Vízia, misia, strategické ciele a poslanie Ekonomickej univerzity v Bratislave

Buďte zmenou,
ktorú chcete vidieť...
Mahátma Gándhi (1869-1948)

Misia

Poslaním EU v Bratislave, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru, je poskytovaním vysokoškolského vzdelávania rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosť, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, spoločenských a humanitných vied, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Vízia

EU v Bratislave, ktorá už jednoznačne potvrdila a upevnila svoje postavenie lídra vo vysokoškolskom vzdelávaní v oblasti ekonómie a manažmentu v SR, bude aj v roku 2015 vďaka preukázanej kvalite vzdelávania, intenzite a kvalite výskumu, úspešnosti uplatnenia absolventov vo verejnom a súkromnom sektore, aktívnej spolupráci so spoločensko-ekonomickou praxou pri obojstrannom transfere poznatkov, širokej a efektívnej sieti medzinárodných vzťahov, ako aj zviditeľneniu dosiahnutých výsledkov a ich účinnej propagácii vnímaná a uznávaná ako dynamická, excelentná univerzita porovnateľná s prestížnymi vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami obdobného zamerania v EÚ a ako inštitúcia s vysokou úrovňou spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa prejavuje v konkrétnych projektoch spolupráce s praxou na národnej, európskej a globálnej úrovni. Univerzita bude patriť nielen k najatraktívnejším centrám vysokoškolského vzdelávania v rámci SR, ale aj k vyhľadávaným vzdelávacím inštitúciám z hľadiska medzinárodnej mobility učiteľov a študentov.

Strategické ciele

 • udržať status univerzitná vysoká škola so zameraním na výskumnú univerzitu
 • zapojiť sa do akreditačného procesu v prestížnych medzinárodných systémoch hodnotenia a zdokonaľovania kvality

Hodnoty

 • Morálna integrita a etika
 • Spoločenská zodpovednosť
 • Inovatívnosť a tvorivosť
 • Profesijný rozvoj
 • Výkonnosť a kvalita
 • Spolupatričnosť a tímová práca

Fakty a čísla

 • Fakulty 7 (6 v Bratislave a 1 so sídlom v Košiciach)
 • Počet absolventov : viac ako 80 000
 • Počet študentov : viac ako 8 000
 • Počet učiteľov : viac ako 600
 • Počet študijných programov : 68
 • Počet predmetov vyučovaných v cudzom jazyku : 80
 • Počet dvojitých diplomov: 5

Odovzdanie dekrétu o začlenení Ekonomickej univerzity v Bratislave medzi univerzitné vysoké školy

 

Plagát