Fakulta aplikovaných jazykov

O fakulte

Hlavným poslaním Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je poskytovať kvalitné vzdelávanie, ktoré zahŕňa vysokú úroveň komunikatívnej kompetentnosti v dvoch cudzích jazykoch, interkultúrnu komunikáciu, základy ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín. Okrem toho zabezpečuje Fakulta aplikovaných jazykov  výučbu cudzích jazykov na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Koncepcia Fakulty aplikovaných jazykov vychádza z analýzy vzdelávacích cieľov, na ktoré sa fakulta zameria. Jej cieľom je adekvátne reagovať na požiadavky súčasnej spoločnosti a pripraviť do praxe kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú spĺňať náročné kritériá  pôsobenia v štátnej správe, v medzinárodných inštitúciách, nadnárodných spoločnostiach i domácich firmách. Absolventi fakulty budú pripravení v súlade s jej profilom. Vyznačujú sa dobrou komunikatívnou kompetentnosťou vo viacerých jazykoch, znalosťou slovenského jazyka, ako  aj schopnosťou aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi.

Interdisciplinárny charakter štúdia radí Fakultu aplikovaných jazykov medzi moderné výchovno-vzdelávacie inštitúcie,  ktoré reagujú na odlišné podmienky v jednotlivých kultúrach globalizovaného sveta. Vedeckovýskumná, publikačná, odborná a pedagogická činnosť súvisí so základným poslaním fakulty a vytvára podmienky na umocnenie jej poslania.

Dôraz na rozvoj jazykových zručností a schopností, interkultúrnej komunikácie a interdisciplinárnych prístupov k študovanej problematike  patrí k  črtám výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré umožnia absolventom novej fakulty širokospektrálne uplatnenie na pracovnom trhu. Osvojovanie si cudzích jazykov a nadobúdanie bikultúrnej, resp. multikultúrnej kompetencie rozširuje európsku dimenziu vzdelávania a zodpovedá jeho súčasnému trendu.  

Spolupráca so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami predstavuje neoddeliteľnú súčasť medzinárodných aktivít novej fakulty, ktoré zahŕňajú výmenné študijné pobyty učiteľov a študentov, riešenia výskumných úloh a projektov a prednášky medzinárodných odborníkov. V tomto smere bude nová fakulta rozširovať svoje aktivity a hľadať nových partnerov.

PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. 

dekan

Soyez les bienvenus sur le site webde la Faculté des Langues Appliquées de l´Université d´Economie à Bratislava.

  Welcome to the Website of the Faculty of Applied Languages of the University of Economics in Bratislava.  
Добро пожаловать на сайте Факультета прикладных языков Экономического университета в Братиславе.   Herzlich willkommen auf der Webseite der Fakultät für Angewandte Sprachen der Wirtschaftsuniversität in Bratislava.  
Bienvenidos a la página web de la Facultad de Lenguas Aplicadas de la Universidad
de Economía de Bratislava.
  Benvenuti nel sito della Facoltá di Lingue Applicate dell´Universitá di Economia
di Bratislava.

Štúdium

Študijné programy

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

dĺžka štúdia

Fakulta aplikovaných jazykov        
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia D D   3, 2


Akademickí funkcionári  Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.  

PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. 

dekan Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 
PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.  

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. 

prodekanka pre vzdelávanie
štatutárna zástupkyňa dekana

 
 
PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD. 

PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD.

prodekanka pre vedu a výskum

PhDr. Ildikó Némethová, PhD. 

PhDr. Ildikó Némethová, PhD. 

prodekanka pre medzinárodné vzťahy


 


Mgr. Jana Paľková, PhD. 

prodekanka pre rozvoj