateľského prostredia, riadenia ľudských zdrojov, marketingového manažmentu, manažmentu a ekonómie, medzinárodného manažmentu, operačného a projektového manažmentu, finančného a manažérskeho účtovníctva, podnikových financií a strategického manažmentu.

Výučbu v MBA programe zabezpečujú skúsení americkí a slovenskí lektori, pričom učebný proces sa uskutočňuje formou blokov spojenej s aktívnym využitím online metód vzdelávania a web platformy.

Čo je to MBA

Študijný program MBA je vo svete najvyššie uznávaná manažérska kvalifikácia určená pre manažérov s ambíciou pôsobiť vo vrcholových riadiacich pozíciách. Spoločnosti v neustále sa meniacom prostredí uprednostňujú vo svojom tíme manažérov s medzinárodným profilom schopných pružne a kvalifikovane rozhodovať v podmienkach súčasných globalizovaných, rýchlo sa meniacich trhov. Cieľom programu MBA je pripraviť pre prax práve takýchto absolventov.

Prečo študovať MBA na Bratislavskej Business School?

 1. Získate konkurenčnú výhodu na trhu práce
 2. Spoznáte ďalších úspešných ľudí
 3. Získate diplom z americkej univerzity
 4. Rozšírite si svoje odborné znalosti v oblasti:
  • Podnikateľského prostredia
  • Riadenia ľudských zdrojov
  • eubaMarketingového manažmentu
  • Ekonomiky a manažmentu
  • Medzinárodného manažmentu
  • Operačného a projektového manažmentu
  • Finančného a manažérskeho účtovníctva
  • Podnikových financií
  • Strategického manažmentu

Pripravujeme

Ojedinelý študijný  MBA formát pripravovaný Bratislavskou Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

V súvislosti so zatraktívnením a rozšírením vzdelávacieho portfólia zameraného na manažérov s ambíciou pôsobiť vo vrcholových riadiacich pozíciách, prichádza BBS v spolupráci s Obchodnou fakultou EU v Bratislave s ďalším atraktívnym projektom, určeným pre podnikateľov, manažérov, obchodníkov a expertov, ktorí pôsobia v oblasti produktov a služieb pre zdravý životný štýl (lifestyle). Ide najmä o malé a stredné podniky, zamerané na cestovný ruch, kúpeľníctvo, zdravotnú starostlivosť (healthcare), fitnes, wellness, biopotraviny, nápoje, osobné poradenstvo, zábavu, kultúru a pod. Práve v tejto oblasti pôsobí viac podnikateľov, ktorí nadobúdali svoje vzdelanie, odbornosti a skúsenosti v profesiách ako lekári, zdravotníci, fyzioterapeuti, právnici, filozofi, umelci, gastronómovia, technológovia. Tu vidíme zaujímavý priestor na to, aby sme týmto skupinám poskytli koncentrované kvalifikované vzdelávanie v ekonomickej oblasti, zamerané na podnikanie, manažment, marketing a financie.

MBA štúdium (pre lifestyle biznis) je rozdelené na 4 semestre, pričom ťažisko je najmä na praktické aplikácie ekonomických znalostí. Práve výrazný posun do projektovej formy vzdelávania a tréningov robí tento program príťažlivý pre podnikateľov, vrcholný a stredný manažment, ako aj prevádzkových pracovníkov. Zaujímavé je, že frekventanti MBA štúdia sa budú pravidelne stretávať s rôznymi partnermi z praxe, pôsobiacimi ako lektori štúdia a to nielen v priestoroch BBS (Palisády 22 v Bratislave), ale aj priamo vo vybraných podnikoch a prevádzkach po celom Slovensku. Pre pripravované štúdium už dnes máme garantovanú spoluprácu so spoločnosťami patriacimi medzi úspešné, ak nie najlepšie v daných oblastiach, čo dokumentujeme napr.: v „hotelierstve a gastronómii“ so spoločnosťou Víno Matyšák, Pezinok, kde v rámci ocenenia „Gurman Award 2015“ v kategórií hotelová reštaurácia sa na 1. mieste umiestnil Hotel Matyšák, Bratislava, ako aj s ďalším partnerom Hotel Devín, Bratislava. V „kúpeľníctve“ v spolupráci so SLK Piešťany a Kúpeľmi Rajecké Teplice. Vo „finančnom biznise“ so spoločnosťou Volkswagen Finančné služby Slovensko, najúspešnejšou v lízingu osobných áut, čo aj do počtu uzavretých nových lízingových zmlúv. V neposlednom rade bude obsahom vzdelávania aj „televízny biznis“, pričom praktická stránka výučby bude realizovaná v spolupráci s TV JOJ, atď.

Keďže slovenská legislatíva vyžaduje, aby spolugarantom štúdia bola zahraničná vzdelávacia inštitúcia s akreditovaným programom MBA, otvára sa tak možnosť zúčastniť sa exkurzií a networkingu aj v zahraničí.

Cieľom štúdia MBA je podporiť silné stránky v existujúcich podnikoch a vybaviť ich manažment aj prevádzkový personál kvalifikovanými znalosťami a zručnosťami, aby dokázali výrazne zvýšiť kvalitu svojich služieb voči klientom, aplikovali moderné a úspešné know how do svojho podnikania a využili potenciál pre národnú aj medzinárodnú expanziu.

Master of Business Administration