Bratislavská Business School

 

Bratislavská Business School (ďalej BBS) je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave), ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. Kladie dôraz na to, aby poskytovala vzdelávanie porovnateľné s najlepšími medzinárodnými štandardami, pričom sa orientuje nielen na klientov zo slovenskej, ale aj z medzinárodnej podnikateľskej sféry.

Zabezpečuje nadštandardné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií, marketingu, práva a manažmentu. Vzdelávacie programy sú organizované podľa potrieb a požiadaviek firiem, organizácií, subjektov verejnej správy a podobne.

Významnou je aj skutočnosť, že EU v Bratislave je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment. 

 

 

 

Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel

Cieľ kurzu:

 

Cieľom kurzu je „Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel“. Jeho zámerom je predstavenie programovacích techník jazyka VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel pre automatizáciu činnosti pri práci s údajmi uložených v hárkoch  zošitu a  techník  na vytvorenie interaktívnych výstupov vo forme tabuliek a grafov aj prostredníctvom užívateľského dialógu a jeho ovládacích prvkov. 

  

Charakteristika kurzu:

 

Vzdelávanie sa pripravuje a bude zabezpečované v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba "zákon"). 

 

Kurz ponúka získanie poznatkov a  zručností zo základov  programovania v jazyku  VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel, ktoré sú doplnené o niektoré pokročilejšie programovacie techniky. Tie je možné realizovať aj prostredníctvom užívateľského dialógu (userform) a jeho ovládacích prvkov a umožniť tak užívateľom komunikáciu s údajmi v hárkoch zošitu vo forme ich transformácie, filtrácie, vizualizácie a podobne. V prípade vizualizácie vyfiltrovaných údajov to znamená, že tabuľky a grafy môžu byť zobrazované v hárku zošitu, resp. na užívateľskom dialógu. Vytváranie vlastných procedúr, resp. makier umožní užívateľom automatizáciu  a zefektívnenie ich  činnosti pri práci s údajmi v prostredí Microsoft Excel. Ďalej kurz poskytuje aj programovacie techniky pre vytváranie interaktívnych výstupov v hárku zošitu (dashboard) z databázy údajov vo forme grafov a tabuliek prostredníctvom dynamických prvkov Microsoft Excel aj s využitím jazyka VISUAL BASIC for Applications.  

 

Viac informácií TU.

 

Prihláška

 

 

MBA

 

Prípravné kurzy

 

Vzdelávací program "TOP manažment samosprávy"

Odborný garant: prof. Ing. Elena Žárska, CSc.,
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave


Cieľ: zvýšiť odborné povedomie u vedúcich predstaviteľov samosprávy s prioritným zameraním na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov ako aj získanie všeobecného prehľadu a nových vedomostí, ktorých uplatnenie umožní lepšie napredovanie samosprávnej inštitúcie. Zároveň osvojenie základných protokolárnych návykov a správania pri reprezentovaní nielen svojej osobnosti, ale aj samotnej inštitúcie navonok.

 

Viac informácií TU

Prihláška TU 

Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov

Odborný garant celého vzdelávania: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Cieľom základného kurzu: poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní by mali účastníci získať komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

 

Cieľom pokročilého kurzu: prehĺbenie si vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním sa na činnosť hlavného kontrolóra.

 

Viac informácií nájdete TU

 

Detská ekonomická univerzita

   

Univerzita tretieho veku

 

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium 

 

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Osobitné vzdelávanie - kurz

 

 

 

 


 

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorila dňa 19. januára 2017 vzdelávací program pod názvom „TOP manažment samosprávy“. 

Znalecký ústav EU v Bratislave otvoril 25. januára 2017 špecializované vzdelávanie pre znalcov Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku