Bratislavská Business School

!! POZOR, ZMENA ADRESY !!

BRATISLAVSKÁ BUSINESS SCHOOL EUBA SA PRESŤAHOVALA DO PRIESTOROV EKONOMICKEJ UNIVERZITY NA DOLNOZEMSKEJ CESTE 1. VŠETKY VZDELÁVACIE AKTIVITY BUDÚ PREBIEHAŤ UŽ NA NOVEJ ADRESE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bratislavská Business School (ďalej BBS) je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave), ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. Kladie dôraz na to, aby poskytovala vzdelávanie porovnateľné s najlepšími medzinárodnými štandardami, pričom sa orientuje nielen na klientov zo slovenskej, ale aj z medzinárodnej podnikateľskej sféry.

Zabezpečuje nadštandardné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií, marketingu, práva a manažmentu. Vzdelávacie programy sú organizované podľa potrieb a požiadaviek firiem, organizácií, subjektov verejnej správy a podobne.

Významnou je aj skutočnosť, že EU v Bratislave je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment. 

 

Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel

 

Zdôvodnenie zaradenia kurzu do ponuky:

 

Myšlienka zaradenie kurzu do ponuky Bratislavskej Business School  EU v Bratislave (BBS) vznikla na základe informácií získaných z prostredia praxe v súvislosti s potrebou zdokonalenia práce s databázou údajov v prostredí Microsoft Excel prostredníctvom jej automatizácie a zefektívnenia.

 

Vzhľadom na dostupnosť tabuľkového procesoru Microsoft Excel, veľa firiem, resp. inštitúcií pracuje s údajmi, ktoré majú k dispozícii v hárkoch jeho zošitov. Tieto údaje je pri ich práci nutné v tomto prostredí, ktoré je súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office,  opakovane editovať, filtrovať a vytvárať z nich rôzne výstupy vo forme tabuliek a grafov.

 

 Uvedená činnosť môže  v mnohých prípadoch  zo strany  používateľa vzhľadom na množstvo úkonov  predstavovať  prácu, ktorá je časovo náročná,  resp.  ktorá  si vyžaduje zaradenie ďalších ľudí do tohto procesu. Tento problém je možné vyriešiť pomocou procedúr, resp. makier vytvorených v programovacom jazyku VISUAL BASIC for Applications, ktorý je dostupný v prostredí  Microsoft Excel. Používateľ si tak môže  svoju činnosť automatizovať  a ušetriť si  čas.

 

Realizáciou predkladaného kurzu by sa rozšírila ponuka kurzov poskytovaných BBS v oblasti vzdelávania v rámci informačných technológií. Kurz je zameraný na systematické vzdelávanie počas naplánovaných desiatich stretnutí a vyžaduje si samozrejme aktívny prístup zo strany záujemcov aj mimo výukových hodín kurzu.  Pre  porovnanie s konkurenčným prostredím, kde vo väčšine prípadov uprednostňujú organizátori kurzu dvojdňové stretnutie, by mohol byť predkladaný formát kurzu určitou výhodou z pohľadu  zvládnutia uvedenej problematiky z časového aspektu.  

 

Cieľ kurzu:

 

Cieľom kurzu je „Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel“.  Jeho zámerom je predstavenie programovacích techník jazyka VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel pre automatizáciu činnosti pri práci s údajmi uložených v hárkoch  zošitu a  techník  na vytvorenie interaktívnych výstupov vo forme tabuliek a  grafov aj prostredníctvom užívateľského dialógu a jeho ovládacích prvkov. 

  

Charakteristika kurzu:

 

Vzdelávanie sa pripravuje a bude zabezpečované v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba "zákon"). 

 

 

Kurz ponúka získanie poznatkov a  zručností zo základov  programovania v jazyku  VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel, ktoré sú doplnené o niektoré pokročilejšie programovacie techniky. Tie je možné realizovať aj prostredníctvom užívateľského dialógu (userform) a jeho ovládacích prvkov a umožniť tak užívateľom komunikáciu s údajmi v hárkoch zošitu vo forme ich transformácie, filtrácie, vizualizácie a podobne. V prípade vizualizácie vyfiltrovaných údajov to znamená, že tabuľky a grafy môžu byť zobrazované            v hárku zošitu, resp. na užívateľskom dialógu. Vytváranie vlastných procedúr, resp. makier umožní užívateľom automatizáciu  a zefektívnenie ich  činnosti pri práci s údajmi v prostredí Microsoft Excel. Ďalej  kurz poskytuje aj programovacie techniky pre vytváranie interaktívnych výstupov v hárku zošitu (dashboard) z databázy údajov vo forme grafov a tabuliek prostredníctvom dynamických prvkov Microsoft Excel aj s využitím jazyka VISUAL BASIC for Applications.  Viac informácií TU 

 

Prihláška

 


 [B1] POPROSíM AKTíVNY 


Prípravné kurzy na prijímacie pohovory

 

Kurz je určený hlavne  pre  študentov maturantov a prípadne ostatných záujemcov o univerzitné štúdium, ktorí  uvažujú prihlásiť sa na  Ekonomickú univerzitu v Bratislave a majú záujem sa kvalitne a zodpovedne pripraviť na prijímaciu skúšku z ponúkaných cudzích jazykov.


Miesto konania:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,Bratislava


Cieľ kurzu:

Získanie základných poznatkov a vedomostí potrebných na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z anglického jazyka.


Informačný list

Prihláška

 

MBA

Vzdelávací program "TOP manažment samosprávy"

Odborný garant: prof. Ing. Elena Žárska, CSc.,
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave


Cieľ: zvýšiť odborné povedomie u vedúcich predstaviteľov samosprávy s prioritným zameraním na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov ako aj získanie všeobecného prehľadu a nových vedomostí, ktorých uplatnenie umožní lepšie napredovanie samosprávnej inštitúcie. Zároveň osvojenie základných protokolárnych návykov a správania pri reprezentovaní nielen svojej osobnosti, ale aj samotnej inštitúcie navonok.

 

Viac informácií TU

Prihláška TU 

Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov

Odborný garant celého vzdelávania: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Cieľom základného kurzu: poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní by mali účastníci získať komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

 

Cieľom pokročilého kurzu: prehĺbenie si vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním sa na činnosť hlavného kontrolóra.

 

Viac informácií nájdete TU

 

Detská ekonomická univerzita

   Pripravujeme tretí ročník DEU organizovanej Bratislavskou Business School v rámci Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cieľom Detskej ekonomickej univerzity bude priblížiť deťom vo veku  9 – 14 rokov svet ekonómie. Deti sa oboznámia so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe. Na konci DEU získajú titul inžinier - junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

                       

Univerzita tretieho veku

 

 Viac

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium 

 Viac

 

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Osobitné vzdelávanie - kurz

 

Viac