Bratislavská Business School

!! POZOR, ZMENA ADRESY !!

BRATISLAVSKÁ BUSINESS SCHOOL EUBA SA PRESŤAHOVALA DO PRIESTOROV EKONOMICKEJ UNIVERZITY NA DOLNOZEMSKEJ CESTE 1. VŠETKY VZDELÁVACIE AKTIVITY BUDÚ PREBIEHAŤ UŽ NA NOVEJ ADRESE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bratislavská Business School (ďalej BBS) je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave), ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. Kladie dôraz na to, aby poskytovala vzdelávanie porovnateľné s najlepšími medzinárodnými štandardami, pričom sa orientuje nielen na klientov zo slovenskej, ale aj z medzinárodnej podnikateľskej sféry.

Zabezpečuje nadštandardné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií, marketingu, práva a manažmentu. Vzdelávacie programy sú organizované podľa potrieb a požiadaviek firiem, organizácií, subjektov verejnej správy a podobne.

Významnou je aj skutočnosť, že EU v Bratislave je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment. 

 

Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel

Cieľ kurzu:

 

Cieľom kurzu je „Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel“. Jeho zámerom je predstavenie programovacích techník jazyka VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel pre automatizáciu činnosti pri práci s údajmi uložených v hárkoch  zošitu a  techník  na vytvorenie interaktívnych výstupov vo forme tabuliek a grafov aj prostredníctvom užívateľského dialógu a jeho ovládacích prvkov. 

  

Charakteristika kurzu:

 

Vzdelávanie sa pripravuje a bude zabezpečované v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba "zákon"). 

 

Kurz ponúka získanie poznatkov a  zručností zo základov  programovania v jazyku  VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel, ktoré sú doplnené o niektoré pokročilejšie programovacie techniky. Tie je možné realizovať aj prostredníctvom užívateľského dialógu (userform) a jeho ovládacích prvkov a umožniť tak užívateľom komunikáciu s údajmi v hárkoch zošitu vo forme ich transformácie, filtrácie, vizualizácie a podobne. V prípade vizualizácie vyfiltrovaných údajov to znamená, že tabuľky a grafy môžu byť zobrazované v hárku zošitu, resp. na užívateľskom dialógu. Vytváranie vlastných procedúr, resp. makier umožní užívateľom automatizáciu  a zefektívnenie ich  činnosti pri práci s údajmi v prostredí Microsoft Excel. Ďalej kurz poskytuje aj programovacie techniky pre vytváranie interaktívnych výstupov v hárku zošitu (dashboard) z databázy údajov vo forme grafov a tabuliek prostredníctvom dynamických prvkov Microsoft Excel aj s využitím jazyka VISUAL BASIC for Applications.  

 

Viac informácií TU.

 

Prihláška

 

 

MBA

 

Prípravné kurzy

 

Vzdelávací program "TOP manažment samosprávy"

Odborný garant: prof. Ing. Elena Žárska, CSc.,
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave


Cieľ: zvýšiť odborné povedomie u vedúcich predstaviteľov samosprávy s prioritným zameraním na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov ako aj získanie všeobecného prehľadu a nových vedomostí, ktorých uplatnenie umožní lepšie napredovanie samosprávnej inštitúcie. Zároveň osvojenie základných protokolárnych návykov a správania pri reprezentovaní nielen svojej osobnosti, ale aj samotnej inštitúcie navonok.

 

Viac informácií TU

Prihláška TU 

Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov

Odborný garant celého vzdelávania: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Cieľom základného kurzu: poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní by mali účastníci získať komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

 

Cieľom pokročilého kurzu: prehĺbenie si vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním sa na činnosť hlavného kontrolóra.

 

Viac informácií nájdete TU

 

Detská ekonomická univerzita

   

Univerzita tretieho veku

 

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium 

 

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Osobitné vzdelávanie - kurz

 

 

 

 


 

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorila dňa 19. januára 2017 vzdelávací program pod názvom „TOP manažment samosprávy“. 

Znalecký ústav EU v Bratislave otvoril 25. januára 2017 špecializované vzdelávanie pre znalcov Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku