Organizačná štruktúra Ekonomickej univerzity v Bratislave

Organizačná štruktúra

Rektor rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Sekretariát rektora vedúca Ing. Anna Kullová
  asistentka rektora  Ing. Martina Prejsová
Kvestorka kvestorka Ing. Mária Dziurová
Sekretariát kvestorky sekretárka Mgr. Viera Gablíková
Oddelenie pre plán a rozpočet vedúca Ing. Marta Trunkvalterová
Oddelenie finančnej učtárne vedúca Ing. Iveta Mattovičová
Oddelenie prevádzky a investícií vedúca Ing. Jozef Cerovský
Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne vedúca Ing. Danica Svobodová
Oddelenie pre verejné obstarávanie vedúca Ing. Anna Národová
Právny referát    
Útvary podliehajúce priamo rektorovi    
Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb riaditeľka Ing. Helena Kuchyňková
Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou vedúca Ing. Lucia Knappek
Oddelenie pre personálne a sociálne otázky vedúca RNDr. Daniela Lukáčová
Referát civilnej ochrany referent Miroslav Ješík
Referát kontroly vedúca Anna Csölleová
Referát BOZPaPO referent Ing. Roman Valachovič
ARCHÍV riaditeľka Mgr. Eva Kočiová
Centrum protidrogových a poradenských služieb koordinátor prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Prorektorka pre vzdelávanie   doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD.
Pedagogické oddelenie vedúca Mgr. Margita Harnádková
Centrum telesnej výchovy a športu riaditeľ PaedDr. Július Dubovský
Prorektor pre rozvoj univerzity   Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Organizačný referát    Mgr. Zuzana Pupáková
Centrum informačných technológií riaditeľ Ing. Marián Križovenský
Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum bioenergie (Kapušany) riaditeľ doc. Ing. Matej Polák, CSc.
Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium   doc. Ing. Denisa Čiderová, MA, PhD.
Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium vedúca Ing. Martina Brčáková
Ústav ekonómie a manažmentu vedúci prof. Ing. Peter Staněk, PhD.
Národné centrum európskych a globálných štúdií    
Ekonomické rozhľady výkonný redaktor doc. Ing. Ladislav Pupala, CSc.
Prorektor pre medzinárodné vzťahy   Mgr. Boris Mattoš, PhD.
Ústav medzinárodných vzťahov riaditeľka Ing. Jana Péliová, PhD.
Prorektorka pre manažovanie akademických projektov poverená zastupovaním Ing. Jana Péliová, PhD.
Bratislavská Business School riaditeľ Ing. Milan Staňo
Slovenská ekonomická knižnica riaditeľka Mgr. Jitka Kmeťová
Centrum na zabezpečenie a podporu kvality vedúca RNDr. Silvia Siekelová
Dekan Národohospodárskej fakulty   univ. prof. i. R. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik
Dekan Obchodnej fakulty   doc. Ing. Štefan Žák, PhD.
Dekan Fakulty hospodárskej informatiky   prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
Dekan Fakulty podnikového manažmentu   prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov   Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Dekan Fakulty aplikovaných jazykov   PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. PhD.
Dekan Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach   doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.